New Page 2

 

Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07),  100.b člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2, Uradni list RS, št. 94/07),  ter 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradni list RS, št. 37/99 in 83/99;Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 01/01, 10/05) je Občinski svet Občine Komenda na svoji 19. seji dne 11. septembra 2008 sprejel

 

 

 

 

 

PRAVILNIK

 

 

O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DELIH PLAČ FUNKCIONARJEV OBČINE KOMENDA, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ŽUPANA TER NADZORNEGA ODBORA

 

 

 

 

 

 

 

 

1. člen

 

 

V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradne objave GOK, št. 02/07) se pod  točko »III. Višina in način določanja plač, dela plač in sejnin« spremeni prvi odstavek 4. člena tako, da glasi:

 

 

 

 

 

»(1) Osnovna plača župana se določi z uvrstitvijo v plačni razred. Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede je določena v prilogi 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

 

 

        

 

 

        Županu pripadajo dodatki k plači skladno z veljavno zakonodajo.

 

 

 

 

 

2. člen

 

 

V Pravilniku o plačah in delih plač funkcionarjev Občine Komenda, članov delovnih teles občinskega sveta in župana ter nadzornega odbora (Uradne objave GOK, št. 02/07) se pod  točko »III. Višina in način določanja plač, dela plač in sejnin« spremeni prvi odstavek 5. člena tako, da glasi:

 

 

 

 

 

»(1)      Osnovna plača podžupana se določi z uvrstitvijo v plačni razred. Uvrstitev posameznih funkcij v plačne razrede je določena v prilogi 3 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju.

 

 

       

 

 

        Podžupanu pripadajo dodatki k plači skladno z veljavno zakonodajo«.

 

 

 

 

 

3. člen

 

 

Ta pravilnik o spremembah pravilnika začne veljati naslednji  dan po objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

 

 

 

 

 

Številka: 11006-0001/2004 -4               

 

 

Datum:    11.09.2008

 

 

 

 

 

                                                                                                Tomaž Drolec

 

 

                                                                                                     Župan