New Page 2

Na podlagi 61. člena, v povezavi s 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03, 57/06 in 47/10) je Občinski svet Občine Krško na 42. seji dne 9. 9. 2010 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško

1. člen

S tem odlokom se spremeni in dopolni odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01, 15/05, 25/06 – obvezna razlaga in 77/08).

2. člen

V 4. členu odloka se za enajsto alineo doda nova alinea, ki glasi:

»– postavitev in vgradnja nebleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije na strehah stavb, v skladu s pogoji ter soglasji pristojnih soglasodajalcev;«.

3. člen

V 5. členu odloka se za dvanajsto alineo doda nova alinea, ki glasi:

»– postavitev in vgradnja nebleščečih naprav za izkoriščanje sončne energije na strehah stavb, v skladu s pogoji ter soglasji pristojnih soglasodajalcev;«.

4. člen

Za 7. členom odloka se doda nov 7.a člen, ki glasi:

»7.a člen

Naprave za izkoriščanje sončne energije se na strehe postavijo vzporedno s strešino, njihov najvišji del pa ne sme presegati višine slemena osnovne strehe. Pri ravnih strehah oziroma strehah z minimalnim naklonom se postavijo pod optimalnim kotom ter orientacijo, praviloma skrite za fasadnim vencem.«.

5. člen

V 11. členu odloka se za zadnjim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:

»Postavitev in vgradnja nebleščečih naprav za proizvodnjo električne energije ni dopustna na strehah stavbah za potrebe kmetijstva izven območij gospodarskih dvorišč kmetij, vključno z zidanicami in lopami;«.

6. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-17/2010-O502

Krško, dne 9. septembra 2010

Župan

Občine Krško

Franc Bogovič l.r.