New Page 2

Na podlagi 4. člena Zakona o plovbi po celinskih vodah (Uradni list RS, št. 30/02) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB, 87/12) je Občinski svet Občine Bled na svoji 9. redni seji 21.04.2016 sprejel

 

ODLOK

O PLOVBNEM REŽIMU PO BLEJSKEM JEZERU

 

I.          Splošne določbe

 

1. člen

(predmet odloka)

Ta odlok ureja plovbni režim po Blejskem jezeru (v nadaljevanju: jezero) zaradi varnosti plovbe ob izvajanju turističnih, športnih in rekreacijskih aktivnosti oziroma dejavnosti ter pospeševanja njihovega razvoja (v nadaljevanju: plovbni režim) skladno z določbami zakona, ki ureja plovbo po celinskih vodah (v nadaljevanju: zakon), in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, predpisi o varstvu okolja, ohranjanju narave in voda, sladkovodnem ribištvu in urejanju prostora. Upošteva tudi naravne danosti jezera in druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.

 

2. člen

(pojmi)

(1)   V tem odloku imajo posamezni pojmi naslednji pomen:

·       plovbno območje je del celinske vode, ki je dovolj globok in širok za varno plovbo glede na vrsto plovila;

·       plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po celinskih vodah;

·       čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov (kot čoln se šteje tudi splav, vodni skuter in drugo podobno plovilo);

·       športni veslaški čoln je plovilo, ki je namenjeno za športne in rekreacijske aktivnosti;

·       plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma usidrana ali položena na dno celinskih voda in ni usposobljena oziroma namenjena za plovbo (bivališča, plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, pontonski mostovi, kopališčne ploščadi in podobno);

·       pristanišče je vodni in priobalni prostor, namenjen za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in tovora, skladiščenje, privez in podobno;

·       vstopno izstopno mesto je vodni in priobalni prostor, ki omogoča dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb ter ni namenjeno za stalni privez;

·       pletnja je lesen čoln z ravnim dnom, ki ga čolnar stoje poganja z vesli, dolžine do 8 metrov in širine do 2,35 metra. V celoti je zgrajena iz masivnega lesa, glavna rebra in prečke na dnu plovila pa so kovinske.

(2)   Ostali izrazi, uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot izrazi, ki se uporabljajo v zakonu, ki ureja plovbo po celinskih vodah.

 

II.        Plovbni režim

 

3. člen

(plovbni režim)

Plovbni režim  obsega:

·       določitev plovbnega območja in orisni prikaz območja, kjer je dovoljena plovba za gospodarske, turistične, športne in rekreacijske namene, z upoštevanjem nevarnosti naraslih voda ali drugih izjemnih razmer;

·       določitev skrbnika plovbnega območja;

·       določitev vrste plovil in njihovega pogona;

·       določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe;

·       določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta;

·       prikaz območja kopalnih voda;

·       določitev časa, v katerem je dovoljena plovba;

·       prepoved plovbe zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer;

·       druge pogoje, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja.

 

 

4. člen

(določitev plovbnega območja)

(1) Plovbno območje je celotno Blejsko jezero z izjemo 20-metrskega pasu od obale jezera oziroma 5-metrskega pasu od meje kopalnih voda, razen v območju na južnem delu jezera, kjer je med koordinatami Y=430320, X=135312 na vzhodni strani in Y=430152, X=135342 na zahodni strani prepovedana plovba v 50-metrskem pasu od obale jezera.

(2) Plovbno območje s prednostjo za športne veslaške čolne v času organizirane vadbe in tekmovanj je pas med Malo in Veliko Zako ter koridor med Veliko Zako in čolnarno pri startu veslaške proge.

(3) Plovba do obale je dovoljena na območju pristanišč in vstopno izstopnih mest, ki jih določa ta odlok.

(4) Plovbno območje je razvidno iz orisnega prikaza, ki je sestavni del tega odloka.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in tretjim odstavkom tega člena.

