New Page 3

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 15. člena statuta Občine Cerkvenjak (Uradni list RS, št. 26/99 in 28/01) je Občinski svet občine Cerkvenjak na 2. redni seji dne 18. 12. 2002 določil

P R O G R A M   P R I P R A V E

prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Cerkvenjak

1. Razlogi za pripravo prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Cerkvenjak (PUP)

Razlogi za pripravo PUP izhajajo iz oziroma so:

a) Uskladitev s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov občine

Občina Lenart, na delu teritorija katere je nastala Občina Cerkvenjak, je v letu 1989 za območja izven ureditvenih območij naselij in izven območij melioracij, ki se izvajajo z ureditvenim načrtom, sprejela odlok o prostorskih ureditvenih pogojih v občini (Uradni list SRS, št. 37/89). V njem je poleg območja, za katerega velja, določila še:

– funkcijo območja;

– splošne pogoje za posege v prostor;

– merila in pogoje za graditev objektov;

– merila in pogoje za komunalno urejanje;

– merila in pogoje za priključevanje in uporabo omrežij in naprav;

– merila in pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine in drugih dobrin splošnega pomena;

– merila in pogoje za delovanje SLO in DS.

V letu 1993 je gornji odlok s sprejetjem odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/93) dopolnila z določitvijo pogojev, pod katerimi je možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namembnosti objektov.

S spremembami in dopolnitvami odloka v letu 1996 (odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart; Uradni list RS, št. 57/96) je bilo razširjeno območje, na katerem so dopustni posegi v prostor tako, da so posegi možni še izven »pozidanih površin« na kmetijskih zemljiščih, določeni pa so bili tudi pogoji, katere (kakšne) vrste posegov so dopustne, katere vrste objektov je dopustno graditi in kateri pogoji morajo biti predhodno izpolnjeni.

Obe spremembi in dopolnitvi sta bili izvedeni le v odloku, ne pa tudi v grafični obliki (obe spremembi in dopolnitvi sta kot sestavni del odloka ohranili grafično prilogo na preglednem katastrskem načrtu M 1: 5000 iz leta 1989).

Centralna naselja (v Občini Cerkvenjak gre za naselje Cerkvenjak) se urejajo z začasnimi prostorskimi ureditvenimi pogoji. Ustrezni odlok, ki je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 2/89, določa:

– meje območja;

– funkcijo območja;

– splošne pogoje za posege v prostor;

– pogoje za graditev objektov;

– pogoje za komunalno urejanje;

– pogoje za ohranjanje in varovanje naravne in kulturne dediščine;

– pogoje za varovanje in izboljšanje okolja.

S spremembami in dopolnitvami navedenega odloka (Uradni list RS, št. 24/93) so opredeljeni pogoji, pod katerimi je možna oziroma dopustna sprememba ali dopolnitev namembnosti objektov v centralnih naseljih, hkrati pa je določeno tudi, da glede drugih pogojev za graditev objektov veljajo določila odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Lenart.

Spremembe in dopolnitve odloka o začasnih ureditvenih pogojih za centralna naselja ne vključujejo prilagoditev grafičnega dela odloka, ampak ohranjajo grafične priloge k odloku, sprejete v letu 1989.

Del naselja Cerkvenjak se ureja še z odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Cerkvenjak (Uradni list SRS, št. 2/89).

Ker navedeni akti v grafičnem delu povzemajo plane iz leta 1989 in niso bili usklajeni s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih aktov občine, spremenjenimi v letih 1990, 1992, 1993, 1994, 1997 in 1998, povzemajo bistveno drugačne meje zazidljivih površin oziroma območij, na katerih so dopustne posamezne vrste posegov v prostor, kot so danes veljavne ali povedano drugače: na vseh danes veljavno opredeljenih zazidljivih površinah ni pravne podlage za izdajanje dovoljenj za posege v prostor. Zato so potrebne spremembe prostorskih izvedbenih aktov.

V PUP bodo upoštevane tudi trenutno potekajoče spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov za območje Občine Cerkvenjak, ki jih vodi Občina Cerkvenjak in bodo predvidoma sprejete v začetku pomladi 2003.

b) Uskladitev z zakonodajo, sprejeto po letu 1989, ki vpliva na urejanje in izvajanje posegov v prostor

Poleg v predhodni točki navedenega razloga so med razlogi, ki narekujejo potrebo po spremembah in dopolnitvah PUP, tudi spremembe zakonodaje, izvedene po sprejetju PUP v letu 1989, zlasti pa:

– spremembe in dopolnitve zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor iz leta 1997, ki je razširil obseg posegov, ki jih je mogoče izvajati na podlagi PUP;

– zakon o kmetijskih zemljiščih iz leta 1996, ki je bistveno spremenil pogoje za poseganje na kmetijska zemljišča;

– zakon o varstvu okolja iz leta 1993, ki je sistemsko uredil varovanje posameznih sestavin okolja v postopkih poseganja v prostor;

– zakon o varstvu kulturne dediščine in zakon o ohranjanju narave, oba iz leta 1999, ki sta določila način poseganja in instrumente varovanja obeh navedenih sestavin okolja v postopkih priprave dokumentacije in dovoljevanja posegov v prostor.

