New Page 1

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 - ZJU, 110/02 - ZDT-B, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 110/11 - ZDIU12, 104/12 - ZIPRS1314, 14/13, 46/13 - ZIPRS1314-A, 82/13 - ZIPRS1314-C, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 95/14 - ZIPRS1415-C, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 33/17-ZIPRS1718-A) in 17. člena Statuta Občine Vitanje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2017) je občinski svet na 22. seji, dne 12. 4. 2018 sprejel

 

ODLOK

 O ZAKLJUČNEM RAČUNU PRORAČUNA OBČINE VITANJE ZA LETO 2017

 

1. člen

S tem odlokom se potrdi zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2017.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2017 izkazuje:

 

Skupina/Podskupina

 

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  

v EUR

Skupina/Podskupina

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.988.732,87

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.755.451,63

70

DAVČNI PRIHODKI

1.702.642,71

 

700 Davki na dohodek in dobiček

1.550.290,00

 

703 Davki na premoženje

86.693,01

 

704 Domači davki na blago in storitve

65.659,70

 

706 Drugi davki

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

52.808,92

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

41.435,75

 

711 Takse in pristojbine

1.092,90

 

712 Globe in denarne kazni

1.262,48

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

498,90

 

714 Drugi nedavčni prihodki

8.518,89

72

KAPITALSKI PRIHODKI

0,00

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0,00

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sred.

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

233.281,24

 

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

188.286,13

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske Unije

44.995,11

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

1.935.521,56

40

TEKOČI ODHODKI

706.822,80

 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

119.935,93

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

18.426,61

 

402 Izdatki za blago in storitve

537.481,89

 

403 Plačila domačih obresti

7.145,92

 

409 Rezerve

23.832,45

41

TEKOČI TRANSFERI

764.115,08

 

410 Subvencije

20.561,28

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

509.016,39

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

60.180,48

 

413 Drugi tekoči domači transferi

174.356,93 

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

425.528,28

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

425.528,28

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

39.055,40

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

25.199,45 

 

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom                  

13.855,95

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

53.211,31

 

III/1. PRIMARNI PRESEŽEK

60.330,62

 

III/2 TEKOČI PRESEŽEK   

284.513,75

B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Skupina/Podskupina

 

 

IV. PREJETA VPLAČILA DANIH POSOJIH IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

5.197,50

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

5.197,50

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

5.197,50

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

C.)RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Skupina/Podskupina

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

84.113,00

50

ZADOLŽEVANJE

84.113,00

 

500 Domače zadolževanje

84.113,00

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

101.206,24

55

ODPLAČILA DOLGA

101.206,24

 

550 Odplačila domačega dolga

101.206,24

 

IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

41.315,57

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-17.093,24

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX)

-53.211,31

 

Stanje sredstev na računu 31.12.2015

170.174,05

 

 

                                                                     3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2017 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Vitanje za leto 2017.

 

4. člen

Zaključni račun proračuna Občine Vitanje za leto 2017 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 9000-004/2018-007 

Datum: 12. 4. 2018

 

 

Občina Vitanje

 

Mirko Polutnik, župan