New Page 2

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in 28. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 25/2011 in 34/2012) je župan Občine Ruše, dne 09. decembra 2013 sprejel

SKLEP

O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE RUŠE

V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2014

1.  člen

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Ruše v obdobju od 01. januarja do 31. marca 2014.

2.  člen

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2013. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, številka 11/11 – UPB4 in 110/11-ZDIU12) in Odlokom o proračunu Občine Ruše za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, številka 7/2013 in 43/2013).

3.  člen

Sredstva se v obdobju začasnega financiranja smejo uporabiti v višini in za namene, v skladu z določili 32. člena Zakona o javnih financah.

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu.

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

4.  člen

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.

5.  člen

Doseženi in razporejeni prihodki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Ruše za leto 2014.

6.  člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 01. januarja 2014.

 

Številka: 410-0013/2013

Datum: 09. december 2013

 

 

Občina Ruše

 

Uroš Štanc, župan