New Page 2

Številka: 900-16/2018-4-(52/04)

Datum: 17. 10. 2018

 

Zadeva: Gradivo za 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za  41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 17. 10. 2018 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM:

1. Potrditev zapisnika 40. seje Mestnega sveta Mestne občine Kranj z dne 19.9. 2018 (zapisnik 1, 2) ter poročilo o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Premoženjske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

3. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj — predlog (gradivo 1, 2)

4. Sprememba Statuta Mestne občine Kranj - predlog za hitri postopek (gradivo)

5. Odlok o načinu opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj — predlog (gradivo)

6. Predlog cen storitev 24-urne dežurne pogrebne službe v Mestni občini Kranj (gradivo)

7. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Logar — usklajen predlog, druga obravnava (gradivo)

8. Letni program športa v Mestni občini Kranj (gradivo)

9. Dopolnitev Programa kulture v Mestni občini Kranj 2015-2020 (gradivo)
10. Predlog Sklepa o kandidaturi Mestne občine Kranj za naslov Evropska prestolnica kulture v letu 2025 (gradivo)

11. Vprašanja, predlogi in pobude članov mestnega sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6)

 

Priloga: sklepi komisij (gradivo)
Priloge: gradivo 1, 2, 3

 

 

Mestna občina Kranj

 

Boštjan Trilar, župan