New Page 2
 

Na  podlagi 17. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 63/10 in Uradno glasilo slovenskih občin št. 5/12) je Občinski svet  občine Mislinja na   17.    seji  dne 28.3.2013  sprejel

 

PRAVILNIK

 

O PRIZNANJIH NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI MISLINJA

 

Splošne določbe

 

1.  člen

 

S tem pravilnikom Občina Mislinja določa vrste priznanj ter pogoje, merila in postopke za podeljevanje priznanj v športu.

 

2.  člen

 

Občina Mislinja lahko vsako leto podeli  priznanja na področju športa naslednjim prejemnikom :

 

·      športnikom za dosežke in afirmacijo športa,

 

·      amaterskim športnim  delavcem in športnim društvom za uspešno delovanje,

 

·      trenerjem za trenersko in strokovno delo.

 

3.  člen

 

Priznanja na področju športa se podeljujejo za :

 

·      športne uspehe in dosežke športnika leta,

 

·      prispevek k razvoju in uveljavitvi športa,

 

·      jubilejna priznanja za delo v športu.

 

4.  člen

 

Priznanja, ki jih podeljuje Občina Mislinja so:

 

·      pokal in naziv športnik, športnica leta,

 

·      priznanje  za tekmovalne uspehe v športu,

 

·      listina priznanje občine,

 

·      plaketa dr. Staneta Stoporka  (zlata, srebrna, bronasta ),

 

·      priznanje za trenersko delo,

 

·      jubilejna priznanja (zlata, srebrna, bronasta plaketa).

 

Za priznanja občine Mislinja na področju športa lahko kandidirajo le   kandidati, ki so člani klubov ali društev  v Občini Mislinja, izjemoma pa  lahko za priznanja za prispevek k razvoju in uveljavitvi športa in za jubilejna priznanja za delo v športu,  kandidirajo tisti zaslužni športni delavci, ki so v preteklosti s svojim delom pomembno prispevali k razvoju športa v občini Mislinja.

 

 Priznanja za športne uspehe in dosežke  športnika leta

 

5.  člen

 

Priznanja, ki jih za športne dosežke in uspehe športnika leta, podeljuje občina Mislinja so naslednja:

 

·      pokal Občine Mislinja in naziv športnik leta,

 

·      priznanje  za tekmovalne uspehe v športu v vseh kategorijah,

 

·      priznanje za trenersko delo,

 

·      listina priznanje občine.

 

6.  člen

 

Pokal občine Mislinja  in naziv športnik leta lahko prejmeta športnik in športnica za tekmovalne uspehe v mladinski ali članski konkurenci, ki  je starejši  od 18 let, pri čemer se enakovredno upoštevajo tudi športniki invalidi.

 

Prejemniki Pokala in listine Priznanje občine Mislinja za naziv športnika leta so lahko:

 

·      najboljši športnik ali  športnica  v članski ali mladinski konkurenci,

 

·      najboljša moška ali ženska ekipa v članski ali mladinski konkurenci.

 

Za izredne dosežke v nižjih starostnih kategorijah lahko komisija za izbor dodeli višji rang priznanja.

 

Priznanje  za tekmovalne uspehe v športu se podeljuje:

 

·      športni ekipi, ki kandidira za športno ekipo leta za dosežene uspehe,

 

·      najuspešnejšemu športniku ali športnici do 15 leta starosti.

 

7.  člen

Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci, ki so člani društev v Občini Mislinja,  morajo izpolnjevati enega  od naslednjih kriterijev:

 

·      uvrstitev na olimpijske igre ali svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo,

 

·      uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem ali evropskem pokalu,

 

·      uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so sodelovali športniki najmanj desetih držav,

 

·      uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu,

 

·      izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu,

 

·      uvrstitev športne panoge po kriterijih MŠŠ,

 

·      v individualnih športih se upoštevajo tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske igre, Evropski pokal, Svetovni pokal),

 

·      v kolektivnih panogah se upoštevajo  tekmovanja panožnih športnih zvez, ki vodijo do naslova na državni ravni, ki imajo najmanj dve stopnji tekmovanj in višje (EP, SP, OI, EYOF, YOG, univerzijada, Mediteranske  igre, Evropski pokal, Svetovani pokal).

 

Kandidati za priznanja do 15. leta starosti ali ekipa šolskega športnega društva morajo izpolnjevati naslednje kriterije:

 

·      uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) tekmovanju,

 

·      uvrstitev do tretjega mesta na državnem tekmovanju.

 

8.  člen

 

Priznanje za trenersko in strokovno delo lahko prejmejo:

 

·      trenerji in športni pedagogi dobitnikov priznanj za športnika leta,

 

·      trenerji, ki imajo največ kategoriziranih športnikov ali reprezentantov, ki s tekmovalci tekmujejo na mednarodnih tekmah panožnih zvez,

 

·      trenerji in športni pedagogi, ki dosegajo izjemne uspehe pri svojem delu tako v smislu rezultatov kot razvoja in promocije športa ali določene panoge.

 

Priznanja  za  prispevek  k  razvoju  in  uveljavitvi športa

 

9.  člen

 

Za prispevek k razvoju in uveljavitvi športa Občina Mislinja podeljuje Plaketo dr. Staneta Stoporka, ki je lahko:

 

·      zlata plaketa dr. Staneta Stoporka,

 

·      srebrna plaketa dr. Staneta Stoporka,

 

·      bronasta plaketa dr. Staneta Stoporka.

