New Page 1

 

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-1A, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12 ZPNačrt-1B, 57/12 ZUPUDPP-A) in 28. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 22/11) je župan Občine Zavrč sprejel

 

 

SKLEP

 

 

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE P24-R1 ZAVRČ, ŠPORTNI PARK ZAVRČ - SPREMEMBA 2

 

 

1.

 

 

(splošno)

 

 

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč - sprememba 2 (v nadaljnjem besedilu: spremembe podrobnega načrta).

 

 

2.

 

 

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb podrobnega načrta)

 

 

V prostorskih sestavinah družbenega plana za območje Občine Zavrč je opredeljeno območje urejanja z oznako P24-R1 (območje športa in rekreacije). Način urejanja območja je predviden z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. 

 

 

Občinski podrobni prostorski načrt za območje P24-R1 Zavrč, Športni park Zavrč ter njegove spremembe je sprejet z odlokom (Uradni list RS, št. 80/10 in 10/12).

 

 

Spremembe podrobnega načrta, ki so tokrat predvidene, so sledeče:

 

 

- rekonstrukcija in dograditev obstoječih tribun ter njihovo nadkritje (cca 1.000 sedežev),

 

 

- rekonstrukcija in nadzidava objekta s slačilnicami (predvidena je etažnost P+1);

 

 

- ureditev ogrevanja stavbe s toplotno črpalko (dve vodni vrtini z globino 40 m).

 

 

3.

 

 

(območje sprememb podrobnega načrta)

 

 

Območje obravnavanih sprememb podrobnega načrta sovpada z območjem enote urejanja prostora iz občinskega prostorskega akta. Le-to obsega površino, ki jih tvorijo parcele ali deli parcel s številkami 122/1, 122/3, 122/4, 122/5, 122/6, 125/1, 125/2, 126/1, 126/2, 126/3, 174/11, 176/3, vse k.o. Zavrč. Površina celotnega območja P24-R1, povzeta po prostorskem planu, meri 2,34 ha.

 

 

4.

 

 

(način pridobitve strokovnih rešitev)

 

 

Pri pripravi sprememb podrobnega načrta se upoštevajo prikaz stanja prostora, izražene investicijske namere ter tudi morebitne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, pridobljene pri predhodnih izdelavah tega podrobnega načrta. Potrebne strokovne podlage in strokovno rešitev izdela načrtovalec z upoštevanjem veljavnih predpisov, ki določajo vsebino, obliko in način priprave podrobnega načrta.

 

 

Spremembe podrobnega načrta se izdelajo tudi v digitalni obliki, tako da je možen vnos v geoinformacijski sistem (GIS) Občine Zavrč.

 

 

5.

 

 

(roki za pripravo prostorskega akta)

 

 

Sklep o začetku priprave prostorskega akta:

 

 

oktober 2012.

 

 

Objava sklepa v Uradnem glasilu slovenskih občin in v svetovnem spletu:

 

 

oktober 2012.

 

 

Priprava osnutka prostorskega akta:

 

 

15 dni po objavi tega sklepa.

 

 

Poziv nosilcem urejanja prostora za pridobitev smernic in obvestila Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ali je potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje: 

 

 

30 dni od prejema poziva.

 

 

Analiza smernic, izdelava strokovnih podlag in dopolnjenega osnutka prostorskega akta:

 

 

15 dni po prejetju smernic nosilcev urejanja prostora.

 

 

(Če je za podrobni načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), se za dopolnjen osnutek zagotovi okoljsko poročilo in se ga, skupaj z dopolnjenim osnutkom, pošlje ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja).

 

 

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega akta, objavljeno na krajevno običajen način in v svetovnem spletu:

 

 

najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve.

 

 

(Če je za podrobni načrt potrebno izvesti CPVO, se javnost seznani sočasno in na enak način tudi z okoljskim poročilom).

 

 

Javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka:

 

 

30 dni.

 

 

(V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o dopolnjenem osnutku. Občani, organi in organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.)

 

 

Priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve:

 

 

7 dni po zaključku javne razgrnitve.