 

5. člen

(določitev skrbnika plovbnega območja)

(1) Skrbnik plovbnega območja je režijski obrat Občine Bled.

(2) Skrbnik plovbnega območja z rednimi pregledi skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju. V primeru ugotovitve ovire mora poskrbeti za njeno odstranitev, če je to mogoče, v nasprotnem primeru pa nemudoma obvestiti izvajalca gospodarske javne službe, ki je odgovoren za vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč po zakonu, ki ureja upravljanje z vodami. Če ovira ogroža varnost plovbe, lahko omeji ali prepove plovbo.

 

6. člen

(določitev vrste plovil in njihovega pogona)

(1) Na jezeru je dovoljena plovba naslednjih plovil:

·       pletenj;

·       lesenih čolnov na vesla dolžine do 6 metrov in širine do 1,5 metra, tipa preklopne ali dotikalne gradnje;

·       lesenih čolnov na električni pogon za prevoz oseb in stvari;

·       športnih veslaških čolnov, kamor spadajo tudi kajaki, kanuji in čolni za ribarjenje, ter spremljajočih plovil na električni pogon v času vadbe ali prireditev;

·       jadrnic dolžine do 5 metrov;

·       drugih plovil na vesla dolžine do 6 metrov in širine do 1,5 metra, kamor štejejo tudi športni rekviziti kot je deska;

·       splava in plavajočih naprav ter delovnih pontonov za potrebe gradbenih in drugih vzdrževalnih del.

(2) Dovoljena so samo plovila s plitvim ugrezom, ki ne morejo poškodovati jezerskega dna.

(3) Plovila na motorni pogon z notranjim izgorevanjem niso dovoljena, razen za potrebe izvajanja nalog policije, javnih gospodarskih služb po zakonu o vodah, sladkovodnem ribištvu, zaščite in reševanja, obrambe ter za izvedbo gradbenih in vzdrževalnih del na otoku oziroma ob obali ob predhodnem soglasju skrbnika plovbnega območja.

(4) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(5) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(6) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

 

7. člen

(določitev in označitev pristanišč ter vstopno izstopnih mest glede na vrsto plovbe)

(1)  Na jezeru so pristanišča, čolnarne ter vstopno izstopna mesta dopustni samo na urejenih in za to določenih mestih, ki so našteti v preglednicah oziroma prikazani na karti »Prikaz cestnega omrežja, podzemne garažne stavbe ter pristanišča in vstopno-izstopna mesta na celinskih vodah« Občinskega prostorskega načrta Občine Bled.

(2)  Za javne prevoze in dejavnost oddajanja so določene lokacije:

·       pristanišči za pletnje sta »Zdraviliški park« (10 privezov) in »Mlino« (13 privezov);

·       pristanišča za čolne na vesla iz pokritih čolnarn so »Čolnarna Grajsko kopališče« (18 privezov), »Čolnarna pri startu veslaške proge« (1 privez), »Čolnarna pri hotelu Toplice« (10 privezov) in »Čolnarna pri Vili Bled« (12 privezov);

·       pristanišča za čolne na vesla so »Veslaška promenada 8 (Ribiška družina)« (6 privezov), »Nasproti restavracije Pletna« (5 privezov) in »Pod sodniškim stolpom (Velika Zaka)« (4 privezi);

·       pristanišče za čolne na električni pogon »Čolnarna Grajsko kopališče« (3 privezi), pri čemer je eno mesto določeno za čoln na električni pogon, namenjen za dostop in oskrbo otoka;

·       vstopno izstopna mesta za pletnje so »Pod Kazino« (6 mest), »Pod Vilo Bled« (2 mesti), »Velika Zaka« (2 mesti), »Mala Zaka« (4 mesta), »Južni del Blejskega otoka« (9 mest) in »Severni del Blejskega otoka« (4 mesta);

·       vstopno izstopna mesta za čolne na električni pogon s souporabo privezov za pletenje so »Severni del Blejskega otoka« in »Pod Kazino«.

