New Page 2

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 7. seji dne 18. 7. 2003 sprejel

 

P R A V I L N I K
o stimulaciji študentov Občine Turnišče

 

1. člen

 

S tem pravilnikom se določajo merila za dodeljevanje stimulacij študentom na območju Občine Turnišče.

 

2. člen

 

Sredstva stimulacij se zagotovijo iz občinskega proračuna.

 

I. MERILA ZA PODELJEVANJE STIMULACIJ

 

3. člen

 

Stimulacije se podeljujejo študentom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Turnišče.

 

4. člen

 

Pri podeljevanju stimulacije se upošteva uspešno opravljen izpit na univerzah za tekoče študijsko leto od 1. 1. 2003 naprej.
Pogoj za pridobitev stimulacije je uspešno opravljen izpit na univerzi.

 

5. člen

 

Višina stimulacije se vsako leto uskladi z rastjo cen v preteklem letu in velja za celo leto.

 

6. člen

 

Višina stimulacije se razlikuje glede na stopnjo študija (visokošolski, univerzitetni).

 

7. člen

 

Stimulacija ob diplomi je enaka vrednosti stimulacije desetih izpitov izrednega študija glede na stopnjo študija.
Stimulacija ob magisteriju je enaka vrednosti stimulacije dvajsetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Stimulacija ob doktorski disertaciji je enaka vrednosti stimulacije tridesetih izpitov izrednega univerzitetnega študija.
Posebna stimulacija pripada študentom, ki opravljajo diplomsko, magistrsko nalogo ali doktorsko disertacijo, ki je neposredno vezana na območje Pomurja. Višino posebne stimulacije na podlagi vloge študenta določi občinski svet.

 

II. PODELJEVANJE STIMULACIJ

 

8. člen

 

Ob izplačilu stimulacije je potrebno predložiti potrdilo o opravljenih obveznostih in na zahtevo občine druge listine. Potrdilo o opravljenih obveznostih je dokazilo, ki se hrani na občini v arhivu za čas študija študenta.
Čas izplačevanja stimulacije za opravljene izpite je ob koncu študijskega leta.
Stimulacije iz 7. člena se izplačajo po opravljeni diplomi, magisteriju oziroma doktorski disertaciji.
Pred izplačilom stimulacije se sklene pogodba o stimulaciji med občino in študentom, ki jo podpiše župan.

 

9. člen

 

Stimulacijo študent vrne, če:
– opusti študij,
– navaja neresnične podatke.

 

10. člen

 

Stimulacija se vrne v roku, ki ga določi občinski svet in s polovičnimi zakonskimi zamudnimi obrestmi.

 

11. člen

 

Prejemnik stimulacije je izjemoma oproščen vseh obveznosti v primerih:
– zaradi težjega zdravstvenega stanja;
– iz drugih opravičenih razlogov, ki so razvidni iz dokazil študenta.

 

12. člen

 

Višina stimulacije rednim študentom za opravljeni izpit znaša:

višješolski, visokošolski     univerzitetni

program                       program

4.000 SIT                     5.000 SIT

 

13. člen

 

Višina stimulacije izrednim študentom za opravljeni izpit znaša:

višješolski, visokošolski     univerzitetni

program                       program

5.000 SIT                     6.000 SIT

 

14. člen

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Št. 63/07-2003

Turnišče, dne 18. julija 2003.

Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.