New Page 1

Na podlagi 14. člena Statuta Občine Lovrenc na Pohorju (UGSO, št.: 13/2011,17/2014), je Občinski svet Občine Lovrenc na Pohorju, na svoji 7. redni seji, dne 9.7.205, sprejel

 

KODEKS

RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV  NA LOKALNIH VOLITVAH

 

Preambula

 

Kodeks določa, oziroma je njegov namen določiti, standarde postopanja izvoljenih predstavnikov pri opravljanju dolžnosti v okviru zakona, skladno z zakonodajo in skladno z mandatom upošteva etične standarde in seznani prebivalce/občane s standardi obnašanja, da  le-ti vedo, kaj lahko pričakujejo od svojih izvoljenih predstavnikov.

 

I – Področje uporabe

 

1.   člen

Opredelitev izvoljenega predstavnika

Za namene tega kodeksa pomeni izraz 'izvoljeni predstavnik' vsakega politika -funkcionarja , ki opravlja mandat lokalne ali regionalne oblasti. Ta mu je bil podeljen s splošnimi volitvami (volitve z neposredno volilno pravico) ali na posrednih volitvah (v izvršilni organ ga je izvolil svet lokalne ali regionalne skupnosti).

 

2.   člen

Namen kodeksa

Namen tega kodeksa je določiti standarde obnašanja, ki se pričakujejo od izvoljenih predstavnikov pri opravljanju njihovih dolžnosti, in državljane seznanja s standardi obnašanja, ki jih imajo pravico pričakovati od svojih izvoljenih predstavnikov.

 

II – splošna načela

 

3.   člen

Primat zakonitosti in javnega interesa

Izvoljeni predstavniki opravljajo mandat in ravnajo v skladu z zakonom.

Njihovo delovanje pri opravljanju javnih funkcij je namenjeno zadovoljevanju javnega interesa

 

4.   člen

Cilji izvrševanja mandata

Izvoljeni predstavniki se  s sprejemom kodeksa obvežejo, da bodo svoje funkcije opravljali vestno, transparentno in da bodo voljni odgovarjati za svoje odločitve.

 

5.   člen

Omejitve izvrševanja mandata

Izvoljeni predstavniki spoštujejo pri opravljanju svojih funkcij pooblastila ostalih političnih izvoljenih predstavnikov in javnih uslužbencev.

Pri opravljanju svojih funkcij ne smejo spodbujati drugega političnega predstavnika ali javnega uslužbenca h kršenju načel, ki so vsebovana v tem dokumentu, ali mu pri tem pomagati.  

 

III – Posebne obveznosti 

 

1.          Opravljanje funkcije

 

6.   člen

Prepoved favoriziranja

Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja v zasebno korist posameznikov ali skupin posameznikov.

 

7.   člen

Prepoved izvajanja pooblastil v svojo korist

Izvoljeni predstavniki ne smejo opravljati svojih funkcij ali izrabljati posebnih pravic svojega položaja za doseganje neposredne ali posredne zasebne ali osebne koristi. 

 

8.   člen

Nezdružljivost funkcij

Izvoljeni predstavniki ravnajo v skladu z veljavnimi predpisi, ki omejujejo sočasno opravljanje dveh ali več političnih funkcij.

Poleg tega ne smejo opravljati funkcij, izvoljivih mandatov, poklicev ali uradnih zadolžitev, ki vključujejo nadzor njihovih lastnih funkcij, v vlogi izvoljenega predstavnika, ali če naj bi jih sami nadzirali v vlogi  izvoljenega predstavnika.  

 

9.   člen

Konflikt interesov

Če imajo izvoljeni predstavniki neposredno ali posredno osebno korist v zadevah, ki jih obravnavajo lokalni ali regionalni sveti ali izvršilni organi, morajo takšne interese naznaniti pred odločanjem in glasovanjem. 

Izvoljeni predstavniki se vzdržijo odločanja ali glasovanja o vprašanjih, v katerih imajo neposredni ali posredni osebni interes.

 

10. člen

Izvajanje diskrecijskih pooblastil

Izvoljeni predstavniki si pri opravljanju svojih diskrecijskih pooblastil ne smejo zagotavljati neposrednih ali posrednih osebnih koristi ali jih zagotavljati posamezniku ali skupini posameznikov z namenom, da bi od njih pridobili neposredno ali posredno osebno korist. 

Za sprejete odločitve morajo biti, kadar je to potrebno, podani razlogi z opredelitvijo dejavnikov, ki so podlaga za odločitev, zlasti pa veljavnih pravil in predpisov, ter prikaz, da je odločitev sprejeta v skladu s temi pravili in predpisi. 

