New Page 2

Svetnice in svetniki

Mestni svet

 

 

Številka: 900-5/2020-452-(401102)

Datum: 6. 5. 2020

 

 

Zadeva: Gradivo za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 15. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 13. 5. 2020, ob 16.00 v sejni sobi št. 15 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 26. 2. 2020 (zapisnik 1, 2) ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. a. Potrditev odstopanj od določb Poslovnika MS Mestne občine Kranj (gradivo)

b. Potrditev zapisnikov 1. (zapisnik), 2. (zapisnik), 3. (zapisnik) in 4. dopisne seje (zapisnik) Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter poročil o izvršitvi sklepov

3. Poročilo o porabi sredstev proračunske rezerve Mestne občine Kranj v zvezi z epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (gradivo)

4. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

5. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

6. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Kranj - osnutek  (gradivo)

7. Zaključni račun proračuna Mestne občine Kranj za leto 2019 (gradivo)

8. Poslovanje javnih zavodov v Mestni občini Kranj v letu 2019 (gradivo)

9. Odlok o razveljavitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izgradnjo telovadnice, šestih učilnic in večnamenskega prostora pri OŠ Staneta Žagarja  (gradivo)

10. Odlok o območjih obveznega soglasja za spreminjanje meje parcele na območju Mestne občine Kranj - osnutek (predlog za skrajšani postopek)  (gradivo)

11. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu območja D 02/3 - Šolski center Zlato Polje - druga obravnava  (gradivo)

12. Ponovno odločanje o Sklepu o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Kranj in v lasti krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Kranj, sprejetem na dopisni seji dne 24. 4. 2020 (gradivo)

13. Pristojnosti in način delovanja Komisije za pobude in pritožbe občanov (gradivo 1, 2)

14. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3)

 

Priloga: sklepi komisij, zapisnik statutarno pravne komisije

 

Prosim predsednike komisij mestnega sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Kranj ter do seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi. Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost predhodno sporočite na tel. 04-2373-119 ali 04-2373-112.

 

Seja se bo izvedla v skladu s priporočili ustreznih ukrepov za preprečevanje prenosa okužb z virusom COVID-19.

 

 

 

Mestna občina Kranj

 

Matjaž Rakovec, župan