New Page 1

Na podlagi šestega odstavka 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 17/08) in 16. člena Statuta Občine Veržej (Uradni list RS, št. 22/08) je Občinski svet Občine Veržej na 11. redni seji dne 21. 5. 2012 sprejel

O D L O K

o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju Občine Veržej

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta odlok določa porabo denarnih sredstev, ki jih občina prejme kot del koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na podlagi predpisov, ki urejajo področje divjadi in lovstva (v nadaljnjem besedilu: sredstva).

II. NAMENSKA PORABA SREDSTEV

2. člen

Sredstva se namensko porabijo za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire na območju Občine Veržej. Ti ukrepi so:

1. Biomeliorativni ukrepi:

– ohranjanje in vzdrževanje gozdnih jas, grmišč, logov,

– izdelava in vzdrževanje vodnih habitatov (kaluža, mlaka, mokrišče, vodni vir ipd.),

– vzdrževanje gozdnih robov, pasišč in remiz,

– nakup in sadnja ter zaščita avtohtonih in rastišču primernih plodonosnih grmovnih in drevesnih vrst,

– krmljenje divjadi, vzdrževanje krmnih in pridelovalnih njiv;

1. Biotehnični ukrepi:

– izdelava, postavitev in vzdrževanje gnezdilnic, solnic, umetnih dupel, prež in krmilnic;

2. Ostali ukrepi:

– čistilne akcije občine,

– čiščenje divjih odlagališč,

– izobraževanja in obveščanja prebivalcev/šolarjev o stanju in odnosu do gozdnih živali/divjadi in gozdnem bontonu.

III. NAČIN PORABE SREDSTEV

3. člen

Upravičenci do navedenega blaga in materiala iz drugega člena tega odloka so lovske družine – koncesionarji, ki imajo podpisano koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Republiki Sloveniji za lovišča, ki ležijo na območju Občine Veržej.

Količina storitev, blaga in materiala, ki pripada posameznemu upravičencu, je enaka sorazmernemu delu vplačane koncesijske dajatve v proračun Občine Veržej.

4. člen

V proračunu Občine Veržej se bodo nakazana sredstva na strani odhodkov izkazala v okviru proračunske postavke »Trajnostno gospodarjenje z divjadjo«.

Občina upravičencem nakaže sredstva po celotnem nakazilu namenskih prihodkov v proračun občine za posamezno leto s strani Republike Slovenije.

Upravičenci so dolžni najkasneje do 30. novembra tekočega leta občini predložiti poročilo o porabi prejetih proračunskih sredstev z ustreznimi dokazili (npr. računi za kupljeno blago, opravljene storitve).

Če upravičenec sredstev ne porabi za namene, določene s tem odlokom, mora nepravilno porabljena sredstva vrniti v proračun občine najkasneje do 15. decembra tekočega leta.

V primeru, da sredstva v posameznem letu ne bodo porabljena v celoti, se le-ta prenesejo kot namenski prihodek v proračun naslednjega leta.

IV. KONČNA DOLOČBA

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 341-1/2012-1; 0321-2/2012-8

Veržej, dne 21. maja 2012

Župan

Občine Veržej

Slavko Petovar l.r.