Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Ur.l. RS, št. 80/94) je Občinski svet občine Rače - Fram na svoji 25. seji, dne 30. junija 1997 sprejel
 
ODLOK
 
 
O zaključnem računu proračuna Občine Rače - Fram za leto 1996
 
 
1. člen
 
Sprejme se zaključni račun za leto 1996, katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.
 
2. člen
 
Doseženi prihodki in odhodki znašajo:
 
 
PLANIRANO: DOSEŽENO:
 
 
1. Po zaključnem računu proračuna:
 
 
- PRIHODKI 398,263.000,00 408,444.362,00
 
 
- ODHODKI 398,263.000,00 371,348.688,00
 
 
- PRESEŽEK PRIHODKOV 37,095.674,00
 
 
2. Po zaključnem računu sredstev rezerv:
 
 
- PRIHODKI 1,802.900,39
 
 
- ODHODKI
 
 
- PRESEŽEK PRIHODKOV 1,802.900,39
 
3. člen
 
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna Občine Rače - Fram v znesku 37,095.674,00 SIT se prenese v proračun Občine Rače -Fram za leto 1997.
 
4. člen
 
Presežek prihodkov sredstev rezerv za leto 1996 v znesku 1,802.900,39 SIT se prenese v prihodek sredstev rezerv Občine Rače -Fram za leto 1997.
 
5. člen
 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Štev: 061-25/97
 
 
Datum: 30.6.1997
 
 
Podpredsednik občinskega sveta
 
 
Občine Rače -Fram
 
Frido Krneža, s.r.