New Page 2

 

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB2, 60/07) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/07) je Občinski svet Občine Kungota na 7. redni seji, dne 3. oktobra 2007 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kungota

 

 

I.

 

 

Občinski svet Občine Kungota imenuje občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:

 

 

- Dušan Stojanovič, univ. dipl. prav. – predsednik,

 

 

- Alenka Leban, univ. dipl. prav.- namestnica predsednika,

 

 

- Brigita Marhold – član,

 

 

- Zdravka Požar – član,

 

 

- Peter Golob – član,

 

 

- Sonja Draganič – namestnik člana,

 

 

- Ferdinand Komauer-namestnik člana,

 

 

- Alojz Kristl - namestnik člana.

 

 

II.

 

 

Občinska volilna komisija se imenuje za mandat štirih let od dneva imenovanja na Občinskem svetu občine Kungota.

 

 

III.

 

 

Sedež Občinske volilne komisije Občine Kungota je Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota.

 

 

IV.

 

 

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.

 

 

Številka: 011-13/2007

 

 

Datum: 3. oktober 2007

 

 

Župan občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.