Če takšnih pravil in predpisov ni, morajo razlogi za odločitev vsebovati elemente, s katerimi se prikaže njena sorazmernost, poštenost in skladnost z javnim interesom.

 

11. člen

Prepoved korupcije

Izvoljeni predstavniki se pri opravljanju svojih funkcij vzdržijo obnašanja, ki po veljavnem notranjem ali mednarodnem kazenskem pravu šteje za aktivno ali pasivno podkupovanje.   

 

12. člen

Spoštovanje proračunske in finančne discipline

 

Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da bodo spoštovali proračunsko in finančno disciplino, ki zagotavlja pravilno upravljanje javnega denarja, kot predpisuje ustrezna notranja zakonodaja. 

Pri izpolnjevanju svojih dolžnosti izvoljeni predstavniki ne smejo odtujiti javnih in/ali nepovratnih sredstev. Poleg tega ne smejo ravnati tako, da bi javna ali nepovratna sredstva uporabili za neposredne ali posredne osebne namene.  

 

Prenehanje opravljanja funkcije

 

13. člen

Prepoved zagotovitve določenih funkcij

Izvoljeni predstavniki pri opravljanju svojih funkcij ne ukrepajo tako, da si zagotavljajo bodoče osebne profesionalne koristi, za čas, ko bodo prenehali opravljati svojo funkcijo:

v javnih in zasebnih organih, ki so jih nadzorovali med opravljanjem teh funkcij;

v javnih in zasebnih organih, s katerimi so med opravljanjem teh funkcij vstopili v pogodbeno razmerje;

v javnih in zasebnih organih, ki so bili ustanovljeni med trajanjem njihove funkcije in v skladu s pooblastili, ki so jim bila zaupana.

 

IV – Sredstva nadzora

 

Opravljanje funkcije

 

14. člen

Izjava o interesih

Izvoljeni predstavniki in funkcionarji delujejo v skladu z ukrepi po veljavnih predpisih, ki predpisujejo javno objavo in spremljanje njihovih neposrednih in posrednih interesov, njihovih ostalih mandatov, funkcij ali poklicev ali sprememb njihovih sredstev. 

Če ta vsebina ni predpisana, informacije o tem zagotovijo na prošnjo.

 

15. člen

Skladnost z notranjimi in zunanjimi nadzornimi ukrepi

Izvoljeni predstavniki, pri opravljanju svojih funkcij, ne ovirajo izvajanja nadzornih ukrepov, ki jih lahko na podlagi ustrezne utemeljitve in načela odprtosti, sprejmejo ustrezni notranji in zunanji organi.

Vestno ravnajo v skladu s takoj izvršljivo ali pravnomočno odločitvijo teh organov.

Pri navajanju razlogov za svoja dejanja ali odločitve, ki se preverjajo pri takšnem nadzoru, izrecno omenijo obstoj nadzornih ukrepov in organe, ki so pristojni za njihovo izvajanje. 

 

V – Odnosi z javnostjo

 

16. člen

Objavljanje ter utemeljevanje odločitev

Izvoljeni predstavniki so v času svojega mandata odgovorni za celotno lokalno prebivalstvo.

Izvoljeni predstavniki se odzivajo na zahteve javnosti, glede opravljanja njihovih funkcij, razlogov za njihova dejanja ali delovanje služb in oddelkov pod njihovo pristojnostjo.

Spodbujajo in promovirajo ukrepe, ki pospešujejo odprtost v zvezi s pooblastili, njihovim izvajanjem in delovanjem služb ter oddelkov pod njihovo pristojnostjo.

 

VI – Odnosi do uslužbencev

 

17. člen

Zaposlovanje

Izvoljeni župan se obveže, da bo preprečil zaposlovanje upravnega osebja, ki ne temelji na načelih priznavanja odlik in strokovnih sposobnosti in/ali za namene, ki so drugačni od potreb oddelka.

Pri zaposlovanju uslužbencev ali napredovanju izvoljeni župan sprejme nepristransko, utemeljeno odločitev, ki izkazuje skrbnost dobrega gospodarja. 

 

18. člen

Spoštovanje vloge uslužbencev

Izvoljeni predstavniki, pri opravljanju svojih funkcij, spoštujejo vlogo podrejenih uslužbencev lokalne uprave brez vpliva na zakonito izvajanje njihovih hierarhičnih pristojnosti. 

Javnih uslužbencev ne smejo prositi ali od njih zahtevati, da sprejmejo ali prezrejo kakršne koli ukrepe, z namenom, da bi s tem dosegli neposredno ali posredno korist zase ali za posameznike ali skupine posameznikov z namenom, da  bi od njih pridobili neposredno ali posredno korist.

