New Page 2

Številka:

007-09/2020-3

Občina:

Občina Komen

Organ sprejema:

Občinski svet Občine Komen

Predlagatelj:

Župan Občine Komen

Zakonska podlaga:

21. člen Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO), 4. člen Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti /ZPPDej/ (Uradni list RS, 62/16), 3. člen Zakona o prekrških /ZP-1/ (Uradni list RS, št. 29/11-UPB8, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 - odl. US) in 16. člen Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16)

Pripravljavec:

Občinska uprava Občine Komen

Datum:

11.12.2020

Priloge:

1

Vabilo na sejo:

14. redna seja Občinskega sveta Občine Komen

Besedilo:

gradivo