New Page 2

Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. Cesta na Krko 7, Grosuplje na podlagi Družbene pogodbe Opr. št.: SV 483/2011, Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 16/94 in 74/94), Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Dobrepolje (Uradni list RS, št. 118/08), in Odloka o ustanovitvi skupnega organa v javnem podjetju Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (Uradni list RS, št. 71/04) in Sklepa skupnega organa – Skupščine Javnega komunalnega podjetja Grosuplje z dne 7. december 2012 objavlja

C E N I K

za obračun storitev vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov v Občini Dobrepolje

Nove cene vzdrževanja hišnih vodovodnih priključkov po posameznih presekih priključne cevi znašajo:

+----------------------------+--------------------------+

|    Nazivni premer cevi     |     Mesečni strošek      |

|vodovodnega priključka v mm |  vzdrževanja priključka  |

|                            |          stavbe          |

+----------------------------+--------------------------+

|             32             |          3,7000          |

+----------------------------+--------------------------+

|             40             |          4,6250          |

+----------------------------+--------------------------+

|             50             |          5,7813          |

+----------------------------+--------------------------+

|             63             |          7,2844          |

+----------------------------+--------------------------+

|             75             |          8,6719          |

+----------------------------+--------------------------+

|             90             |         10,4063          |

+----------------------------+--------------------------+

|            110             |         12,7188          |

+----------------------------+--------------------------+

|            150             |         17,3438          |

+----------------------------+--------------------------+

Mesečni znesek za vzdrževanje priključka stavbe se izračuna kot zmnožek nazivnega premera priključne cevi v mm, konstante K1, ki znaša 0,115625 EUR/mm in faktorja dolžine, ki je do 50 mm 1. Za vsak nadaljnji meter pa se faktor poveča za 0,02.

Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom obračuna po predpisani stopnji.

Cenik začne veljati s 1. januarjem 2013.

Grosuplje, dne 20. decembra 2012

Javno komunalno podjetje

Grosuplje d.o.o.

Tomaž Rigler l.r.

Direktor