New Page 1

Na podlagi 7. člena Statuta Občine Ljutomer (Ur.l.RS št. 62/99, 20/01 in Uradne objave št. 1/2003) 10. ter 30. člena Pravilnika o štipendiranju (Ur. l. RS št. 71/96 in 102/01) in Sklepa Občinskega sveta Občine Ljutomer štev. 28 z dne 30.1.2007 objavlja Občina Ljutomer

 

R A Z P I S

ZA PODELITEV KADROVSKIH ŠTIPENDIJ OBČINE LJUTOMER V ŠTUDIJSKEM LETU 2006/2007

 

I.

Občina Ljutomer objavlja razpis kadrovskih štipendij za potrebe javnih zavodov na področju družbenih dejavnosti v občini Ljutomer.

 

II.

Kadrovske štipendije se lahko podelijo za naslednje poklice:

- Defektolog,

- Glasbeni pedagoga,

- Violinist,

- Zobozdravnik,

- Zdravnik splošne medicine.

Podeljene bodo 4 kadrovske štipendije za obdobje rednega študija z vključno abosolventskim stažem.

Za poklic violinista se lahko podeli štipendija tudi dijaku v srednji šoli.

 

III.

Za pridobitev štipendij se lahko prijavijo redni študentje od prvega do četrtega letnika ali absolventje ustreznih izobraževalnih programov.

 

IV.

Pogoji za dodelitev štipendij so uspešno končana srednja šola ali končane obveznosti prejšnjega letnika in dokazilo o rednem vpisu v tekoči letnik študijskega programa.

 

V.

K vlogi je potrebno priložiti:

- Življenjepis,

- Potrdilo o državljanstvu,

- Dokazilo o vpisu v tekoči letnik,

- Dokazilo o učnem uspehu zadnjega letnika predhodnega izobraževanja oz. dokazilo o uspešno opravljeni maturi,

- Dokazilo o udejstvovanju in dosežkih na raznih tekmovanjih.

 

VI.

Pri izbiri med prijavljenimi kandidati za podelitev štipendije se upošteva naslednji prioritetni red:

- Učni uspeh; splošni in specifični uspeh glede na smer študija,

- Rezultati na verificiranih tekmovanjih izvenšolskih aktivnosti,

- Število izvenšolskih aktivnosti z doseženimi rezultati.

 

VII.

Zainteresirani kandidati naj vročijo osebno ali pošljejo pisne vloge v zaprti kuverti z dokazili o izpolnjevanju pogojev v petnajstih dneh od datuma izdaje Uradnega glasila Občine Ljutomer, v katerem je objava razpisa, na naslov: OBČINA LJUTOMER, VRAZOVA ULICA 1, 9240 LJUTOMER s pripisom »Kadrovska štipendija 2006/2007«.

Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po izbiri.

 

                                                                            Občina Ljutomer