 

Plakete dr. Staneta Stoporka (zlata, srebrna in bronasta) so najvišja priznanja na področju športa, ki se podeljujejo:

 

·      posamezniku za življenjsko delo, večletne uspehe ali enkratne izjemne uspehe ali enkratne dosežke trajnega pomena na področju športa,

 

·      posamezniku ali društvom ali pravni osebi, ki pomembno prispevajo k boljšemu materialnemu stanju in promociji športa,

 

·      posamezniku ali društvu ali pravni osebi za izjemen prispevek k razvoju in uveljavitvi športa,

 

·      posamezniku za prostovoljno delo na področju športa,

 

·      športnikom ob zaključku kariere, ki so v svojem tekmovalnem obdobju s svojimi dosežki, osebnostjo in zgledom pomembno prispevali k razvoju določene športne panoge,

 

·      posamezniku ali društvu za izvedbo športne prireditve pomembne za promocijo in razvoj športa v Občini Mislinji.

 

Prejemnik priznanja za prispevek k razvoju in uveljavitvi športa je lahko je hkrati  tudi prejemnik Občinskega priznanja.

 

Jubilejna  priznanja za delo v športu

 

10. člen

 

Priznanja za jubileje, ki jih dosegajo posamezniki ali društva, Občina Mislinja podeljuje:

 

·      jubilejno priznanje  občine (zlata, srebrna, bronasta plaketa).

 

 

 

11. člen

 

Jubilejno  priznanje lahko prejme posameznik ali društvo za:

 

·      delovanje v športu v določenem obdobju,

 

·      prostovoljno delo v športu.

 

12. člen

 

Jubilejna priznanja za delovanje v določenem obdobju in za prostovoljno delo v športu so:

 

·      za 10 letno delovanje  -  bronasta plaketa

 

·      za 20 letno delovanje  -  srebrna plaketa

 

·      za 30 letno delovanje  -  zlata plaketa

 

Imenovanje  in  sestava  komisije  za  priznanja

 

13. člen

 

O podelitvi priznanj odloča Komisija za podelitev priznanj na področju športa (v nadaljevanju Komisija).

 

Komisija je sestavljena iz športnih delavcev društev katerih člani lahko na podlagi razpisnih kriterijev, kandidirajo za priznanja Občine Mislinja na področju športa. Komisijo sestavlja:

 

·      6 članov, od katerih je 5 predstavnikov športa in en predstavnik Občine Mislinja, ki nima glasovalne pravice.

 

14. člen

 

Člane Komisije na predlog izvajalcev športa, ki delujejo v javnem interesu, imenuje župan občine Mislinja. Člani Komisije so imenovani za dobo štirih let, oz. je članstvo vezano  na mandat župana.

 

Pogoji  in  postopek  za  dodelitev  priznanja

 

15. člen

 

Razpis za podelitev priznanj, določenih s tem pravilnikom, Občina Mislinja objavi v glasilu »Naša občina« oz.  na spletnih straneh občine.

 

Javni razpis mora vsebovati :

 

·      predmet javnega razpisa,

 

·      vrsto in število priznanj,

 

·      opredelitev  upravičencev, ki se lahko prijavijo na razpis,

 

·      pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,

 

·      rok za prijavo,

 

·      seznam vseh prilog, ki jih je potrebno priložiti ob prijavi.

 

16. člen

 

Predlog za podelitev priznanj mora biti predložen v pisni obliki, ki je priloga tega Pravilnika.

 

Komisija odloča o podelitvi priznanj na podlagi zbranih predlogov, ki so bili predloženi pravočasno. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotnih več kot polovica njenih članov in sklepa z večino glasov vseh članov.

 

Predlog za podelitev priznanj, ki ga je izdelala komisija na podlagi kriterijev iz tega pravilnika, potrdi župan.

 

17. člen

 

V kolikor Komisija smatra da med predlaganimi kandidati ni kandidata, ki bi ustrezal razpisanim kriterijem, se priznanje ne podeli.

 

18. člen

 

Kandidate za priznanja lahko predlagajo v prvi vrsti športna društva, klubi in druge športne organizacije, javni zavodi in občani Občine Mislinja. Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih rezultatih oz. opravljenem delu ter druge pogoje iz razpisa.

 

Predloge kandidatov za priznanja je treba poslati v zaprti kuverti na naslov Občina  Mislinja, Šolska c. 34, 2382 Mislinja s pripisom »Razpis za podelitev priznanj na področju športa«, ne odpiraj.

 

19. člen

 

Podelitev priznanj Občine Mislinja na področju športa poteka na posebni prireditvi, vsako leto prvo soboto v mesecu decembru.

 

20. člen

 

Sredstva za nakup priznanj ter stroškov prireditve ob podelitvi, zagotovi Občina Mislinja v vsakoletnem proračunu. Strokovna in administrativna dela povezana s podeljevanjem priznanj opravlja Občina Mislinja, ki vodi tudi evidenco o nagrajencih.

 

Prehodne  in  končne  določbe

 

21. člen

 

Pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

S sprejetjem tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o podeljevanju priznanj »Športnik leta« v Občini Mislinja  (Uradni list RS št. 8/2000 in 63/2000).   

 

 

 

Številka : 671-2/2013

 

Datum   : 28.3.2013

 

 

 

 

 

Občina Mislinja

Franc Šilak, župan

 

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih na področju športa v Občini Mislinja (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2020) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

 

3. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od sprejema na občinskem svetu.