New Page 1

Na podlagi 21, 50.a in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10), 6., 12. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ZPrCP (Uradni list RS, št. 109/10), 16. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07, 17/08, (21/08 – popr.), 108/09, 9/11), in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 11. seji dne 18. 1. 2012 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Kranj

1. člen

Določbe 2. člena se spremenijo, in sicer:

– besedilo šestega odstavka se spremni tako, da se glasi: »Nadzorni organ pristojen za področje nadzora ali urejanja cestnega prometa po tem odloku je občinski redar«;

– besedilo dvaindvajsetega odstavka se spremni tako, da se glasi: »Vstopno izstopni pripomoček je pripomoček, ki uporabniku omogoča vožnjo preko vstopno-izstopnih zapor. To je lahko magnetna kartica, daljinski upravljavec, transponder ali brezkontaktna kartica (v nadaljevanju tehnični pripomoček) oziroma parkirni listek.«.

2. člen

Besedilo sedmega odstavka 8. člena se spremni tako, da se glasi:

»Stanovalci s stalnim ali začasnim prebivališčem v območju za pešce lahko v času od 19. do 8. ure naslednjega dne, vozila parkirajo na naslednjih lokacijah:

Tavčarjeva ulica:

– hišne številke 19, 21, 23, 25 ali 27,

– pri zidu obrtne delavnice nasproti transformatorske postaje pri Prešernovem gledališču,

– ovinek nasproti hišne številke 53.

Cankarjeva ulica:

– pred hišno številko 18,

– pred ograjo Plečnikovega stopnišča,

– hišne številke 6, 8, 10, 12 ali 14.

Jenkova ulica:

– ob objektu Jenkova ulica 1.

Tomšičeva ulica:

– hišne številke 6, 8, 10, 12, 14, 16 ali 18 (št. 18, le desno od vhoda).«.

3. člen

V zadnjem stavku četrtega odstavka 16. člena se črta besedilo »2. Prekorači dovoljeni čas za parkiranje.«.

4. člen

Črta se besedilo petega odstavka 16. člena.

5. člen

V 25. členu se črta besedilo »priklopnikov,« in se za besedo »dovoljeno« doda besedilo »s prometno signalizacijo«.

6. člen

Besedilu petnajste točke prvega odstavka 26. člena se za besedo »prometu« doda besedilo »ali ovira uradno osebo pri izvajanju nalog«.

V drugem odstavku 26. člena se namesto besedila »iz 22. točke« doda besedilo »vozila iz«.

7. člen

Besedilo pevega odstavka 27. člena se spremni tako, da se glasi:

»V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se pokvarjeno, izločeno ali poškodovano vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste, razen na državni cesti izven naselja ali nekategorizirani cesti zunaj naselja, namesti na tako vozilo pisno odredbo, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani v roku, ki je naveden v odredbi. Pokvarjeno ali v prometni nesreči poškodovano vozilo, pri kateri je nastala samo materialna škoda, mora oseba takoj umakniti z vozišča ali z dela ceste, na katerem ovira ali ogroža druge udeležence cestnega prometa.«

8. člen

Določbe 28. člena se spremenijo, in sicer:

– besedilo prvega odstavka se črta;

– besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »V primeru, ko nadzorni organ ugotovi, da se zapuščeno vozilo nahaja na površini, ki je dana v javno uporabo ali v varovalnem pasu ceste, razen na državni cesti izven naselja ali nekategorizirani cesti zunaj naselja, se na zapuščeno vozilo namesti pisna odredba, s katero naloži lastniku vozila, da ga odstrani najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe. Poznejše uničenje ali poškodba te odredbe ne vpliva na to, da lastnik vozila ne bi bil o postopku odstranitve obveščen.«;

– oštevilčenje odstavkov se spremeni tako, da se sedanji odstavki od 2 do 5 za eno številko zmanjšajo.

9. člen

Besedilo tretjega odstavka 29. člena se spremni tako, da se beseda »pnevmatike« nadomesti z besedo »pnevmatiko«.

10. člen

Besedilo prvega odstavka 31. člena se v tretjem stavku spremni tako, da se za besedo »tujini« doda besedilo »ali je vozilo s tujo registrsko tablico«.

11. člen

V prvi točki prvega odstavka 35. člena se besedilo »ali petega« spremeni tako, da se glasi », petega ali šestega«.

12. člen

Besedilo tretje točke prvega odstavka 36. člena se spremeni tako, da se besedilo »s tretjo« nadomesti z besedilom »z drugo ali s tretjo ali s četrto«.

13. člen

38. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:

»Z globo v višini 400 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, ki namerno začasno ali trajno odtuji tehnični pripomoček za upravljanje s sistemom fizične zapore oziroma z njim omogoči vstop ali izstop na območje za pešce nekomu, ki za vstop ni pridobil dovoljenja, pristojni organ pa mu z dnem izdaje odločbe onemogoči njegovo funkcioniranje.«

14. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 371-87/2011-2-(46/01)

Kranj, dne 23. januarja 2012

Župan

Mestne občine Kranj

Mohor Bogataj

zanj

Podžupan

Mestne občine Kranj

mag. Janez Frelih l.r.