 

 

Prva obravnava in sprejem dopolnjenega osnutka prostorskega akta na občinskem svetu ter obravnava in sprejem stališča do pripomb in predlogov:

 

 

do 30 dni po zaključku javne razgrnitve.

 

 

Objava stališča, zavzetega do pripomb in predlogov, na krajevno običajen način in v svetovnem spletu, ter pisna seznanitev lastnikov zemljišč glede pripomb in predlogov, ki so jih izrazili v okviru javne razgrnitve:

 

 

7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.

 

 

Priprava predloga prostorskega akta (dopolnitev s stališči občinskega sveta):

 

 

7 dni po sprejemu stališč na občinskem svetu.

 

 

Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora na predlog prostorskega akta:

 

 

30 dni od prejema poziva.

 

 

(Če je za prostorski akt potrebno izvesti CPVO, ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, odloči o sprejemljivosti vplivov izvedbe podrobnega načrta na okolje in izda ustrezno odločbo).

 

 

Priprava usklajenega predloga prostorskega akta:

 

 

7 dni po pridobitvi mnenj nosilcev urejanja prostora.

 

 

Druga obravnava in sprejem usklajenega predloga prostorskega akta na občinskem svetu:

 

 

do 30 dni po pripravljenem usklajenem predlogu.

 

 

Objava odloka v Uradnem glasilu slovenskih občin: 

 

 

v številki, ki izide po preteku petnajstdnevnega roka, ki ga določajo predpisi o lokalni samoupravi. 

 

 

Priprava končnega elaborata:

 

 

15 dni po objavi odloka.

 

 

Roki se lahko tudi spremenijo.

 

 

Izdelovalec prostorskega akta mora predati Skupni občinski upravi tri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta (število izvodov za investitorje določa pogodba). Po en izvod bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojnim inšpekcijskim službam, en izvod pa bo hranjen na Skupni občinski upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti. Obenem je potrebno celoten prostorski akt s prilogami predati pripravljavcu v digitalni obliki na zgoščenki v dogovorjenem formatu (.dwg, .doc in .xls.).

 

 

6.

 

 

(nosilci urejanja prostora)

 

 

Pristojni nosilci urejanja prostora, za izdajo smernic oziroma projektnih pogojev in mnenj, pri pripravi podrobnega načrta, so:

 

 

(1)     Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek porečja reke Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor (za področje voda);

 

 

(2)     Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana (za področje varstva kulturne dediščine);

 

 

(2.a) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (za področje varstva kulturne dediščine) (v vednost - zaradi predhodne seznanitve s predvidenimi spremembami podrobnega načrta);

 

 

(3)     Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom);

 

 

(4)     Ministrstvo za promet, Direktorat za ceste, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana (za področje upravljanja z avtocestami in z državnimi cestami);

 

 

(4.a) Ministrstvo za promet, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Sektor za upravljanje cest, Območje Ptuj, Trstenjakova ulica 5/a, 2250 Ptuj (za področje upravljanja z državnimi cestami) (v vednost - zaradi predhodne seznanitve s predvidenimi spremembami podrobnega načrta);

 

 

(5)     Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (za področje oskrbe z električno energijo);

 

 

(6)     Telekom Slovenije d.d., Sektor za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev, Center za vzdrževanje omrežja in zagotavljanje storitev Maribor, Titova cesta 38, 2000 Maribor (za področje umeščanja fiksne telefonije);

 

 

(7)     Komunalno podjetje Ptuj, d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj (za področji oskrbe z vodo in odvajanje odplak);

 

 

(8)     Občina Zavrč, Goričak 6, 2283 Zavrč (za področje prometa, za občinske ceste);

 

 

(9)     druge gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če to pogojujejo utemeljene potrebe, ugotovljene v postopku priprave podrobnega načrta.

 

 

7.

 

 

(financiranje)

 

 

Pripravo, izdelavo ter stroške soglasij sprememb podrobnega načrta financira investitor; v te namene sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Posamezne obveznosti se določijo z medsebojnim dogovorom.

 

 

8.

 

 

(objava sklepa)

 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletnem naslovu Občine Zavrč.

 

 

Številka             3505-6/2012

 

 

Datum   12. 10. 2012

 

 

 

Občina Zavrč

 

Župan Miran VUK