Na podlagi 16. člena Statuta Občine Rače-Fram (MUV, št. 12/99) ter 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 42/94 in 41/99) je Občinski svet Občine Rače-Fram na 9. redni seji, dne 3. decembra 1999, sprejel
 
 
P R A V I L N I K
 
o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Rače-Fram
 
 
1. člen
 
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, pogoji in postopek dodelitve socialnih pomoči v občini Rače-Fram.
 
 
2. člen
 
Do socialnih pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
 
 
Kriterij za dodelitev socialnih pomoči je cenzus, določen v 26. členu Zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
 
 
3. člen
 
Občinska socialna pomoč je po tem pravilniku denarna pomoč. Enkratno denarno pomoč se lahko dodeli največ enkrat letno.
 
 
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu Zakona o socialnem varstvu in sicer.
 
 
 • dediščine, darila in vsi dohodki in prejemki (posameznika in njegovih družinskih članov), ki so viri dohodnine, kakor tudi osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen:
 
 
 • dodatka za pomoč in postrežbo,
 
 
 • prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini,
 
 
 • otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom,
 
 
 • štipendije,
 
 
 • dohodki od občasnega dela invalidov.
 
 
V dohodek se štejejo vsi dohodki in prejemki, ki so jih posamezniki in njegovi družinski člani pridobili v zadnjih treh mesecih pred vložitvijo zahtevka.
 
 
Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, odpravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so izplačani, štejejo v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni delež.
 
 
4. člen
 
Občinska socialna pomoč je namenjena za:
 
 
 • pomoč pri nakupu šolskih potrebščin, kurjave, ozimnice;
 
 
 • plačila oz. doplačila letovanj in šole v naravi;
 
 
 • plačila oz. doplačila prehrane osnovnošolcev;
 
 
 • plačila oz. doplačila najemnin za stanovanje;
 
 
 • doplačila zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva ZZZS;
 
 
 • kritje drugih stroškov in izdatkov za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
 
 
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi tedaj, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika (vendar ne več kot za 100 %), v primerih težje bolezni v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo, elementarni nesreči ali smrti.
 
 
5. člen
 
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj enakovredna tretjini zajamčene plače. Najvišji mogoči znesek enkratne denarne pomoči je dvakratna višina denarnega dodatka po 33. členu Zakona o socialnem varstvu.
 
 
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen v primerih, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe; tedaj se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
 
 
6. člen
 
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku ali se prosilcu sploh ne dodeli, če se ugotovi, da:
 
 
 • kljub izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost prosilca in družinskih članov, ker je njegovo oz. njihovo premoženje takšno, da bi lahko zagotavljajo preživetje oziroma dajalo dohodke;
 
 
 • s prosilcem živijo osebe, ki niso družinski člani po Zakonu o socialnem varstvu, pridobivajo pa dohodke iz 27. člena Zakona o socialnem varstvu skupaj s prosilcem.
 
 
7. člen
 
Postopke o socialnih pomočeh vodi in o njih odloča občinska uprava na podlagi tega pravilnika.
 
 
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev socialne pomoči na obrazcu "Vloga za dodelitev enkratne denarne pomoči" na sedežu občine.
 
 
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in tem pravilnikom.
 
 
Občinska uprava Občine Rače-Fram preuči vloge in v roku 30 dni s sklepom odloči o upravičenosti do občinske socialne pomoči. Zoper sklep Občinske uprave Občine Rače-Fram je mogoča pritožba, ki jo je potrebno vložiti v roku osmih dni po prejemu sklepa na naslov: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače. O pritožbi zoper sklep, izdan na prvi stopnji, odloča župan občine Rače-Fram.
 
 
8. člen
 
Sredstva za socialne pomoči zagotavlja Občina Rače-Fram v občinskem proračunu.
 
 
9. člen
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Župan občine Rače-Fram
 
 
Branko Ledinek, s.r.
 
 
Številka: 062-02-9/99
 
 
Datum: 3. december 1999