New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZSL (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US: Up-2925/07-15, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08 Odl. US: U-I-427/06-9, 79/09, 14/10 Odl. US: U-I-267/09-19, 51/10, 84/10 Odl. US: U-I-176/08-10, 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Brda (Ur. glasilo slovenskih občin 4/06) je občinski svet Občine Brda na 20. redni seji dne 29.5.2013 sprejel

ODLOK

O 1. REBALANSU OBČINE BRDA ZA LETO 2013

1.  Splošna določba

1. člen

S tem odlokom se za Občino Brda za leto 2013 določajo obseg in struktura sredstev za financiranje javne porabe, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine ter način in roki poročanja.

II.  Struktura proračuna

2. člen

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

 

 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans I. 2013

 

 

I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74 +78)

1.131.752

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.191.375

70 DAVČNI PRIHODKI

3.940.069

 

700 Davki na dohodek in dobiček

3.382.809

 

703 Davki na premoženje

346.573

 

704 Domači davki na blago in storitve

210.687

 

706 Drugi davki

           0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

1.251.307

 

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

990.007

 

711 Takse in pristojbine

2.100

 

712 Denarne kazni

5.000

 

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

25.000

 

714 Drugi nedavčni prihodki

229.200

 

 

72 KAPITALSKI PRIHODKI

373.236

 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

112.500

 

722 Prihodki od prodaje zemljišč

260.736

 

 

73 PREJETE DONACIJE

25.000

 

730 Prejete donacije iz domačih virov

25.000

 

 

 

74 TRANSFERNI PRIHODKI

1.542.141

 

740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij

580.566

 

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

961.575

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.979.963

40 TEKOČI ODHODKI

2.187.759  

 

400 plače in drugi izdati zaposlenim

341.352

 

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

59.500

 

402 Izdatki za blago in storitve

1.738.791

 

403 Plačila domačih obresti

33.116

 

409 Rezerve

15.000

 

 

41 TEKOČI TRANSFERI

2.151.733

 

410 Subvencije

15.400

 

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.289.800

 

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

177.200

 

413 Drugi tekoči domači transferi

669.333

 

 

 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

2.420.727

 

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.420.727

 

 

 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

219.744

 

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam - niso proračunski uporabniki

77.700

 

432 Investicijski transferi – proračunski uporabniki

142.044

 

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

151.789

 

 

 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans I. 2013

 

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

 

 

750 Prejeta vračila danih posojil

 

 

751 Prodaja kapitalskih deležev

 

 

752 Kupnina iz naslova privatizacije

 

 

 

 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE

30.472

 

KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

 

44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

30.472

 

440 Dana posojila

 

 

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

7.173  

 

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

 

 

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje s svoji lasti

23.299

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

 

 

KAPITALSIKIH DELEŽEV (IV.-V.)

- 30.472

 

 

 

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina/Podskupina kontov

Rebalans I. 2013

 

 

VII. ZADOLŽEVANJE (500)

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

 

500 Domače zadolževanje

 

 

 

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

225.437

55 ODPLAČILA DOLGA

225.437

 

550 Odplačila domačega dolga

225.437

 

 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH

- 104.120 

 

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

 

 

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE

 

 

(VII.-VIII.)

- 225.437

 

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE

- 151.789

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

 

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

 

 

9009 Splošni sklad za drugo

104.120

 

 

 

       

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov.

Posebni del proračuna po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku.

3. člen

Vsi ostali členi ostanejo nespremenjeni in v veljavi.    

 

Številka: 4101-01/2013-01

Datum:  22.5.2013

 

Občina Brda

Franc Mužič, župan