New Page 2

Na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 15. člena Statuta Občine Bloke - UPB1 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 62/17) je Občinski svet Občine Bloke na 6.  redni seji dne 28. 11. 2019 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNEGA IN VZGOJNO – VARSTVENEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA TONETA ŠRAJA ALJOŠE

 

1. člen

V Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola  Toneta Šraja Aljoše (Uradni list RS, št. 44/08 in 109/2009, v nadaljevanju odlok) se v 20. členu zamenja besedilo, ki glasi:

»V vrtcu pri osnovni šoli imenuje ravnatelj za pedagoško in organizacijsko vodenje oddelkov vrtca pomočnika ravnatelja.

Za pomočnik ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje zakonske pogoje za imenovanje.

Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji.

 

Pomočnik ravnatelja opravlja tudi delo z otroki v obsegu, določenem v 6. členu Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje«.

 

2. člen

Ostali členi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega in vzgojno-varstvenega zavoda Osnovna šola  Toneta Šraja Aljoše ostanejo nespremenjeni.

 

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 007-0011/2019

Datum: 28. 11. 2019

 

 

Občina Bloke

 

Jože Doles, župan