New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

Številka:  900-0066/2008-(41/04)

 

Datum:    14. 5. 2008

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: VABILO

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem

 

17. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 28. 5. 2008 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM  REDOM :

1.

Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.4.2008 ter  poročila o izvršitvi sklepov

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3.

Kadrovske zadeve

4.

Premoženjske zadeve

5.

Odlok o spremembah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj – skrajšani postopek (gradivo)

6.

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – prva obravnava (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H)

7.

Odredba o višini in načinu plačevanja vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce – predlog

8.

Soglasje k Statutu Zavoda za šport

9.

Soglasje k ceni storitve Pomoči na domu

10.

Soglasje k spremembi cen javnih vzgojno varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj

11.

Sklep o podelitvi koncesije za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobne in čeljustne ortopedije

12.

Listina o sodelovanju Mestne občine Kranj in Mesta Beljak

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

                                                                                             Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                               Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

Številka:  900-0066/2008 (41/04)

 

Datum:    21.5.2008

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 17. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 17. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 28.5.2008, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1.    

Potrditev zapisnika 16. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 23.4.2008 ter  poročila o izvršitvi sklepov(gradivo)

2.    

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo A, B, C, D, E)

3.    

Kadrovske zadeve (gradivo A, B, C)

4.    

Premoženjske zadeve (gradivo A, B)

5.    

Odlok o spremembah Odloka o simbolih Mestne občine Kranj – skrajšani postopek

6.    

Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za Mestno občino Kranj – prva obravnava

7.    

Odredba o višini in načinu plačevanja vstopa in kratkotrajnega parkiranja na javnih površinah v območju za pešce – predlog (gradivo)

8.    

Obvezna razlaga 36. člena Posebnih določb usmeritev za območja kompleksnih zazidav Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za morfološke celote Dobrave, Sorško polje, Škofjeloško hribovje in urbanistične zasnove Golnika – PUP PODEŽELJE (Ur. list RS, št. 72/04, 68/05, 22/06-popr., 16/07-avtentična razlaga in 22/08-popr.) (gradivo)

9.    

Soglasje k ceni storitve pomoči na domu (gradivo A, B)

10.    

Soglasje k spremembi cen javnih vzgojno varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj (gradivo)

11.    

Koncesija za opravljanje javne zdravstvene dejavnosti na področju zobne in čeljustne ortopedije za Majo Valant (gradivo)

12.    

Listina o sodelovanju Mestne občine Kranj in Mesta Beljak (gradivo)

13.    

DIIP adaptacija bivše ekonomske šole za potrebe trinajstih oddelkov predšolske vzgoje in upravno, strokovno, administrativno in računovodsko službo zavoda Kranjski vrtci (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H)

14.    

DIIP »regijski večnamenski športno vadbeni center Kranj« (gradivo)

15.

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in varnosti cestnega prometa v Mestni občini Kranj - hitri postopek. (gradivo A, B)   

 

  Lepo pozdravljeni!                                                                 Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

                                                                                                          Ž U P A N

 

PRILOGE:

 

- Gradivo