New Page 2

 

Na podlagi 23., 27., 28., 31., 33., 34. in 190. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS št. 110/02 in 08/03), 16. člena Statuta Občine Komenda (Ur. l. RS št. 37/99, 83/99 ter Ur. objave GOK št. 01/01) ter Programa priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda (Ur. objave GOK št. 03/06) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 33. seji dne 15. 06. 2006 sprejel

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH  IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH OBČINE KOMENDA

 

 

1. člen

 

 

Točki  2.7.  v  36.  členu  Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda se doda naslednje besedilo:

 

 

»Na območju morfološke enote Po-M1 ni možna gradnja objektov s pretežno stanovanjsko namembnostjo. Gradnja stanovanj, ki so praviloma namenjena nosilcem dejavnosti v tej morfološki enoti,  je možna le v okviru objektov s poslovno namembnostjo in po načelu eno stanovanje na eno poslovno dejavnost.«

 

 

2. člen

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Komenda je skupaj z osnovnim odlokom na vpogled na Občini Komenda, Zajčeva 23, Komenda.

 

 

3. člen

 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v  Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.

 

 

 

 

 

Šifra: 3505-0002/2006                                                      Župan Občine                            Komenda: 15. 06. 2006                                                     Tomaž Drolec