New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS , št. 11/11- UPB4, 14/13 - popr. in 101/13; v nadaljevanju: ZJF), in 101. člena Statuta Občine Makole (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007) je Občinski svet Občine Makole na  7. redni seji dne 22.10.2015  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE MAKOLE ZA LETO 2015

 

1. člen

Spremeni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2015 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2015) tako, da se splošni del proračuna določi v naslednjih zneskih:

 

Konto

 

O P I S

Plan 2014 (v EUR)

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

I.

S K U P A J   P R I H O D K I (70+71+72+73+74+78)

3.408.842

 

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.508.095

70

 

DAVČNI PRIHODKI

1.303.575

700

 

Davki na dohodek in dobiček

1.221.715

703

 

Davki na premoženje

34.870

704

 

Domači davki na blago in storitve

46.990

706

 

Drugi davki

0

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI

204.520

710

 

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

59.677

711

 

Takse in pristojbine

2.000

712

 

Globe in druge denarne kazni

1.600

714

 

Drugi nedavčni prihodki

141.243

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI

5.275

722

 

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

5.275

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI

1.895.472

740

 

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih  institucij

520.405

 741

 

 Sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije

1.375.067

 

II.

S K U P A J   O D H O D K I  (40+41+42+43+45)

3.398.152

40

 

TEKOČI ODHODKI

652.185

400

 

Plače in drugi izdatki zaposlenim

172.190

401

 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

28.734

402

 

Izdatki za blago in storitve

408.946

403

 

Plačila domačih obresti

17.000

409

 

Rezerve

25.315

41

 

TEKOČI TRANSFERI

786.729

410

 

Subvencije

17.000

411

 

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

517.039

412

 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

55.875

413

 

Drugi tekoči domači transferi

196.815

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.910.088

420

 

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.910.088

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI

49.150

431

 

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

26.500

432

 

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

22.650

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)  (I. - II.)

10.690

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

750

 

Prejeta vračila danih posojil

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

440

 

Dana posojila

0

441

 

Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPIT. DELEŽEV (IV. - V.)

0

 

C.

R A Č U N  F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500+501)

0

500

 

Domače zadolževanje

0

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550+551)

72.300

550

 

Odplačila domačega dolga

72.300

 

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-61.610

 

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-72.300

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-10.610

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH KONEC PRETEKLEGA LETA

61.610

 

2. člen

Spremeni se drugi odstavek 8. člena Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2015  tako, da se glasi:

Proračunska rezerva se v letu 2015 oblikuje v višini 21.110 EUR. Del sredstev se izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto.

 

3. člen

Črta se 12. člen Odloka o proračunu Občine Makole za leto 2015.

 

4. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka : 900-5/2015-10

Datum : 22.10.2015

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen, župan