New Page 1

Na osnovi 18. člena Zakona o medijih (Ur. l. RS, št. 110/2006), 9. člena Odloka o izdajateljstvu javnega glasila Občan (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 1/1999 je Občinski svet Občine Destrnik na 8. redni seji dne 14. 12. 2007 sprejel naslednji

SKLEP

o imenovanju nove v. d. odgovorne

urednice javnega glasila Občan

1.

Občinski svet Občine Destrnik imenuje Ksenijo Munda, rojeno 5.6.1971, stanujočo Vintarovci 82, pošta Destrnik, za v. d. odgovorno urednico časopisa Občan, glasila občine Destrnik za dobo šestih mesecev.

2.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Destrnik.

 

Številka: 032-53/2007-8R-18/27

Datum: 14. 12. 2007

 

Župan Občine Destrnik:

Franc Pukšič, univ. dipl. ing. el., l.r.