(3)  Za zasebno rabo so določene lokacije:

·       pristanišča za čolne na vesla iz pokritih čolnarn so »Čolnarna pri Vili Lastovka« (4 privezi), »Čolnarna pri Vili Sončnica« (2 priveza), »Čolnarna pri Vili Zlatorog« (2 priveza) in »Čolnarna pri Vili Rog« (2 priveza);

·       pristanišče za čolne na vesla je »Pod sodniškim stolpom (Velika Zaka)« (1 privez);

·       vstopno izstopno mesto za čoln na električni pogon namenjen oskrbi otoka je »Zahodni del Blejskega otoka«.

(4)  Druga vstopno izstopna mesta oziroma točke so na lokacijah:

·       vstopno izstopna mesta za lesene čolne na vesla so »severni del Blejskega otoka« (15 mest), »pod Kazino« (3 mesta), »Veslaška promenada 8 (Ribiška družina)« (2 mesti) in »Mlino« (2 mesti);

·       vstopno izstopne točke za čolne, ki so skladiščeni na obali so »Mala Zaka« za športne čolne, »Mlino« za čolne prebivalcev Mlina, »Mala Zaka« in »Velika Zaka« za rekreativne čolne dnevnih obiskovalcev, »Grajsko kopališče« za potapljaški čoln in »Zdraviliški park« za intervencijski čoln. 

(5)  Ustavljanje drugih plovil in vkrcavanje oziroma izkrcavanje izven pristanišč in vstopno izstopnih mest je dovoljeno na plavajočih napravah, ki se jih lahko pritrdi na enega od obstoječih infrastrukturnih objektov. Mesto in število plavajočih naprav določi skrbnik plovbnega območja.

(6)  Urejanje čolnarn, pomolov, privezov in drugih objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih se izvaja po enotnem konceptu oblikovanja za celotno območje oziroma za del območja, ki ga potrdi občina.

(7)  Na lokacijah kopališč ter čolnarn, pomolov in privezov, ki so navedeni v občinskem prostorskem načrtu, so dopustni vzdrževanje, rekonstrukcije brez povečanja prostornine, odstranitve obstoječih objektov in gradnja novega objekta, in sicer v skladu z enotnim konceptom oblikovanja za celotno območje oziroma za del območja, ki ga potrdi občina.

(8)  Pri urejanju pristanišč in vstopno izstopnih mest je potrebno zagotoviti možnost čiščenja zunanjosti plovil, ki preprečuje vnos tujerodnih vrst v jezero. Gradbena dela se morajo izvesti tako, da so pri tem brežine in vodni ekosistem čim manj prizadeti, v primeru utrjevanja brežin pa se te urejajo sonaravno z uporabo lesa in kamna.

(9)  Pristanišča in vstopno izstopna mesta so označena po enotnem konceptu, ki ga potrdi občina.

(10) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(11) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(12) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

 

8. člen

(določitev upravljavca pristanišča oziroma vstopno izstopnega mesta)

(1) Občina določi upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest za pletnje ter lesene čolne na električni pogon, s katerimi razpolaga na podlagi zemljiškoknjižnega stanja, kot izbirno gospodarsko javno službo, ki jo na podlagi določil zakona, ki ureja gospodarske javne službe, izvaja Čolnarsko združenje Pletna. V primeru prenehanja ali statusnega preoblikovanja Čolnarskega združenja Pletna javno službo prične opravljati režijski obrat občine. Najmanj eno pristanišče ali vstopno izstopno mesto za pletnje mora omogočati vkrcavanje in izkrcavanje gibalno oviranih oseb, ki mora biti ustrezno označeno.

(2) Občina določi upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest za druga plovila, s katerimi razpolaga na podlagi zemljiškoknjižnega stanja, kot izbirno gospodarsko javno službo, ki jo na podlagi določil zakona, ki ureja gospodarske javne službe, izvaja režijski obrat občine.