K temu je treba dodati še odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart, sprejet v Občini v letu 1992 in dopolnjen v letu 1998 (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98).

c) Vsebinska preveritev nekaterih določil PUP

Ob formalnih razlogih, ki zahtevajo prilagoditve in uskladitve PUP, je v postopku priprave sprememb in dopolnitev akta smiselno preveriti tudi nekatera vsebinska določila veljavnega PUP, za katera praksa in izkušnje kažejo, da se pri uporabi pojavljajo nejasnosti ter dvomi o njihovi smiselnosti oziroma ustreznosti (npr. določila o velikosti gradbene parcele, merila za opredeljevanje funkcionalnih zemljišč idr.).

Najmanj zaradi vsega zapisanega je nujno potrebno veljavne prostorske izvedbene akte uskladiti s prostorskimi sestavinami planskih aktov Občine Lenart za območje Občine Cerkvenjak, jih prilagoditi veljavni zakonodaji in v nekaterih točkah vključiti bolj jasne in decidirane opredelitve, ki naj olajšajo izdajanje dovoljenj in poseganje v prostor.

Glede na to, da:

– so mnoga merila in pogoji v odloku o PUP v Občini Lenart in odloku o začasnih PUP za centralna naselja enotna (odlok o začasnih PUP celo eksplicitno navaja na uporabo določil odloka o PUP v Občini Lenart),

– da obstajajo resni zadržki pri izvajanju zazidalnega načrta za del naselja Cerkvenjak, kar se kaže tudi v tem, da po več kot 13 letih od sprejema še ni realiziran,

– da je občina Cerkvenjak postala samostojna občina

je iz vsebinskih vidikov in v izogib formalnim zapletom namesto sprememb in dopolnitev obstoječih odlokov o PUP smiselno pripraviti en novi PUP za območje Občine Cerkvenjak.

Območje obdelave v PUP za območje Občine Cerkvenjak sestavljajo:

1. deli ureditvenega območja naselja Cerkvenjak, za katere ne bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti;

2. ureditvena območja drugih naselij v občini;

3. ostali prostor Občine Cerkvenjak, za katerega niso oziroma ne bodo izdelani prostorski izvedbeni načrti.

V kolikor bo potrebno, bodo s PUP do sprejema prostorskih izvedbenih načrtov urejena tudi ta območja.

S tem programom se opredelijo vsebina in obseg PUP, postopek in roki priprave, seznam ministrstev in drugih organov in organizacij, ki sodelujejo v postopku, izvajalci in nosilci upravno-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.

 

2. Osnove za pripravo PUP

2.1. Naročnik in izdelovalec PUP

Naročnik PUP je Občina Cerkvenjak, Cerkvenjak 25, 2236 Cerkvenjak.

Koordinator priprave PUP je Darko Fras, direktor Občinske uprave občine Cerkvenjak.

Izdelovalec PUP bo izbran kot najugodnejši na osnovi izdelane ponudbe v zbiranju ponudb za oddajo naročil male vrednosti, ki ga bo pripravila in izvedla občinska uprava.

2.2. Zakonske podlage in obseg priprave PUP

Pri izdelavi PUP bodo upoštevani naslednji predpisi:

– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),

– zakon o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00),

– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski predpisi,

– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),

– zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96 in 67/02),

– zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in 67/02),

– zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99),

– zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99),

– odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99),

– priporočilo o izvrševanju odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP; Uradni list RS, št. 11/99) pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občin (MOP UPP, Ljubljana, april 1999) ter dopolnitve navedenega priporočila iz februarja 2002,

– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.

Priprava PUP bo obsegala izdelavo tekstualnega (odlok z ustrezno obrazložitvijo, utemeljitvami, opisi, pojasnili ipd.) in grafičnega dela ter faze osnutka, predloga in končnih elaboratov PUP.

V postopku bodo na akt pridobljena tudi ustrezna soglasja.

2.3. Strokovne podlage in veljavni planski akti

Pri izdelavi PUP se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:

· prostorske sestavine Dolgoročnega plana občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98) ter spremembe in dopolnitve za območje Občine Cerkvenjak, ki bodo sprejete v letu 2003;

· prostorske sestavine Družbenega plana občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 ter Uradni list RS, št. 30/90, 60/93, 62/94, 56/97 in 71/98) ter spremembe in dopolnitve za območje občine Cerkvenjak, ki bodo sprejete v letu 2003;

· odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Lenart (Uradni list RS, št. 24/92 in 13/98);

· strokovne podlage za naselje Cerkvenjak v občini Cerkvenjak (ZUM d.o.o., št. nal. 357/2001-01, december 2002);

· strokovne podlage za razpršeno poselitev v Občini Cerkvenjak (ZUM d.o.o., št. nal. 357/2001-03, december 2002).

