New Page 2

 

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 57/54 in 14/95), 6. in 23. člena Statuta občine Trbovlje UVZ 8/95 je občinski svet občine Trbovlje na svoji 17. redni seji dne 27.5.1996 sprejel

 

 

ODLOK

 

 

O GRBU IN ZASTAVI OBČINE TRBOVLJE

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

S tem odlokom se ureja oblika in način uporabe grba in zastave Občine Trbovlje.

 

 

Grb in zastava Občine Trbovlje se lahko uporabljata le v skladu s tem odlokom.

 

 

2. člen

 

 

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave so sestavni del tega odloka.

 

 

Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih postavljena, položena oziroma izobešena skupaj z grbom ali zastavo Republike Slovenije, mora biti grb in zastava Republike Slovenije postavljena na častno mesto.

 

 

3. člen

 

 

Če sta grb in zastava ob uradnih priložnostih na območju občine Trbovlje postavljena, položena ali izobešena skupaj z zastavami ali grbi drugih slovenskih občin, tujimi zastavami ali s kakšnimi drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če s tem odlokom ni drugače določeno. Grba ali zastave ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali kakorkoli po zunanjosti neprimerna za uporabo.

 

 

Grba in zastave tudi ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali na način s katerim kakorkoli zmanjšuje ogled občine Trbovlje.

 

 

4. člen

 

 

Grba, zastave ali njenih sestavnih delov pravne ali fizične osebe ne morejo zavarovati ali uporabiti kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev ali jih kakorkoli vključevatu v grafično podobo svoje firme.

 

 

II. GRB

 

 

5. člen

 

 

Grb Občine Trbovlje se uporablja:

 

 

- v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občinskih organov

 

 

- v prostorih, kjer zaseda občinki svet in v prostorih župana

 

 

- na svečanih sejah občinskega sveta ali svetov krajevnih skupnostih v občini Trbovlje

 

 

- na vabilih, čestitkah, službenih legitimacijah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih, ki jih za službene namene uporabljajo župan, podžupana, tajnik občine, predsednik sveta, podpredsednik sveta, člani občinskega sveta, predstojnik občinskih upravnih organov in druge pooblaščene osebe v občini

 

 

- v drugih primerih, ki jih določa ta odlok ali jih izrecno dovoli občinski svet.

 

 

6. člen

 

 

Grb občine se lahko uporablja:

 

 

- ob mednarodnih, državnih in medobčinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah in javnih shodih, na katerih se občina Trbovlje predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov,

 

 

- na neprometnih znakih, ki označujejo območje Občine Trbovlje ali znakih, ki označujejo kulturne, zgodovinske in naravne spomenike v občini,

 

 

- v drugih primerih, če uporaba grba ni v nasprotju s tem odlokom in če to izrecno dovoli župan občine.

 

 

7. člen

 

 

Če se grb Občine Trbovlje uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Izjemoma sme biti na desni strani grba druge slovenske občine, grba tuje države ali občine, kadar se ta grb uporablja ob uradnem obisku predstavnika druge slovenske občine, tuje države ali občine.

 

 

Če se grb uporablja skupaj z drugima grboma oziroma znakoma, mora biti grb občine Trbovlje na sredini.

 

 

Če se grb uporablja skupaj z več drugimi grbi ali drugimi podobnimi znamenji, je grb Občine Trobvlje:

 

 

- če so grbi in znamenja razvrščeni v krogi – v sredini kroga

 

 

- če so grbi ali znamenja razvrščeni v koloni oziroma vrsti – na prvem mestu oziroma na čelu kolone, oziroma gledano od spredaj na levi strani

 

 

- če so grbi ali znamenja razvrščeni v skupine – na čelu skupine.

 

 

Določba prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena veljajo samo, kadar gre za uporabo grba Občine Trbovlje in drugih grbov na območju Občine Trbovlje in se grb ne uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije.

 

 

Če se grb Občine Trbovlje uporablja obenem z grbom Republike Slovenije, se grba uporabljata na načn, ki ga določa Zakon o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Ur. l. RS št. 67/9, v nadaljevanju Zakon).

 

 

III. ZASTAVA

 

 

8. člen

 

 

Zastava Občine Trbovlje je stalno izobešena na poslopju, kjer je sedež občine.

 

 

Zastava občine se izobesi ob prazniku Občine Trbovlje in sicet na poslopjih, na katerih so sedeži krajevnih skupnostih, javnih objektih in ob javnih cestah, lahko pa tudi na stanovanjskih hišah ter na drugih primernih krajih. Zastava mora biti izobešena en dan pred praznikom in sneta naslednji dan po prazniku.

 

 

9. člen

 

 

Zastava Občine Trobvlje je lahko izobešena:

 

 

- ob mednarodnih, državnih in medobčiniskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se občina Trbovlje predstavlja, oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takšnih shodov

 

 

- ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije

 

 

- ob praznovanjih krajevnih skupnostih v občini Trbovlje

 

 

- v drugih primerih, če to ni v nasprotju s tem odlokom ali če uporabo izrecno dovoli župan občine

 

 

10. člen

 

 

Če je zastava Občine Trbovlje izobešena poleg kakšne druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani: izjemoma sme biti, gledano od spredaj, na desni strani zastav druge slovenske občine, zastave tuje države ali občine, kadar je ta zastava izobešena ob uradnem obisku predstavnika druga občine ozirome tuje države ali občine.

