New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08 – ZLS-O, 100/08, 79/09 – ZLS-P, in 51/10 – ZLS-R), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 110/11 – ZDIU12 in 101/13) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09 in 39/14) je Občinski svet Občine Komen na 28. redni seji dne 17. 9. 2014 sprejel

O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2014

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2014 (Uradni list RS, št. 110/13) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:

»2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|A.    |      |BILANCA PRIHODKOV IN    |            |      v EUR|

|      |      |ODHODKOV                |            |           |

+--------------------------------------+------------+-----------+

|Skupina/Podskupina                    |            |           |

|kontov/Konto/Podkonto                 |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |      |                        |    Proračun|   Rebalans|

|      |      |                        |        2014|       2014|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|I.    |      |SKUPAJ PRIHODKI         |   5.836.818|  5.105.437|

|      |      |(70+71+72+73+74+78)     |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |      |TEKOČI PRIHODKI (70+71) |   3.554.654|  3.472.930|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|70    |      |DAVČNI PRIHODKI         |   2.564.559|  2.569.809|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |700   |Davki na dohodek in     |   2.294.469|  2.294.469|

|      |      |dobiček                 |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |703   |Davki na premoženje     |     182.190|    184.190|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |704   |Domači davki na blago in|      87.900|     91.150|

|      |      |storitve                |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |706   |Drugi davki             |           0|          0|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|71    |      |NEDAVČNI PRIHODKI       |     990.095|    903.121|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |710   |Udeležba na dobičku in  |     676.870|    686.665|

|      |      |dohodki od premoženja   |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |711   |Takse in pristojbine    |       3.550|      3.550|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |712   |Globe in druge denarne  |       6.500|      8.450|

|      |      |kazni                   |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |713   |Prihodki od prodaje     |      96.840|     97.744|

|      |      |blaga in storitev       |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |714   |Drugi nedavčni prihodki |     206.335|    106.712|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|72    |      |KAPITALSKI PRIHODKI     |     300.600|    100.600|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |720   |Prihodki od prodaje     |         600|        600|

|      |      |osnovnih sredstev       |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |721   |Prihodki od prodaje     |           0|          0|

|      |      |zalog                   |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |722   |Prihodki od prodaje     |     300.000|    100.000|

|      |      |zemljišč in             |            |           |

|      |      |neopredmetenih          |            |           |

|      |      |dolgoročnih sredstev    |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|73    |      |PREJETE DONACIJE        |     405.078|    269.819|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |730   |Prejete donacije iz     |     401.878|    266.619|

|      |      |domačih virov           |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |731   |Prejete donacije iz     |       3.200|      3.200|

|      |      |tujine                  |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|74    |      |TRANSFERNI PRIHODKI     |   1.576.486|  1.262.088|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |740   |Transferni prihodki iz  |     295.739|    179.406|

|      |      |drugih javnofinančnih   |            |           |

|      |      |institucij              |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |741   |Prejeta sredstva iz     |   1.280.747|  1.082.682|

|      |      |državnega proračuna iz  |            |           |

|      |      |sredstev proračuna      |            |           |

|      |      |Evropske unije          |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|II.   |      |SKUPAJ ODHODKI          |   5.885.294|  5.257.887|

|      |      |(40+41+42+43+45)        |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|40    |      |TEKOČI ODHODKI          |   1.626.662|  1.590.905|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |400   |Plače in drugi izdatki  |     311.376|    312.102|

|      |      |zaposlenim              |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |401   |Prispevki delodajalcev  |      43.795|     43.795|

|      |      |za socialno varnost     |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |402   |Izdatki za blago in     |   1.189.291|  1.152.808|

|      |      |storitve                |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |403   |Plačila domačih obresti |      69.000|     69.000|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |409   |Rezerve                 |      13.200|     13.200|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|41    |      |TEKOČI TRANSFERI        |   1.527.839|  1.554.509|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |410   |Subvencije              |      36.407|     36.407|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |411   |Transferi posameznikom  |     839.272|    844.442|

|      |      |in gospodinjstvom       |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |412   |Transferi neprofitnim   |     178.497|    191.497|

|      |      |organizacijam in        |            |           |

|      |      |ustanovam               |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |413   |Drugi tekoči domači     |     473.663|    482.163|

