New Page 1

Občina Ljutomer objavlja na podlagi 8. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer št. 11/2009, 7/2011, 2/2013 in 1/2016) in Pravilnika o vrednotenju programov organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v občini Ljutomer (Uradni list RS, št. 34/00, Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 8/2004 in 12/2009) v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ljutomer za leto 2018 (Uradno glasilo slovenskih občin št. 66/2016)

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA IN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V OBČINI LJUTOMER ZA LETO 2018

 

1.   Predmet razpisa so finančna sredstva iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena sofinanciranju programov dobrodelnih organizacij, organizacij za samopomoč in invalidskih organizacij na področju zdravstvenega in socialnega varstva v občini Ljutomer za leto 2018.

 

2.   Na ta razpis se lahko prijavijo organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne in v svojih programih izkazujejo elemente skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalstva ali članov, dobrodelnost in samopomoč.

 

3.   Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj:

·   izkazati mora javno koristno dejavnost z listinami,

·   imeti mora sedež ali podružnico v občini Ljutomer oziroma imeti zastavljen program tako, da se vanj vključujejo člani iz občine Ljutomer,

·   imeti mora urejeno evidenco o članstvu,

·   imeti mora zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo programov,

 

4.   Prijava na javni razpis se opravi v obliki oddaje elektronske prijave, ki se poda z vpisom  podatkov v spletno aplikacijo na naslovu https://www.erazpisi.obcinaljutomer.si. Povezava do spletne aplikacije bo objavljena tudi na spletni strani Občine Ljutomer http://www.obcinaljutomer.si/razpisi-natecaji.

 

5.   Da bo prijava mogoča in bodo vse funkcionalnosti delovale pravilno, je priporočljiva uporaba najnovejših brskalnikov. Pred uporabo je treba poskrbeti, da se uporablja posodobljena programska oprema. S tem bo zagotovljena tudi višja raven spletne varnosti. Predlaga se uporaba brskalnikov Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge. Uporaba različic brskalnika Internet Explorer-ja se odsvetuje.

 

6.   Rok za oddajo prijav je 21. 3. 2018.

Registracijo opravijo le prijavitelji, ki se niso registrirali v letu 2017.

Prijavitelj mora najprej izpolniti in oddati elektronsko prijavo. Po oddaji elektronske prijave bo vlagatelju omogočen izpis prijavnega (oz. kontrolnega) obrazca, ki ga je potrebno do izteka roka oddati v vložišču Občine Ljutomer, soba štev. 108 ali ga poslati na naslov Občina  Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer.

Prijavni obrazec je mogoče zadnji dan roka poslati tudi po pošti kot priporočeno pošiljko.

Prijavni obrazec mora biti oddan v zaprti kuverti z oznako « Ne odpiraj - Javni razpis za programe socialnega in zdravstvenega varstva za leto 2018«. Na hrbtni strani kuverte mora biti napisan popoln naslov prijavitelja.

Prijava je pravočasna, če je prijavni obrazec oddan v roku.

 

7.   Vloga je popolna, ko se v aplikacijo vnese program prijavitelja in se priložijo vse zahtevane obvezne priloge.

 

8.   Obvezne priloge: poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2017, program dela za leto 2018 in finančni načrt za leto 2018, seznam članov iz občine Ljutomer, z navedbo imena, priimka in prebivališča.

Priloge se oddajo v spletni aplikaciji v datotečnem formatu pdf.

 

9.   Merila za dodelitev sredstev: sedež izvajalca, število članov iz občine Ljutomer, vsebina programa in stalnost izvajanja programa na območju občine Ljutomer.

 

10. Višina razpisanih sredstev: 5.000,00 EUR.

 

11. Če bo prijavni obrazec poslan po roku, bo zaprta kuverta vrnjena prijavitelju. Prijavitelji, ki bodo podali nepopolno prijavo, bodo pozvani k dopolnitvi. Nepopolno prijavo lahko prijavitelji dopolnijo najpozneje v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev. Če prijava ne bo v roku dopolnjena, bo izdan sklep, da se prijava zavrže.

 

12. Prijavitelj je dolžan pri objavah, vabilih, javnem nastopanju, izdajanju publikacij, promocijskega gradiva in drugega informativnega gradiva navajati, da program sofinancira Občina Ljutomer.

 

13. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni v roku 45 dni po izteku roka za oddajo prijave. Z izbranimi izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljeni pogoji in način koriščenja proračunskih sredstev.

 

14. Potrebo po tehnični podpori v zvezi za aplikacijo je mogoče prijaviti na: info@erazpisi.si. Kontaktna oseba za podajo informacij v zvezi z vsebino razpisa je Karmen Lah, tel. štev. 02/584-90-54, e-pošta: karmen.lah@ljutomer.si.

 

Številka: 122-65/2018-4103

Datum: 20. 2. 2018

 

 

Občina Ljutomer

 

Olga Karba, županja