 

19. člen

Promocija vloge uslužbencev

Izvoljeni predstavniki, pri opravljanju svojih funkcij, zagotovijo, da se vloga in naloge podrejenih uslužbencev lokalne uprave čim bolj predstavljajo v javnosti. 

Izvoljeni predstavniki in funkcionarji spodbujajo in predstavljajo javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo storilnost služb ali oddelkov pod njihovo pristojnostjo, ter motivacijo zaposlenih. 

 

VII –Odnosi z mediji

 

20. člen

Sodelovanje z mediji

Izvoljeni predstavniki se celovito odzivajo na vse prošnje medijev za informacije glede opravljanja njihovih funkcij, vendar pa ne razkrijejo zaupnih informacij ali informacij iz zasebnega življenja izvoljenih predstavnikov ali tretjih oseb.

Spodbujajo in predstavljajo javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo poročanje medijev o njihovih pooblastilih, opravljanju funkcij in delovanju služb in oddelkov, ki spadajo pod njihovo pristojnost.

 

VIII - Informacije, razširjanje in ozaveščanje

 

21. člen

Razširjanje kodeksa med izvoljenimi predstavniki

Izvoljeni predstavniki se obvežejo, da so prebrali in razumeli vse določbe kodeksa in pravil v njem, in izjavijo, da so voljni upoštevati določbe kodeksa.

 

22. člen

Razširjanje kodeksa v javnosti, med osebjem uprave lokalne skupnosti in mediji

Izvoljeni predstavniki spodbujajo in predstavljajo v javnosti vse ukrepe, ki pospešujejo razširjanje tega kodeksa med podrejenim osebjem, v javnosti in medijih, in s katerimi te osebe poučujejo o načelih, ki so vsebovana v tem dokumentu. 

 

IX.     Nadzor nad spoštovanjem in izvajanjem kodeksa

 

23. člen

Častno razsodišče Občine Lovrenc na Pohorju

Občinski svet, za presojo o etičnosti ravnanja funkcionarjev, imenuje častno razsodišče. Člani častnega razsodišča so uveljavljeni občani Občine Lovrenc na Pohorju, ki uživajo zaupanje javnosti.

Občinski svet člane častnega razsodišča imenuje na podlagi javnega razpisa in predloga, ki ga izvede Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Občinsko častno razsodišče ima tri (3) člane in dva (2) nadomestna člana. Za člane v občinskem častnem razsodišču se imenujejo osebe, ki niso člani občinskega sveta ali župan.

Imenovani člani med seboj imenujejo predsednika častnega razsodišča.. Za izvajanje svojega dela častno razsodišče sprejme poslovnik.

Razsodišče odloča z večino vseh članov.

 

24. člen

Presoja skladnosti ravnanja s kodeksom

Častno razsodišče presoja skladnost ravnanja s kodeksom lokalnih funkcionarjev in drugih nosilcev javnih funkcij s kodeksom. Prijavo kršitve kodeksa lahko poda vsak občan občine Lovrenc na Pohorju. Anonimne prijave se ne obravnavajo. O začetku obravnave oz. presoje skladnosti odloči častno razsodišče.

Častno razsodišče v vsakem primeru, ki ga obravnava, sprejme odločitev o presoji skladnosti ravnanja s kodeksom. Odločitev je pisna.

O svojih ugotovitvah častno razsodišče obvesti župana in občinski svet, odločitev o presoji skladnosti pa objavi na spletni strani občine.

 

25. člen

Spremljanje izvajanja kodeksa

Častno razsodišče spremlja in nadzoruje izvajanje kodeksa v obliki redne presoje etičnega ravnanja funkcionarjev, drugih nosilcev javnih funkcij in izvoljenih predstavnikov na lokalnih volitvah.

 Častno razsodišče vsaj enkrat letno poroča občinskemu svetu o izvajanju kodeksa oziroma ga seznani s stanjem na tem področju.

 

26. člen

Končna določba

Kodeks podpišejo župan in člani Občinskega sveta Občine Lovrenc na Pohorju in začne veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju.

Sprejeti Kodeks bomo objavili na spletni strani Občine Lovrenc na Pohorju in ga posredovali  v roku 8 dni od sprejetja Skupnosti Občin Slovenije za objavo na njihovem portalu.

 

Št.:0075-0013/2015

Datum: 9.7.2015

 

Podpis župana

 

Joško Manfreda                                 

 

Podpisi članov občinskega sveta:

 

Leo Čelofiga

Savinka Geratič                                 

Tomaž Golob                                     

Edvard Goričan                                  

Simona Grobelnik                             

Matjaž Manfreda                               

Maksimiljana Obrulj                          

Barbara Obrulj Jeseničnik               

Marija Perklič                                     

Boštjan Petelin                                   

Tomaž Sušec                                     

Rok Urnaut