(3) Upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest, s katerimi občina ne razpolaga, izvajalastnik nepremičnine oziroma zanj vsakokratni posestnik. Vstopno izstopno mesto »Severni del Blejskega otoka«, ki je v souporabi za pletnje in lesene čolne na električni pogon, mora omogočati vkrcavanje in izkrcavanje gibalno oviranih oseb, ki mora biti ustrezno označeno.

(4) Financiranje javne službe iz prvega in drugega odstavka tega člena zagotovi občina s proračunom, pri čemer obseg določi glede na zbrane namenske prihodke iz pristojbin po tem odloku, z izvajalci pa sklene posebno pogodbo.

 

9. člen

(prikaz območja kopalnih voda)

(1) Kopalne vode ter vrste in način izvajanja nalog upravljanja kakovosti kopalnih voda določi Vlada RS.

(2) Kopalno območje je razvidno iz orisnega prikaza, ki je sestavni del tega odloka.

 

10. člen

(določitev časa, v katerem je dovoljena plovba)

(1) Plovba je dovoljena celo leto. Od 1. marca do 31. oktobra je dovoljena od 6. do 23. ure, od 1. novembra do zadnjega februarja pa od 8. do 17. ure.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena so plavajoče naprave na jezeru dovoljene samo v času poletne turistične sezone, kar pomeni od vključno maja do vključno oktobra.

(3) Izjemoma je plovba dovoljena izven predpisanega časa, če gre za javno prireditev, in sicer za plovila, s katerimi se izvaja prireditev, oziroma z dovoljenjem skrbnika plovbnega območja, pri čemer se lahko določi dodatne pogoje za varnost plovbe.

(4) Časovne omejitve ne veljajo za plovbo plovil, s katerimi se izvaja gojitev in varstvo rib za ribiške organizacije, s katerimi se izvaja ribiško upravljanje, za plovila, s katerimi se opravlja naloge reševanja na vodi in iz nje ter oskrba Blejskega otoka, vključno s prevozi oseb v času dogodkov.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim,  drugim in tretjim odstavkom tega člena.

(6) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom tega člena.

 

11. člen

(prepoved plovbe)

(1) Skrbnik plovbnega režima lahko na lastno pobudo ali na predlog na celotnem ali delu plovbnega območja začasno prepove plovbo zaradi specifičnosti območja, neprimernega časa ali nevarnih razmer.

(2) Plovbo lahko prepove tudi zaradi vzdrževanja priobalnega zemljišča, vodotoka, izvedbe tekmovanj ali prireditev in iz drugih utemeljenih razlogov.

(3) Začetek in konec ter pogoje začasne prepovedi plovbe določi v izdani odločbi, ki jo objavi tudi na krajevno običajen način.

(4) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 200 evrov kaznuje za prekršek posameznik.

(5) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 800 evrov kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(6) Zaradi neupoštevanja začasne prepovedi plovbe se z globo 200 evrov kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

 

12. člen

(drugi pogoji, ki zagotavljajo varstvo človeškega življenja in okolja)

(1) Posamezniki izvajajo dejavnosti na plovbnem območju na lastno odgovornost.

(2) Pravne in fizične osebe, ki opravljajo javne prevoze oziroma dejavnost oddajanja plovil ali drugih storitev na ali v jezeru morajo imeti ustrezno zavarovano odgovornost in udeležence.

(3) Oddajanje plovil v samostojno uporabo osebam, mlajšim od 15 let ni dovoljena.

(4) Zaradi prisotnosti invazivne školjke potujoče trikotničarke in preprečevanja njenega širjenja se morajo plovila in pripadajoča oprema pred vsakim vstopom v jezero in po vsakem izstopu natančno pregledati, še posebej morebitne zareze na trupu plovila in veslih. Odstraniti je treba blato, vodne rastline in školjke. Po pranju z vročo vodo najmanj 45 stopinj Celzija, jo je z vseh odprtin, kjer bi lahko zastajala, potrebno odstraniti in vse dele dobro osušiti.

