Na podlagi 10. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in na podlagi 9. člena Statuta Občine Rače - Fram (MUV , št. 11/95) je Občinski svet Občine Rače - Fram na svoji 33. seji dne 15.05.1998 sprejel
 
ODLOK
 
 
o grbu in zastavi občine Rače - Fram
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE
 
 
1. člen
 
Ta odlok ureja grb in zastavo Občine Rače - Fram (v nadaljevanju: simboli), ki predstavljata identitetna simbola Občine Rače - Fram in označujeta pripadnost lokalni skupnosti.
 
 
Simbola se uporabljata v skladu z določbami tega odloka, z njuno uporabo se ne sme škodovati ugledu in dostojanstvu Občine Rače - Fram
 
2. člen
 
Izvirnike identitetnih simbolov Občine Rače - Fram hrani župan.
 
3. člen
 
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, modela ali vzorec za označevanje blaga in storitev.
 
4. člen
 
Za pravilno uporabo simbolov in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občinske uprave, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo simbolov, izdaja odločbe o uporabi simbolov, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno - administrativna opravila.
 
5. člen
 
Prošnji za izdajo dovoljenja za uporabo simbolov mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov uporabnika grba, opis tehnike (ofset tisk, sito tisk, reliefni tisk, preorisba ali druge vrste tiska, suha tehnika, vezenje, rezbarjenje, fotografija ipd.) in naklado. Če gre za označbo prireditve, mora prosilec v prošnji opredeliti idejno in vsebinsko namembnost prireditve, za katero prosi, da se dovoli uporaba simbolov.
 
 
Prosilec mora dokumentacijo iz prejšnjega odstavka tega člena predložiti tajništvu župana v dveh izvodih.
 
6. člen
 
V odločbi, s katero se dovoljuje uporaba simbolov, se določijo pogoji, s katerimi se dovoljuje uporaba, omejuje uporaba samo za določen namen ali določi rok do katerega je uporaba dovoljena. Izdano dovoljenje lahko izdajatelj odločbe prekliče, če ugotovi, da uporabnik ne upošteva pogojev, navedenih v odločbi oziroma dovoljenju, če ne skrbi za primeren videz simbolov ali če s svojim ravnanjem škodi ugledu občine.
 
 
O pritožbi zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena odloča župan Občine Rače - Fram.
 
7. člen
 
Gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v občini Rače - Fram, predvsem pa tisti, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posameznih nalog iz pristojnosti Občine Rače - Fram, lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba simbolov v določenih primerih ali prostorih, zlasti pa:
 
 
 1. v njihovi firmi ali imenu,
 
 
 1. v njihovem zaščitnem znaku,
 
 
 1. v obliki našitkov ali značk na društvenih praporih, delovnih oblekah - uniformah,
 
 
 1. v propagiranju proizvodov v sredstvih javnega obveščanja,
 
 
 1. v priznanjih, ki jih podeljujejo,
 
 
 1. v obliki spominkov ali značk.
 
 
Dovoljena je uporaba simbolov izključno v celoti.
 
II. GRB
 
 
8. člen
 
Splošen opis grba: V zelenem ščitu plava srebrna, enonadstropna graščina z zlatimi strehami, stranskima stolpoma in napuščnim stolpičem (erkererjm) nad obokanim prehodom, v katerem visi veliki zlati grozd.
 
 
Natančna predstavitev grba: Grb Občine Rače - Fram je upodobljen na ščitu poznogotskega stila, sanitske oblike.
 
 
V zelenem polju ščita plava srebrna (renesančna), enonadstropna, simetrična graščina z zlatimi strehami, vogelnima stolpoma ob straneh ter z napuščnim stolpičem, ki ga nosi konzlni obok nad lokom odprtega prehoda v osrednjem traktu; stolpi imajo po eno pravokotno, pokončno okno modre barve v prtličju ter enako v nadstropov; enaka okna nosi srednji trakt v nadstropju. Ti z desne in leve spremljata napuščni stolpič, ki ima eno čelno, kvadratno, modro okno; strehe vseh stolpov so trikotne z vrhom v konico, ki raste v zlato kroglo. Na dvojni, v desno in levo simetrično, spiralno zaviti srebrni vitici pod lokom grajskega prehoda visi grozd z desetimi zlatimi jagodami.
 
 
Zlati trak, ki ga nosi ščit na svojih zunanjih robovih, lahko služi le kot grbovni okras.
 
 
Upodobitev grba v narisu, v črno - belem odtisu, v pečatni grafiki, v heraldični šrafuri in v barvah skupaj z barvnimi kodami v prilogi, so sestavni del tega odloka.
 
9. člen
 
Grb občine se uporablja:
 
 
 1. v pečatu in v žigu ter v ostalih znakih občinskih organov in krajevnih skupnosti na območju občine Rače - Fram,
 
 
 1. v prostorih in na poslopju sedeža občine, ter na poslopjih krajevnih skupnosti, na svečanih sejah občinskega sveta se uporablja z grbovnim okrasjem, na listinah, vabilih, čestitkah, vizitkah in pobudnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljata župan občine in predsednik občinskega sveta (z grbovnim okrasjem se uporablja ob svečanih priložnostih),
 
 
 1. na plaketah in drugih priznanjih občin se uporablja z grbovnim okrasjem,
 
 
 1. v drugih primerih pod pogoji tega odloka.
 
