New Page 2

Številka: 032-0001/2010

Datum: 18. 12. 2013

 

 

Na podlagi 24. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Markovci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/2006 in 26/2009) sklicujem 14. izredno sejo Občinskega sveta Občine Markovci, ki bo

 

 

v ponedeljek, 23. decembra 2013, ob 20. uri

 

v sejni sobi Občine Markovci, Markovci 43, Markovci

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

 

1) Predlog Odloka o proračunu Občina Markovci za leto 2014 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

2) Predlog DIIP-a sekundarna kanalizacija Bukovci in  predlog IP  kanalizacija Nova vas pri Markovcih in sekundarna kanalizacija Bukovci (gradivo 1, 2)

 

3) Predlog dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPPN za enoto urejanja P13-01 OC Novi Jork – spremembe 2013 – II. Obravnava (Teleing) (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 

 

Gradivo prilagamo k vsem točkam dnevnega reda.

 

 

 

Milan Gabrovec, prof.

 

župan

 

 

VABLJENI:

- Svetniki Občinskega sveta Občine Markovci;

- Mateja Letnik, predsednica Nadzornega odbora;

- Marinka Bezjak Kolenko,  direktorica Občinske uprave;

- Sredstva javnega obveščanja