|      |      |transferi               |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |414   |Tekoči transferi v      |           0|          0|

|      |      |tujino                  |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|42    |      |INVESTICIJSKI ODHODKI   |   2.647.748|  2.027.663|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |420   |Nakup in gradnja        |   2.647.748|  2.027.663|

|      |      |osnovnih sredstev       |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|43    |      |INVESTICIJSKI TRANSFERI |      83.045|     84.810|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |431   |Investicijski transferi |      70.745|     72.345|

|      |      |pravnim in fizičnim     |            |           |

|      |      |osebam, ki niso         |            |           |

|      |      |proračunski uporabniki  |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |432   |Investicijski transferi |      12.300|     12.465|

|      |      |proračunskim uporabnikom|            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|III.  |      |PRORAČUNSKI PRESEŽEK(I- |     –48.476|   –152.450|

|      |      |II) (PRORAČUNSKI        |            |           |

|      |      |PRIMANJKLJAJ)           |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|B.    |      |RAČUN FINANČNIH TERJATEV|            |           |

|      |      |IN NALOŽB               |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|IV.   |      |PREJETA VRAČILA DANIH   |           0|          0|

|      |      |POSOJIL IN PRODAJA      |            |           |

|      |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |            |           |

|      |      |(750+751+752)           |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|75    |      |PREJETA VRAČILA DANIH   |           0|          0|

|      |      |POSOJIL                 |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |750   |Prejeta vračila danih   |           0|          0|

|      |      |posojil                 |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |751   |Prodaja kapitalskih     |           0|          0|

|      |      |deležev                 |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |752   |Kupnine iz naslova      |           0|          0|

|      |      |privatizacije           |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|V.    |      |DANA POSOJILA IN        |           0|          0|

|      |      |POVEČANJE KAPITALSKIH   |            |           |

|      |      |DELEŽEV                 |            |           |

|      |      |(440+441+442+443)       |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|44    |      |DANA POSOJILA IN        |           0|          0|

|      |      |POVEČANJE KAPITALSKIH   |            |           |

|      |      |DELEŽEV                 |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |440   |Dana posojila           |           0|          0|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |441   |Povečanje kapitalskih   |           0|          0|

|      |      |deležev in naložb       |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |442   |Poraba sredstev kupnin  |           0|          0|

|      |      |iz naslova privatizacije|            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |443   |Povečanje namenskega    |           0|          0|

|      |      |premoženja v javnih     |            |           |

|      |      |skladih in drugih osebah|            |           |

|      |      |javnega prava, ki imajo |            |           |

|      |      |premoženje v svoji lasti|            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|VI.   |      |PREJETA MINUS DANA      |           0|          0|

|      |      |POSOJILA IN SPREMEMBE   |            |           |

|      |      |KAPITALSKIH DELEŽEV     |            |           |

|      |      |(IV.-V.)                |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|C.    |      |RAČUN FINANCIRANJA      |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|VII.  |      |ZADOLŽEVANJE (500+501)  |           0|    400.106|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|50    |      |ZADOLŽEVANJE            |           0|    400.106|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |500   |Domače zadolževanje     |           0|    400.106|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|VIII. |      |ODPLAČILO DOLGA         |     130.000|    430.000|

|      |      |(550+551)               |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|55    |      |ODPLAČILA DOLGA         |     130.000|    430.000|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |550   |Odplačilo domačega dolga|     130.000|    430.000|

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|IX.   |      |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)  |    –178.476|   –182.344|

|      |      |SREDSTEV NA RAČUNIH     |            |           |

|      |      |(I.+IV.+VII.-II.-V.-    |            |           |

|      |      |VIII.)                  |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|X.    |      |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-|    –130.000|    –29.894|

|      |      |VIII.)                  |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|XI.   |      |NETO FINANCIRANJE       |      48.476|    152.450|

|      |      |(VI.+X.-IX.)            |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|XII.  |      |STANJE SREDSTEV NA      |     182.344|    182.344|

|      |      |RAČUNIH NA DAN 31. 12.  |            |           |

|      |      |PRETEKLEGA LETA         |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

|      |9009  |Splošni sklad za drugo  |            |           |

+------+------+------------------------+------------+-----------+

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

2. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-9/2014-3

Komen, dne 17. septembra 2014

 

Župan
Občine Komen
Danijel Božič l.r.