New Page 2

Številka:

/

Občina:

Občina Turnišče

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Turnišče

Predlagatelj:

Župan Občine Turnišče

Zakonska podlaga:

61. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – UPB-2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/2012 – ZUJF, 124/2015 – ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1 in 30/18), 25. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (ZGJS – Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998 – ZZLPPO, 127/2006 – ZJZP, 38/2010 – ZUKN, 57/2011 – ORZGJS40), 473. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009 – uradno prečiščeno besedilo, 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013 – odl. US, 82/2013, 55/2015, 15/2017 in 22/2019-ZposS), in 18. člen Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 63/2016)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Turnišče

Datum:

09.6.2020

Priloge:

/

Vabilo na sejo:

12. redna seja Občinskega sveta Občine Turnišče

Besedilo:

gradivo