New Page 2

Številka: 900-2/2017-1

Datum: 14.09.2017

 

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS štev. 72/93 in vse nadaljnje spremembe in dopolnitve)

 

 

SKLICUJEM

 

17. redno sejo Občinskega sveta Občine Makole,

ki bo v četrtek, 28. septembra 2017, ob 17.00 v sejni sobi Občine Makole

 

 

Predlagan je naslednji dnevni red:

 

1. Ugotovitev sklepčnosti

2. Določitev dnevnega reda 16. redne seje sveta

3. Potrditev zapisnika 15. redne seje

4. Realizacija proračuna Občine Makole januar – junij 2016 - seznanitev

5. Rebalans Proračuna Občine Makole za leto 2017 (gradivo)

6. Odlok o 2. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Makole – 1. branje (gradivo)

7. Pravilnik o merilih za izdajo soglasja za podaljšan obratovalni čas gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Makole (gradivo)

8. Premoženjske zadeve

Predlogi za ukinitev statusa zemljišča v splošni rabi - javno dobro za nepremičnine:

- parc. št. 1354/5 k.o. Dežno (gradivo)

- parc. št. 1506/3 k.o. Štatenberg (gradivo)

- parc. št. 1631 k.o. Štatenberg (gradivo)

9. Kadrovske zadeve

- Soglasje k imenovanju direktorja Lekarne Slovenska Bistrica

10. Vprašanja in pobude svetnic in svetnikov

11. Razno

 

S spoštovanjem!

 

V kolikor želite odgovore na nova vprašanja na sami seji, jih prosimo dostavite na Občinsko upravo do ponedeljka, 25.09.2017.

 

 

Občina Makole

 

Franc Majcen l.r., župan