New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/03 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in Statuta Občine Bloke (Uradni list RS, št. 65/07) je Občinski svet Občine Bloke na 13. redni seji dne 18. 12. 2008 sprejel

ODLOK

o proračunu Občine Bloke za leto 2009

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

S tem odlokom se za proračun Občine Bloke za leto 2009 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

 

 Skupina /Podskupina kontov/

I.

SKUPAJ PRIHODKI

2.067.917

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.

06.209

70

DAVČNI PRIHODKI

1.284.939

700

davek na dohodek in dobiček

1.091.147

703

davki na premoženje

130.479

704

domači davki na blago in storitve

63.313

71

NEDAVČNI PRIHODKI

121.270

710

udeležba na dobičku in dohodki od

21.270

 

premoženja

 

711

t

kse in pristojbine

500

712

globe in druge denarne kazni

700

713

prihodki od prodaja blaga in storitev

44.100

714

drugi nedavčni prihodki

54.700

72

KAPITALSKI PRIHODKI

37.700

720

prihodki od prodaje osnovnih sredstev

5.700

722

prihodki od prodaja zemljišč in

32.000

 

neopredmetenih sredstev

 

74

TRANSFERNI PRIHODKI

624.008

740

transferni prihodki iz drugih

624.008

 

javnofinančnih institucij

 

II.

SKUPAJ ODHODKI

2.187.105

40

TEKOČI ODHODKI

562.771

400

plače in drugi izdatki zaposlenim

121.460

401

 

rispevki delodajalcev za socialno

21.444

 

varnost

 

402

izdatki za blago in storitve

394.686

403

plačila domačih obresti

103

409

rezerve

25.078

41

TEKOČI TRANSFERI

563.313

410

subvencije

45.000

411

transferi posameznikom in

233.568

 

gospodinjstvom

 

412

transferi neprofitnim organizacijam in

38.041

 

ustanovam

 

413

drugi domači tekoči transferi

246.704

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

961.021

420

nakup in gradnja osnovnih sredstev

961.021

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

100.000

431

Investicijski transferi p

avnim in

100.000

 

fizičnim osebam, ki niso proračunski

 

 

uporabniki

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ali PRIMANJKLJAJ

–119.188

 

(I.-II.)

 

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75 IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

719

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

 

750

prejeta vračila danih posojil

 

751

prodaja kapitalskih deležev

 

752

kupnine iz naslova privatizacije

719

44 V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV

 

440

dana posojila

 

441

povečanje kapitalskih deležev in

 

 

naložb

 

442

poraba sredstev

kupnin iz naslova

 

 

privatizacije

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

719

 

SPREMEM. KAP. DELEŽ. (IV.-V.)

 

VII.

SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) SALDKO

–118.469

 

PREJETIH IN DANIH POSOJIL (I.+IV.)-

 

 

(II.+V.)

 

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

50

ZADOLŽEVANJE

 

VIII.

 

 

500

domače zadolževanje

 

55 IX.

ODPLAČILO DOLGA

668

550

odplačilo domačega dolga

668

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.)

–668

XI.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

–119.137

 

(III.+VI.+X)=(I.+IV.+VIII.)-

 

 

(II.+V.+IX.)

 

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU 31. 12. 2007

165.220

9009

splošni sklad za drugo

165.220

     

 

Negativno stanje sredstev na računih leta 2009 bo pokrito iz ostanka sredstev na računu proračuna iz leta 2008.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požari (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01);

– prihodki od turistične takse;

– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov;

– prihodki iz naslova okoljska dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda;

– prihodki iz naslova takse za vzdrževanje gozdnih cest;

– prejemki iz državnega proračuna in drugih virov za določene namene;

– prispevki občanov za izgradnjo komunalne infrastrukture.

Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu se prenesejo v proračun za tekoče leto.

4. člen

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvi pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2009 in njegovi realizaciji.

Župan odloča o razporeditvi sredstev splošne rezervacije.

Župan odloča o dinamiki porabe sredstev za tekočo porabo in likvidnostnem zadolževanju do višine 5% prihodkov zadnjega sprejetega proračuna.

5. člen

Proračunskim uporabnikom se sredstva tekočih transferov dodeljujejo mesečno oziroma v skladu s pogodbo. Če višina sredstev za posameznega proračunskega porabnika ne presega 5.000 € se sredstva lahko dodelijo v enkratnem letnem znesku v skladu z likvidnostjo proračuna.

6. člen

Neposredni proračunski uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti za projekte, sofinancirane iz skladov EU.

7. člen

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 50% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

Proračunski skladi je:

1. račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2009 oblikuje v višini 0,2% skupno doseženih prihodkov tekočega proračunskega leta. Izločanje v rezerve preneha, ko višina skupno doseženih sredstev proračunske rezerve doseže 1,5% vseh proračunskih sredstev.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 46. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvesti občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2009 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 1.500 €.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2009 zadolži v skladu z ZJF.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina Bloke, v letu 2009 ne sme preseči z zakonom določenega zneska.

11. člen

Posredni uporabniki občinskega proračuna, katerih ustanoviteljica občina se lahko v letu 2009 zadolžijo samo s soglasjem ustanovitelja in soustanovitelja.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

V obdobje začasnega financiranja Občine Bloke v letu 2010, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 410-0004/2008

Nova vas, dne 18. decembra 2008

Župan Občine Bloke

Jože Doles l.r.