(5) Plovila so lahko zaščitena samo s sredstvi na bazi organskih topil. Prepovedana je uporaba zaščitnih sredstev na podvodnih delih plovil, ki služijo kot sredstvo proti obraščanju.

(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(7) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(8) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

 

III.      Pristojbina za uporabo pristanišč in vstopno izstopnih mest

 

13. člen

(letna pristojbina)

(1)  Uporabniki pristaniščin vstopno izstopnih mest, ki izvajajo javni prevoz oziroma dejavnost oddajanja, oziroma zanje njihova združenja,so za uporabo infrastrukture pristanišč in vstopno izstopnih mest ob jezeru dolžni plačati letno pristojbino v višini:

·       5.000,00 evrov letno za pletnjo;

·       200,00 evrov letno za čoln;

·       100,00 evrov letno za drugo plovilo.

(2)  Dovolilnice se izda tudi za plovila, namenjene oskrbi Blejskega otoka. Pristojbina znaša 1.000,00 evrov letno.

(3)  Letno pristojbino, ki velja za obdobje od 1. maja do 30. aprila naslednje leto, občina odmeri v enkratnem znesku do konca maja za tekoče leto po uradni dolžnosti.

(4)  Občina lahko izda največ toliko dovolilnic, kot je s tem odlokom določenih privezov za izvajanje javnih prevozov oziroma mest za dejavnost oddajanja.

(5)  Potrdilo za plačilo pristojbine je dovolilnica, ki jo prejme plačnik. Dovolilnico mora imeti uporabnik plovila nalepljeno na plovilu in jo na zahtevo pooblaščene osebe pokazati. Brez dovolilnice uporaba priveza in plovba po celinskih vodi ni dovoljena.

(6)  Pristojbina iz tega člena je namenski prihodek proračuna občine za investicijsko in tekoče vzdrževanje pristanišč in vstopno izstopnih mest, obale jezera ter priobalnega pasu.

(7)  Za pristanišča oziroma vstopno izstopna mesta, ki jih občina oddaja v najem skladno z zakonom o ravnanju s stvarnim premoženjem, velja, da je pristojbina sestavni del dosežene tržne najemnine.

(8)  Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in petim odstavkom tega člena.

(9)  Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in petim odstavkom tega člena.

(10) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim in petim odstavkom tega člena.

 

14. člen

(enkratna pristojbina)

(1) Za izvajanje športnih in rekreativnih aktivnosti s plovili na jezeru za organizirane skupine nad pet oseb se zaračuna enkratna pristojbina v višini 10,00 evrov za posamezno plovilo.

(2) Organizatorji aktivnosti iz prejšnjega člena so dolžni vsaj en dan pred izvajanjem pisno obvestiti upravljavca vstopno izstopne točke in občinsko redarstvo o vstopno izstopni točki, ki jo bodo uporabili, o okvirnem času izvajanja in številu udeležencev ter podatkih o zavezancu za plačilo pristojbine, pri čemer za ustrezno obvestilo šteje tudi elektronska pošta. Pisno obvestilo šteje tudi kot dokaz v primeru redarskega ali inšpekcijskega nadzora.

(3) Občina na podlagi podatkov iz obvestila zaračuna predpisano pristojbino, ki jo je zavezanec dolžan poravnati v roku osmih dni.

(4) Plačila pristojbine so oproščeni društva in posamezni registrirani tekmovalci, ki so organizirani v okviru nacionalnih športnih panožnih zvez, ki delujejo na področju vodnih in podvodnih športov.

(5) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice, ki uporablja privez ali plove brez ustrezne dovolilnice.

(6) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki uporablja privez ali plove brez ustrezne dovolilnice.

