New Page 2

Številka: 900-15/2016-2-(52/04)

Datum: 15.6.2016

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Dodatno gradivo za 18. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 18. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 22.6.2016 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

 

1. Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 20.4.2016 (zapisnik) in 17. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 25.5.2016 (zapisnik) ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2)

3. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

4. Statut Mestne občine Kranj - 1. obravnava (gradivo)

5. Odlok o ustanovitvi in organiziranju podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. - 1. obravnava (gradivo)

6. Odlok o dopolnitvi Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje Mestne občine Kranj - 1. obravnava - predlog za skrajšani postopek (gradivo)

7. Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta območja Br 1 - Britof jug - 1. obravnava (gradivo)

8. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Krt in kmetijskega gospodarstva Zmrzlikar - 2. obravnava (gradivo)

9. Predlog cen storitev odvajanja in čiščenja odpadnih vod (gradivo 1, 2)

10. Izjava o zagotavljanju pravic porabe sredstev v vsakokratnem sprejetem proračunu občine-finančno jamstvo za odlagališče Tenetiše (gradivo)

11. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v Zasebnem vrtcu Dobra teta, PE Pri Dobri Lučki (gradivo)

12. Soglasje Mestne občine Kranj k prečiščenemu besedilu Statuta osnovnega zdravstva Gorenjske (gradivo)

13. Program dela Nadzornega odbora Mestne občine Kranj za leto 2016 (gradivo)

14. Imenovanje zunanjega izvajalca za izvedbo nadzora s področja načrta razvojnih programov (NRP) Proračuna Mestne občine Kranj za leto 2015, analiza izvedbe javnega naročila energetske obnove in določenih postavk Osnovne šole Orehek Kranj (gradivo)

15. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

 

Priloga: - Sklepi delovnih teles (gradivo)

Mestna občina Kranj

Boštjan Trilar, župan