Kot prva faza izdelave osnutka PUP se izdelajo strokovne podlage, ki vsebujejo vsaj:

· analizo in opis stanja prostorske planske in izvedbene dokumentacije,

· predlog območja, za katerega se izdelajo PUP, členjeno na območje, ki ga s PUP urejamo trajno in območje, ki ga s PUP urejamo do sprejetja prostorskih izvedbenih načrtov,

· nabor vsebinskih in formalnih problemov, ki so v veljavnih PUP slabo rešeni in jih je potrebno razrešiti v PUP za območje Občine Cerkvenjak.

 

3. Priprava PUP

3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP

Izdelovalec PUP bo pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka PUP podati pogoje in mnenja za njegovo pripravo. Gradivo bo vsebovalo kratek opis problematike in navedbo, kaj pričakujemo od pogojedajalcev.

3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka PUP podati pogoje za njegovo pripravo

Pred pričetkom priprave PUP morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:

· Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Izpostava Maribor;

· Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Maribor;

· Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;

· Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste;

· Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor;

· Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor;

· Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Maribor;

· Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Območna pisarna Murska Sobota;

· Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Maribor;

· Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.;

· Telekom Slovenije;

· Mariborski vodovod javno podjetje d.d.;

· Komunalno podjetje Nigrad;

· Občina Cerkvenjak oziroma njene javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.

· …

Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek vključeni tudi drugi organi in organizacije.

Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.

3.3. Izdelava osnutka PUP

Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec PUP pripravil osnutek PUP.

Osnutek PUP bo vseboval:

1. tekstualni del s potrebnimi opisi, obrazložitvami in utemeljitvami PUP ter pogoji organov oziroma organizacij;

2. kartografski del s potrebnimi izseki in prikazi na kartah v merilu 1: 5000 ter na kartah v merilu 1: 25000;

3. osnutek odloka o PUP z opredelitvijo meril in pogojev za posege v prostor ter z vsebino, kot jo določa zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter specificira navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov.

 

4. Sprejemanje PUP

4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka PUP

V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek PUP Občinskemu svetu občine Cerkvenjak in mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.

4.2. Javna razgrnitev osnutka PUP

V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka PUP.

Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.

V času javne razgrnitve bo Občinska uprava občine Cerkvenjak organizirala javne obravnave na sedežu občine.

Občani bodo o javnih obravnavah obveščeni na primerni način.

4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi

V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo Občinska uprava občine Cerkvenjak zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku PUP.

Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec PUP strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.

O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Cerkvenjak.

Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsem, ki so dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Cerkvenjak ni sprejel, poslane obrazložitve razlogov, zaradi katerih pripombe in predlogi niso bili sprejeti.

4.4. Priprava usklajenega predloga PUP in sprejetje odloka o PUP

Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec pripravil dopolnjeni osnutek PUP.

Izdelovalec bo na dopolnjeni osnutek PUP pridobil soglasja pristojnih organov in organizacij, ki so za njegovo pripravo podali pogoje in so navedeni v točki 4.2. tega programa. V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da z gradivom soglaša.

Župan bo dopolnjeni osnutek PUP s soglasji poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Cerkvenjak.

Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem listu RS.

5. Roki za pripravo PUP

PUP bodo pripravljeni v naslednjih rokih:

· izbor izvajalca: vzporedno s sprejemom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov za območje občine Cerkvenjak (preveri občina!!!)

· strokovne podlage kot 1. faza izdelave PUP: v 2 mesecih po sklenitvi pogodbe,

· obravnava strokovnih podlag v občini: v največ 2 tednih po predaji gradiv,

· gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: 3 tedne po potrditvi strokovnih podlag,

· pridobivanje pogojev za pripravo osnutka PUP: v 1 mesecu po posredovanju gradiv,

· osnutek PUP: v 2 mesecih po preteku roka za izdajo pogojev organov in organizacij,

· javna razgrnitev in obravnava osnutka PUP: 30 dni po obravnavi in določitvi osnutka PUP na občinskem svetu,

· strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: 1 mesec po zaključeni javni razgrnitvi

· občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav odločil na svoji prvi seji po pripravi strokovnih stališč,

· na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo osnutek PUP dopolnjen v dopolnjeni osnutek PUP v treh tednih po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnav na občinskem svetu,

· organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh po prejemu dopolnjenega osnutka PUP,

· Občinski svet občine Cerkvenjak bo sprejel odlok o PUP po pridobitvi soglasij.

 

6. Financiranje priprave PUP

Sredstva za pripravo PUP v okvirni vrednosti 5,500.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Cerkvenjak za leti 2003 in 2004.

 

7. Veljavnost programa priprave PUP

Ta program začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Cerkvenjak in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 00303-48/02

Cerkvenjak, dne 18. decembra 2002.

Župan

Občine Cerkvenjak

Jože Kraner l. r.