(7) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki na zahtevo pooblaščene osebe ne pokaže dovolilnice, ki uporablja privez ali plove brez ustrezne dovolilnice.

 

IV.       Javni prevoz in oddajanje plovil

 

15. člen

(pogoji izvajanja javnih prevozov oziroma oddajanja plovil)

(1) Javni prevoz in oddajanje plovil sta dovoljena samo v pristanišču. Na vidnem mestu morajo biti izobešeni cenik, vozni red ali čas voženj ali oddajanja in navodila za uporabo oddanega plovila ter izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami.

(2) Vozni red ali čas voženj mora biti objavljen tudi na vstopno izstopnih mestih na Blejskem otoku, pri čemer mora biti obiskovalcem otoka zagotovljeno zadrževanje vsaj eno uro za ogled otoka kot naravne vrednote, zavarovanega območja in kulturnega spomenika državnega pomena, oziroma glede na potrebe obiskovalcev.

(3) Javni prevoz v linijski plovbi se izvaja z lesenimi čolni na električni pogon med pristanišči in vstopno izstopnimi mesti, določenimi zanje. Izvajalec javnega prevoza v linijski plovbi mora zagotoviti prilagoditev vsaj enega plovila za prevoz gibalno oviranih oseb, ki mora biti ustrezno označeno. Izvajalci linijskih prevozov so ob povratku dolžni prevzeti vse obiskovalce otoka, ki imajo dokazilo o nakupu katerekoli vozovnice, brezplačno. Pred pričetkom izvajanja linijske plovbe mora izvajalec pridobiti pogoje in soglasje skrbnika plovbnega območja.

(4) Zaradi ohranjanja izročila na jezeru se javni prevoz in oddajanje čolnov izvaja s pletnjami, lesenimi čolni na vesla, glede na vremenske pogoje in potrebe oskrbe otoka pa tudi z lesenimi čolni na električni pogon. Javni prevoz se na Blejskem jezeru izvaja z največ 23 pletnjami in 3 lesenimi čolni na električni pogon.Vsa tradicionalna plovila morajo biti v pretežni meri izdelana iz lesa. Zaradi varnostnih pogojev in posebnosti pri plovbi se dovoljuje uporaba kombinacije lesa in kovine ali lesa in plastičnih kompozitov, vendar le za podvodne dele.

(5) Na lokacijah pristanišč za čolne na vesla iz 2. in 3. točke 2. odstavka 7. člena tega odloka je dovoljeno oddajanje tudi do pet drugih plovil iz 6. točke 1. odstavka 6. člena tega odloka, razen na lokaciji »Grajsko kopališče«, kjer je dovoljeno oddajanje do dvajset teh plovil.

(6) Plovila, s katerimi se izvaja javni prevoz in dejavnost oddajanja, razen iz predhodnega odstavka tega člena, morajo biti na vidnem mestu označena s tablico, ki vsebuje:

 

IZDELEK DOMAČE OBRTI – ORIGINAL HISTORICAL CRAFT

TIP ČOLNA:

pletnja z ravnim dnom ali dinghy ali čoln proste gradnje

VRSTA GRADNJE:

preklopna ali dotikalna ali laminacijska gradnja

NAZIV PROIZVAJALCA:

podatek izdelovalca

LETO GRADNJE:

podatek izdelovalca

NOSILNOST:

18+1 pri pletnjah ali število sedežev na plovilu

SERIJSKA ŠTEVILKA:

podatek izdelovalca

OBMOČJE PLOVBE:

Blejsko jezero

 

(7) Dejavnost dnevnega izposojanja čolnov, namenjenih za šport in razvedrilo, se lahko opravlja le s predhodnim dovoljenjem upravne enote, ki pa mora pri izdaji dovoljenja za posamezne lokacije upoštevati omejitve števila plovil, skladno s tem odlokom.Plovila morajo biti na levi in desni strani premca označena s črkama upravne enote in številko iz vpisnega lista.

