New Page 1

Seznam veljavnih omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK v Občini Krško

1. Naziv institucije:

Občina Krško
2. Naziv zbirke podatkov: Seznam veljavnih omejitev poslovanja po 35. členu ZIntPK v Občini Krško
3. Področje (šifrant): Lokalna samouprava
4. Opis vsebine: Podatki se obdelujejo za namen vodenja evidence veljavnih omejitev poslovanja po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/.
Na tem seznamu so naslednji podatki: Ime in priimek
5. Pravne podlage: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ SOP 2010-01-2226
6. Ključne besede (deskriptorji EUROVOC): javna uprava, korupcija, javni uslužbenec, interesna skupina
7. Območje, na katero se podatki nanašajo: Občina Krško
8. Dostopnost podatkov (šifrant):

Podatki so javno dostopni in na voljo za dostop in ponovno uporabo. Organ prosilcu zavrne dostop do zahtevane informacije, če se zahteva nanaša na osebni podatek, ki se vodi v evidenci, katerega razkritje bi pomenilo kršitev varstva osebnih podatkov, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

9. Morebitni pogoji za uporabo oziroma ponovno uporabo: Ni omejitev
10. Morebitni pogoji glede zaračunavanja cene za ponovno uporabo: Ni omejitev
11. Morebitni internetni naslov za dostop oziroma vpogled podatkov: /
12. Morebitni internetni naslov do odprtih podatkov (strojno berljiva oblika): /
13. Datum nastanka: 5.6.2010
14. Pogostost osveževanja podatkov (šifrant): Po potrebi
15. Oblika zapisa: csv, xls
16. Jezik zapisa: slv
17. Opis morebitne povezanosti podatkov z drugimi javnimi evidencami oziroma podatkovnimi zbirkami ali navedbo take povezave: /
18. Odgovorna oseba:

Direktorica občinske uprave: Melita Čopar, e-pošta: melita.copar@krsko.si