10. člen
 
Grb občine se lahko uporablja:
 
 
 1. ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih shodov,
 
 
 1. na neprometnih znakih, ki označujejo območje občine,
 
 
 1. v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom
 
11. člen
 
Če se grb uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine ali tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine ali tuje države ali občine.
 
 
Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti na sredini.
 
 
Če se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je:
 
 
 1. v sredini kroga - kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
 
 
 1. v sredini polkroga - kadar so grbi in znaki razvrščeni v polkrogu,
 
 
 1. na čelu kolone - kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
 
 
 1. na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani - kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
 
 
 1. na čelu skupine - kadar so grbi in znaki razvrščeni v kupine.
 
 
Če se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije se uporablja po določilih zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list Republike Slovenije, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
 
12. člen
 
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan ali po zunanjosti neprimeren za uporabo, ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim mirom, tako da se krni ugled Občine Rače - Fram.
 
III. ZASTAVA
 
 
13. člen
 
Zastava Občine Rače - Fram je bela z zelenim osrednjim kvadratnim poljem, v katarega sredini je atribut občinskega grba - bela graščina z zlato streho in zlatim grozdom v njenem vhodu.
 
 
Opis zastave: Zastava Občine Rače - Fram je pravokotne oblike, razmerje višine "v" proti dolžini "l" je ena proti dve celi in pet desetin, oz. v:l = 1 : 2,5;
 
 
Zastavina ruta je vertikalno razdeljena na tri po višini enaka, po dolžini pa neenaka barvna polja, od katerih sta prvo in tretje (zadnje) v beli, srednje kvadratno polje pa v zeleni barvi; v sredini kvadrata lebdi bela renesančna graščina z rumeno streho, modrimi okni in odprtim obokanim vhodom, v katerem visi na beli vitici rumen grozd.
 
 
Atribut ne sme biti nižji od 2/3 (dveh tretjin) višine zastavine rute in ne višji od 8/10 (osem desetin) imenovane višine.
 
 
Detaljni prikaz razmerij zastavinih polj in kode njenih barv so sestavni del tega odloka.
 
14. člen
 
Zastava je stalno izvešena na poslopju sedeža občine.
 
 
Zastava se izvesi:
 
 
 1. ob prazniku Občine Rače - Fram
 
 
 1. ob komemoracijah, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena,
 
 
 1. ob obiskih uradnih delegacij mednarodnih in domačih organizacij in lokalnih skupnosti,
 
 
 1. ob drugih podobnih priložnostih.
 
 
V tem primeru se zastava izvesi na poslopjih, v katerih so sedeži krajevnih skupnosti, na drugih javnih zgradbah oz. mestih, kjer je prireditev.
 
 
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesijo tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, slovesni ali kulturni prireditvi pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejmejo uradne obiske.
 
 
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, v katerih se sklepajo zakonske zveze, v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
 
 
Zastava se lahko izvesi tudi ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije na način, ki ga določa zakon.
 
15. člen
 
Zastave se izvesijo v času praznikov in prireditev navedenih v 18. členu tega odloka in se odstranijo najkasneje v 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega se bile izvešene.
 
16. člen
 
Če je zastava Občine Rače - Fram izvešena poleg kakšne druge zastave, mora biti gledano od spredaj, vselej na levi strani; izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastave druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izvešena ob uradnem obisku predstavnika druge občine oziroma države.
 
 
Če je zastava izvešena skupaj z dvema ali več zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog z zastavo Občine Rače - Fram postavljen pred drogovi teh zastav.
 
 
Če je zastava izvešena skupaj z drugima dvema zastavama, mora biti zastava Občine Rače - Fram v sredini.
 
 
Če je zastava izvešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Rače - Fram:
 
 
 1. če so zastave razvrščene v krogu - v sredini kroga,
 
 
 1. če so zastave razvrščene v polkrogu - v sredini polkroga,
 
 
 1. če so zastave razvrščene v koloni - na čelu kolone,
 
 
 1. če so zastave razvrščene v vrsti - na prvem mestu oziroma, gledano od spredaj, na levi strani,
 
 
 1. če so zastave razvrščene v skupini - na čelu skupine.
 
 
Določbe izvešanja veljajo le za izvešanje zastav na območju Občine Rače - Fram.
 
 
Če se zastava izveša skupaj z zastavo Republike Slovenije, veljajo za način izvešanja določbe zakona.
 
17. člen
 
Zastave ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovana, obledelih barv, strgana, zmečkana ali umazana ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krni ugled Občine Rače - Fram.
 
IV. NADZOR
 
 
18. člen
 
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje komunalni inšpektor Občine Rače - Fram.
 
V. KAZENSKE DOLOČBE
 
 
19. člen
 
Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljenjem svoje dejavnosti, ki:
 
 
 1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom,
 
 
 1. uporablja simbole brez dovoljenja,
 
 
 1. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo,
 
 
 1. uporablja grb ali zastavo v nasprtju z veljavnim odlokom o javnem redu in miru ali tako, da krni ugled Občine Rače - Fram.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
 
 
Z denarno kaznijo najmanj 30.000,00 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
 
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
 
 
20. člen
 
Pravne in fizične osebe, ki v svoji dejavnosti uporabljajo različne oblike simbolov občine Rač - Fram, morajo v roku enega leta uporabo prilagoditi določilom tega odloka.
 
21. člen
 
Ta odlok začne veljati 1. dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
 
 
Štev.: 062-02-33/98
 
 
Datum: 15.05.1998
 
 
Predsednik občinskega sveta
 
 
Zdravko JELŠEK