New Page 2

Na podlagi 20. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – Zmed-UPB1) in 11. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/2010) je Občinski svet Občine Destrnik na svoji 18. redni seji 16. 4. 2010 sprejel naslednji

SKLEP O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje uredniški odbor glasila Občan v sestavi:

– Tadej Urbanija

– Nada Zupanič

– Kristina Hauptman

– Petra Arnuš

Mandat članov uredniškega odbora je štiri leta.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 900-10/2010-18R-10/11

Datum: 16. 4. 2010

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. inž. el.