New Page 2

 

Na podlagi 16. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 115. člena poslovnika Občine Žetale (Uradni list RS, št. 26/99) je Občinski svet občine Žetale na 19. redni seji dne 2. 2. 2001 sprejel

 

 

S P R E M E M B E     I N     D O P O L N I T V E     P O S L O V N I K A

 

 

Občinskega sveta občine Žetale

 

 

1. člen

 

 

V poslovniku Občinskega sveta občine Žetale (Uradni list RS, št. 26/99) se 45. člen črta in nadomesti z naslednjo vsebino:

 

 

Občinski svet sprejema svoje odločitve z večino glasov opredeljenih članov, razen če zakon določa drugačno večino. Glas je opredeljen »za« ali »proti«. Predlagana odločitev je sprejeta, če se je večina opredeljenih članov izrekla »za« njen sprejem.

 

 

2. člen

 

 

V tretjem odstavku 87. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.

 

 

3. člen

 

 

V prvem odstavku 90. člena se za besedo »večina« doda beseda »opredeljenih«.

 

 

4. člen

 

 

Tretji odstavek 103. člena se spremeni tako, da se glasi: »Kandidat je imenovan, če je zanj glasovala večina opredeljenih navzočih članov sveta«.

 

 

5. člen

 

 

Tretji odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi: »Kandidat je imenovan za podžupana, če zanj glasuje večina opredeljenih navzočih članov sveta«.

 

 

6. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve poslovnika občinskega sveta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

 

 

 

 

Št. 062-02-0019/2001-3

 

 

Žetale, dne 2. februarja 2001.

 

 

Župan

    Občine Žetale

    Anton Butolen l. r.