New Page 2

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 103/07, 99/13 in 46/14) in 17. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 6. redni seji dne 15. 5. 2019 sprejel

 

S K L E P 

o načinu financiranja političnih strank v Občini Trebnje v letih od 2019 do 2022 

 

1. 

 

Političnim strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Trebnje, sorazmerno številu glasov volivcev, ki so jih dobile na volitvah.

 

2. 

 

Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto s sprejemom odloka o proračunu. Dokler proračun za posamezno proračunsko leto ni sprejet, se sredstva zagotavljajo s sklepom o začasnem financiranju v višini, kot izhaja iz realizacije proračuna za preteklo leto.

Pri opredelitvi sredstev se izhaja iz izhodišč, da ta ne smejo presegati 0,6% sredstev, ki jih ima Občina Trebnje opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin in s katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih nalog za posamezno proračunsko leto.

 

3. 

 

Strankam, ki so kandidirale kandidate oziroma kandidatke na zadnjih volitvah za občinski svet, in ki so dobile najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana občinskega sveta, pripada v letih od 2019 do 2022 na mesečni ravni 0,6736 EUR na glas volivca, ki je veljavno glasoval za te stranke.

 

4. 

 

Sredstva se strankam priznavajo in nakazujejo mesečno, v višini 1/12 od pripadajočega zneska, na njihove podračune.

 

5. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2019.

 

Št. 007-5/2019

Trebnje, dne 17. maja 2019

 

Župan 

Občine Trebnje 

Alojzij Kastelic