 

 

Če je zastava Občine Trobovlje izobešena skupaj z dvema ali več drugimi zastavami na prekrižanih drogovih, mora biti, gledano od spredaj, drog zastave Občine Trbovlje postavljen pred drogovi ostalih zastav.

 

 

Če je zastava izobešana z dvema drugima zastavama, mora biti zastava Občine Trbovlje v sredini.

 

 

Če je zastava Občine Trbovlje izobešena z več drugimi zastavami, je zastava Občine Trbovlje:

 

 

- če so zastave razvrščene v krogu – v sredini kroga

 

 

- če so zastave razvrščene v polkrogu – v sredini polkroga

 

 

- če so zastave razvrščene v koloni oziroma v vrsti na čelu kolone oziroma na prvem mestu, gledano od spredaj, na levi strani vrste

 

 

- če so zastave razvrščene v skupini – na čelu skupine

 

 

Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena veljajo le  v primeru, da se zastave izobešajo na območju Občine Trbovlje in se zastava občine ne izobeša z zastavo Republika Slovenija.

 

 

Če je zastava Občine Trbovlje izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije, velja za ta način izobešanja zakon.

 

 

11. člen

 

 

Če je zastava izobešena horizontalno, mora biti zelena barva spodaj.

 

 

Če je zastava izobešena na drogu vertikalno, morajo biti barve zastave, gledano z leve, razporejeno tako, da je zelena barva na levi.

 

 

IV. NADZORSTVO

 

 

12. člen

 

 

Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo komunalni redarji občine Trbovlje.

 

 

Izvajanje določb tega odloka, kadar gre za izboljšanje zastave Občine Trbovlje skupaj z zastavo Republike Slovenije, izvaja tudi policija.

 

 

Izvajanje določb 4. člena nadzoruje pristojna tržna inšpekcija.

 

 

V. KONČNE DOLOČBE

 

 

13. člen

 

 

Z denarno kaznijo od 25.000,00 do 50.000,00 SIT se kaznujejo za prekrške pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti če:

 

 

- uporablja grb ali zastavo občine v obliki in z vsebino, ki je v nasprotju s tem odlokom (1. odstavek drugega člena)

 

 

- uporablja grb ali zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo ( prvi odstavek 3. člena)

 

 

- uporablja grb ali zastavo v nasprotju z javnim redom ali tako, da zmanjšuje ugled Občine Trbovje (drugi odstavek 3. člena)

 

 

- zavaruje ali uporablja kot znamko, model ali vzorec ter za označevanje blaga ali storitev, grb ali zastavo ali njune sestavne dele, ali jih kakorkoli drugače vključi v svoj  grafični prikaz firme (4. člen)

 

 

Z denarno kaznijo od 15.000,00 do 25.000,00 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnejga odstavka tega člena.

 

 

Z denarno kaznijo od 10.000,00 do 15.000,00 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

 

 

VI. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

14. člen

 

 

Z dnem, ko začne veljati ta odlok, prenehajo vsi občinski  predpisi, ki urejajo uporabo grba ali zastave Občine Trbovlje.

 

 

15. člen

 

 

Ta odlok začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja.

 

 

 

 

 

Številka: 01200-6/96

 

 

Datum: 28.5.1996

 

 

 

 

 

PREDSEDNIK

 

 

OBČINSKEGA SVETA

 

 

OBČINE TRBOVLJE

 

 

Slavko POTRATA

 

 

s.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARVNO IN GEOMETRIJSKO PRAVILO ZA OBLIKOVANJE GRBA IN ZASTAVE

 

 

OBČINE TRBOVLJE

 

 

GRB: Grb Občine Trbovlje ima obliko ščita, katerega spodnji rob je ovalen. Grb je oblikovan ter razdeljen na zgornji in spodnji del. V spodnjem delu ščita je na zeleni podlagi, ki ponazarja zeleno dolino, stiliziran rudarski voziček v črni barvi, ki ponazarja tradicijo rudarstva tega kraja. V zgornjo polovico ščita, ki je modre barve in ponazarja nebo nad dolino, pa se nad rudarskim vozičkom dvigujeta simetrično postavljena dimnika ter stiliziran kup premoga med njima. Vsi simboli so v črni barvi, kot tudi obroba ščita.

 

 

BARVE: zelena RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004.

 

 

 

 

 

ZASTAVA: Zastava Občine Trbovlje je pravokotne oblike v razmerju stranic 1:2. Barve na zastavi se vrstijo po sledečem vrstnem redu: zgoraj je modra ter spodaj zelena, s tem, da sta barvi ločeni s črno črto. Po širini je zastava razedljena na šest polj, s tem da modra pokriva 3,5 polja, črna pol polja in zelena spodaj dva polja. Po dolžini je zastava razdeljena na dvanajst polj. Iz grba se povzame le stiliziran kup premoga, ki je položen na črno črto v 9 – 11 polju, vrh pa ima v sečišču 10,5 polja po dolžini in 2,5 polja po širini.

 

 

BARVE: zelene RAL 6018, modra RAL 5015 in črna RAL 9004.