New Page 2

Na podlagi  14. člena Statuta Občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 60/2018), je Občinski svet Občine Zavrč, na svoji tretji dopisni seji, dne 30.10. 2019, sprejel naslednji

 

SKLEP

O SPREMEMBI SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBI CENE STORITVE OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VARSTVA OKOLJA ZA OSKRBO S PITNO VODO V

OBČINI ZAVRČ

 

1. člen

Sklep o soglasju k spremembi cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja za oskrbo s pitno vodo v Občini Zavrč številka: 900-4/2018-008(007) z dne 10. 6. 2019 se spremeni tako, da se cena opravljenih storitev in cena omrežnine, začne uporabljati z dnem 1. 11. 2019.

 

2. člen

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-4/2018-008(008)

Datum: 30.10. 2019

 

 

Občina Zavrč

 

Slavko Pravdič, župan