(8) Pregled čolna je osnoven, reden ali izreden, ki ga za dolžine do 12 metrov opravi uprava za pomorstvo, njena izpostava ali pooblaščen klasifikacijski zavod, za čolne nad 12 metrov pa klasifikacijski zavod. Praviloma se osnovni pregled čolna opravi, ko čoln ni v vodi, reden in izreden pregled pa, ko je čoln v vodi. Pregled čolna se opravi na zahtevo lastnika čolna, izreden pregled pa tudi po odredbi pooblaščene osebe za izvajanje nadzorstva nad varnostjo plovbe. Pregled velja za vsa plovila, ki so namenjena javnemu prevozu in oddajanju, razen za športne veslaške čolne, kajake in podobna plovila.

(9) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(10)Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(11)Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

 

V.         Nadzor nad izvajanjem odloka

 

16. člen

(odstranitev plovil iz jezera, privezovanje in shranjevanje)

(1) Na ali ob obali je prepovedano privezovati (na boje, veje, drevesa in podobno) plovila izven pristanišča ali vstopno izstopnega mesta.

(2) Plovila morajo biti varno privezana na objektih za privezovanje, če ni prisotnega lastnika ali uporabnika plovila pa tudi z ustrezno napravo zaklenjenega na objektu za privezovanje.

(3) V priobalnem pasu jezera ni dovoljeno:

·       oddajanje in shranjevanje plovil;

·       vzdrževanje in popravila plovil.

(4) V primeru, da inšpektor ali občinski redar, najde plovilo iz prvega odstavka in 1. točke tretjega odstavka tega člena, namesti nanj pisno odredbo, s katero naloži lastniku plovila, da ga odstrani v roku treh dni od dneva izdaje odredbe.

(5) Če lastnik ne odstrani plovila v treh dneh od namestitve pisne odredbe, ga na njegove stroške odstrani pristojni organ občine sam ali po usposobljeni organizaciji.

(6) Z globo 200 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

(7) Z globo 800 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

(8) Z globo 200 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju s prvim, drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

 

17. člen

Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka in ukrepe opravljajo policija, občinski redar, občinski inšpektor in inšpektor za plovbo po celinskih vodah.

 

VI.     Prehodne in končne določbe

 

18. člen

Upravljanje pristanišč in vstopno izstopnih mest do sklenitve pogodbe z izvajalci javne službe iz 1. odstavka 8. člena tega odloka izvaja režijski obrat občine.

 

19. člen

Prilagoditve pristanišč in vstopno izstopnih mest ter plovil za vkrcavanje in izkrcavanje gibalno oviranih oseb kot določata 8. in 15. člen mora upravljavec izvesti najkasneje do 30. 4. 2017.

 

20. člen

Ne glede na določila tega odloka je namesto lesenih čolnov na električni pogon dopustna plovba obstoječih hidrobusov na električni pogon, vendar ne dlje kot do 30. 4. 2021.

 

21. člen

(1) Uporabniki privezov na ali ob obali, ki niso določeni z občinskim prostorskim načrtom in tem odlokom, so dolžni v roku enega meseca od uveljavitve tega odloka prenehati uporabljati privez in odstraniti plovilo z jezera. V primeru neizvršitve bo plovila po uradni dolžnosti odstranil skrbnik plovbnega območja.

(2) Z globo 500 evrov se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(3) Z globo 2.000 evrov se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

(4) Z globo 500 evrov se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbami tega člena.

 

22. člen

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o določitvi plovbnega režima po Blejskem jezeru (Uradni list RS, št. 35/09, 49/10, 31/11; Ur. glas. slo. občin 7/13).

 

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1. 5. 2016 dalje.

 

Številka: 034-2/2016-5

Datum: 21.4.2016

 

 

Občina Bled

 

Janez Fajfar, župan

 

Priloga:

·       Plovbni režim - grafika