New Page 2

a podlagi 15. člena Statuta Občine Vodice (Uradno glasilo Občine Vodice, št. 7/2014) in 24., 26., 27. in 28. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnega premoženja Občine Vodice je Občinski svet Občine Vodice na 14. redni seji dne, 1. 3. 2016 sprejel naslednji

 

CENIK

za oddajanje nepremičnega premoženja

Občine Vodice

 

1. člen

S tem cenikom se določajo cene oddaje dvoran, telovadnice, igrišča, učilnic, poslovnih prostorov, skladišč, stanovanj ter stavbnih in kmetijskih zemljišč v lasti Občine Vodice.

V primeru oddaje v najem s postopkom javne dražbe ali z javnim zbiranjem ponudb so te cene podlaga za določitev izhodiščne najemnine.

 

2. člen

Cenik za prostore opredeljene v 18. členu pravilnika je naslednji:

lokacija

DVORANA VODICE

Sezonsko EUR/h

20,00

EUR/h

25,00

Nad 5 h oz na dan / EUR

120,00

MALA SEJNA SOBA VODICE

EUR/h

6,00

enkratno, nad 5 ur

40,00

DVORANASKARUČNA

sezonsko: EUR/h

15,00

EUR/h

20,00

Nad 5 h oz na dan / EUR

100,00

DVORANA UTIK

sezonsko: EUR/h

15,00

EUR/h

20,00

Nad 5 h oz na dan / EUR

100,00

PROSTORI V UPRAVLJANJU

ZAVODA OŠ VODICE

GOSPODINJSKA UČILNICA TER VEČNAMENSKI PROSTOR

Cena EUR/h

15,00

RAČUNALNIŠKA UČILNICA TER VELIKA TELOVADNICA

Cena EUR/h

20,00

MALA TELOVADNICA

Cena EUR/h

10,00

IGRIŠČA

Cena EUR/h

7,50

UČILNICA

Cena EUR/h

7,50

*  uporabo več učilnic dnevno in za daljše obdobje (obdobje enega šolskega leta ali več), se obračunava dnevni najem 7,50 €/dan

** za uporabnike, ki so opredeljeni v internem pravilniku zavoda in, ki izvajajo interesno dejavnost za učence šole, se zaračunava polovična cena

 

3. člen

CENIK ODDAJE POSLOVNIH PROSTOROV in SKLADIŠČ

 

EUR/m2/MESEC

 

Mesečno

Poslovni prostori

Skladišča 50% cene

NASELJE VODICE

6,00

3,00

DRUGA NASELJA

5,00

2,50

Cenik se uporablja za oddajo v najem pisarn, trgovin, kioskov in vseh drugih poslovnih prostorov.

 

4. člen

CENIK ODDAJE STANOVANJ EUR/MESEC

Lokacija

m2

NAJEMNINA € / mesec

Stanovanje Utik

67,39

5,00

336,95

Stanovanje Skaručna 1

59,24

5,00

296,20

Stanovanje Skaručna 2

41,26

5,00

206,30

Cenik se uporablja za oddajo v najem službenih, tržnih in namenskih najemnih stanovanj iz 2. odstavka 27. člena pravilnika (prosto oblikovana najemnina).

 

5. člen

CENIK LETNIH ZAKUPNIN ZA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA V EUR/ha

Namen uporabe

BONITETA

EUR/ha/leto

vrt

1-100

279,36

njiva

65-100

204,76

njiva

35-64

186,53

njiva

1-34

143,55

travnik

50-100

160,91

travnik

40-49

134,87

travnik

25-39

110,41

travnik

1-24

84,41

pašnik

50-100

67,85

pašnik

30-49

50,46

pašnik

1-29

33,91

kmetijsko zemljišče v zaraščanju

7,88

kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem

33,91

Cenik se uporablja za oddajo kmetijskih zemljišč v zakup.

 

Cenik se smiselno uporablja tudi za oddajo v najem zemljišč, ki so v občinskih prostorskih aktih opredeljena kot stavbna zemljišča, po dejanski rabi pa gre za kmetijska zemljišča in sicer v višini 1/12 letne zakupnine iz zgornje tabele, na mesec.

 

6. člen

Navedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.

 

7. člen

Ta cenik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu Občine Vodice.

 

Vodice, dne 1. 3. 2016

Številka: 00701-010/2016-001

 

Župan Občine Vodice

Aco Franc Šuštar, l.r.