New Page 1

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (ZSpo) (Ur. list RS, št. 22/98) in 6.člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v občini objavlja Občina Ljutomer (Ur. l. RS št. 45/2003 in Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 8/2004)

 

J a v n i   r a z p i s

občine Ljutomer sofinanciranje programov športa na območju občine Ljutomer

za leto 2007

 

Predmet javnega razpisa so programi javnega interesa za naslednje vsebine:

 

1.

VSEBINE

 

 

I.

ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV, KI SE PROSTOVOLJNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZUNAJ OBVEZNEGA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA

1.1.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok (Zlati sonček, Naučimo se plavati in 60-urni programi)

1.2.

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok (Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati in 80-urni programi)

1.3.

Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (cicibani/cicibanke, mlajši in starejši dečki/deklice)

1.4.

Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami – 80 urni programi

1.5.

Interesna športna vzgoja mladine od 15. do 20. leta – 80 urni programi

1.6.

Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (kadeti in mladinci)

1.7.

Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami – 80 urni programi

1.8.

Interesna športna dejavnost študentov – 80 urni programi

 

 

II.

ŠPORTNA REKREACIJA–80 urni programi članov, socialno-zdravstveno ogroženih in starejših od 65 let

 

 

III.

KAKOVOSTNI ŠPORT –  programi priprav in tekmovanj registriranih športnikov

 

 

IV.

VRHUNSKI ŠPORT –  programi priprav in tekmovanj kategoriziranih športnikov

 

 

V.

ŠPORT INVALIDOV – 80 urni programi

 

 

2.

RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU

 

 

I.

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN SPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH KADROV

 

 

II.

ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST

 

 

III.

ZALOŽNIŠKA DEJAVNOST

 

 

IV.

ŠPORTNE PRIREDITVE

4.1.

Organizacija velikih mednarodnih športnih prireditev (OI, SP,EP ipd)

4.2.

Organizacija športnih prireditev na državni ravni (DP, Olimpijski teki ipd)

4.3.

Organizacija športno-rekreativnih tekmovanj v obliki lig (mali nogomet, namizni tenis…)

4.4.

Organizacija športno-rekreativnih tekmovanj v obliki enkratnih tekmovanj (občinska prvenstva v posamezni športni panogi: namizni tenis, tenis, streljanje, šah…)

4.5.

Propagandne akcije in prireditve za propagando in popularizacijo športnih dejavnosti (cicibaniada, teki, športne igre zaposlenih, poletna olimpiada, športnik leta…)

4.6.

Ostale športne prireditve, ki jih izvajajo izvajalci programa športa v občini

 

 

V.

ŠPORTNI OBJEKTI – gradnja in vzdrževanje športnih objektov

 

 

VI.

INFORMACIJSKI SISTEM – izdelava informacijskih baz in programov ter nakup tehnologije

 

 

VII.

ZAVAROVANJE JAVNIH ŠPORTNIH POVRŠIN, ODGOVORNOSTI STROKOVNEGA KADRA IN UDELEŽENCEV PROGRAMOV ŠPORTA

 

 

VIII.

DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV IN ŠPORTNE ZVEZE

 

3.

PRIJAVA NA RAZPIS

 

 

Na razpis za sofinanciranje športnih programov  iz občinskega proračuna lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov: športna društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.

Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju letnega programa športa v občini.

 

Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo zgoraj našteti nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

·       da imajo sedež v občini,

·       da so registrirani za opravljanje dejavnosti na športnem področju

·       da so registrirani najmanj eno leto,

·       da imajo urejeno evidenco o članstvu in registriranih tekmovalcih, (velja za športna društva)

·       da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,

·       da izvajajo organizirano redno dejavnost, za katero so registrirani, najmanj 30 tednov v letu.

 

Obrazce za prijavo dvignete na ŠIM Ljutomer in Športni zvezi Ljutomer, Ormoška cesta 22. Obrazci pa so vam na voljo tudi v elektronski obliki, na naslovu: www.simljutomer.si.

 

1.     Prijave pošljite po pošti v zapečateni kuverti z oznako »Ne odpiraj – LPŠ – javni razpis 2007« na naslov: ŠIM Ljutomer, Ormoška cesta 22, 9240 Ljutomer, v roku 30 dni po objavi v Uradnem glasilu Občine Ljutomer.

2.     Za pravočasno prispelo vlogo šteje tudi posredovanje vloge po e-pošti v predpisanem roku, vendar vloga mora biti posredovana tudi pismeno, saj jo je potrebno opremiti z žigom in lastnoročnim podpisom zakonitega zastopnika pošiljatelja vloge.

 

4.

KONČNA DOLOČILA

 

·       Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja in urnikom.

·       Program mora biti finančno ovrednoten in navedeni viri financiranja.

·       V roku prispele vloge bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v občini.

·       Z izbranimi izvajalci športnih programov bodo sklenjene pogodbe v roku 30 dni od začetka veljavnosti Odloka o proračunu občine Ljutomer za leto 2007.

 

Vse dodatne informacije dobite osebno ali po tel. 02/585-89-60 na ŠIM Ljutomer.

 

                                                  Občina Ljutomer