New Page 2

Številka: 900-9/2015-1-(41/04)

Datum: 4.2.2015

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

Zadeva: Vabilo

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007, 47/2007-popr. in 51/2010) sklicujem 4. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 18.2.2015 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim

 

DNEVNIM REDOM :

 
1. Potrditev zapisnika 3. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.1.2015 (zapisnik) in poročila o izvršitvi sklepov

2. Kadrovske zadeve (gradivo 1, 2, 3, 4)

3. Premoženjske zadeve

4. Strategija razvoja turizma v Mestni občini Kranj 2020 (gradivo 1, 2)

5. Priporočilo o izvajanju nalog predstavnikov Mestne občine Kranj v organih upravljanja javnih zavodov (gradivo 1, 2)

6. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (gradivo)

7. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3)

 

Boštjan Trilar

župan