New Page 2

Številka: 100-1/2013-1

Datum: 07.01.2013

 

Na podlagi 58. in četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 40/2012-ZUJF) objavlja Občina Gorje javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

 

DIREKTOR/ICA OBČINSKE UPRAVE OBČINE GORJE

 

1. Uporaba izrazov:

V javnem natečaju uporabljeni izrazi uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2. Organ in kraj opravljanja dela:

Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju direktor Občinske uprave Občine Gorje. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje.

 

3. Vrsta uradniškega delovnega mesta:

V skladu s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Gorje (št. 916/07-D, z dne 26.2.2007; št. 033-3/2009-1, z dne 1.8.2008; št. 033-3/2009-2, z dne 1.4.2011 in št. 033-3/2009-3, z dne 4.1.2013) se naloge na položajnem delovnem mestu direktor občinske uprave Občine Gorje opravljajo v nazivu Višji svetovalec I.

 

4. Pogoji za opravljanje dela:

Poleg splošnih pogojev za zaposlitev, ki jih določajo splošni delovno pravni predpisi morajo kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, izpolnjevati še naslednje pogoje:

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

Izpolnjevanje pogojev kandidati dokazujejo s predložitvijo pisne izjave.

 

5. Dokazila, ki jih mora kandidat priložiti k prijavi:

Prijava kandidata na razpisano prosto delovno mesto mora vsebovati:

1.        izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2.        opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;

3.        izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, glede usposabljanja za imenovanje v naziv in glede pridobitve funkcionalnih znanj upravnega vodenja in upravljanja s kadrovskimi viri;

4.        izjavo kandidata, da:

5.        izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje županu Občine Gorje pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.

 

Prijava mora vsebovati tudi kratek življenjepis v katerem kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

6. Rok in naslov za vlaganje prijav in rok za obveščanje o izbiri:

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo "javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto direktorja občinske uprave - ne odpiraj" na naslov Občina Gorje, Zgornje Gorje 6b, 4247 Zgornje Gorje. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja na spletni strani Občine Gorje. Za pisno obliko se šteje tudi elektronska oblika, poslana na uradni elektronski naslov Občine Gorje: info@gorje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Nepravočasne vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Izbirni postopek se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.

 

Kandidati bodo pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno v katalogu informacij javnega značaja Občine Gorje.

 

7. Oseba, ki daje informacije o izvedbi javnega natečaja

Dodatne informacije o javnem natečaju lahko dobite pri Martini Hribar Brus, e-pošta: obcina.gorje@gorje.si, telefonska številka 04 575 18 00, vsak delovni dan od 8.00 do 12.00.

 

8. Okvirna vsebina dela

Naloge, ki se opravljajo na razpisanem delovnem mestu, so:

 

9. Sklenitev delovnega razmerja

Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu direktorja občinske uprave Občine Gorje opravljal v nazivu Višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih (5) let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Gorje.

 

Občina Gorje

Peter Torkar, župan