New Page 2

Št. 430-0014/2024-3 (610) Ob-1808/24, Stran 719

 

Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2024 (Uradni list RS, št. 19/24, v nadaljevanju: Odlok o proračunu) in Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 53/23, v nadaljevanju: Statut) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota

 

javni razpis 

za izbiro mladinskih projektov, ki jih bo v letu 2024 sofinancirala Mestna občina Murska Sobota 

 

1. Predmet javnega razpisa

Mestna občina Murska Sobota razpisuje proračunska sredstva za sofinanciranje mladinskih projektov za leto 2024 ter drugih aktivnosti, ki jih bodo upravičenci: pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci (v nadaljevanju prijavitelji) izvajali v letu 2024 na območju Mestne občine Murska Sobota na področju mladine.

Predmet javnega razpisa so projekti na področju dejavnosti mladih v Mestni občini Murska Sobota.

2. Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbujanje aktivnosti na področju delovanja mladih v Mestni občini Murska Sobota, katerih realizacija bo imela ugodne učinke na spodbujanje aktivnosti ter angažiranja mladih in mladinskih organizacij v javno in družbeno življenje v Mestni občini Murska Sobota.

Prijavitelji kandidirajo s projekti, namenjenimi otrokom in mladim do vključno 29. leta starosti na območju Mestne občine Murska Sobota.

3. Cilj javnega razpisa: cilj razpisa je podpreti projekte na področju delovanja mladih v letu 2024 v Mestni občini Murska Sobota.

4. Splošni pogoji za sodelovanje

Na ta razpis se lahko prijavijo prijavitelji, ki izvajajo dejavnost na področju mladinske dejavnosti:

– mladinske organizacije,

– študentske organizacije,

– pravne osebe zasebnega prava, pravne osebe javnega prava, samostojni podjetniki in samostojni kulturni delavci.

Prijavitelji, ki se prijavljajo na javni razpis, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– morajo imeti sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Murska Sobota in ne smejo imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do Mestne občine Murska Sobota, če so v preteklih letih prejeli sredstva iz proračuna Mestne občine Murska Sobota,

– svojo dejavnost izvajajo na področju Mestne občine Murska Sobota,

– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa,

– prijavljajo projekt, ki je nepridobitnega značaja,

– prijavljeni projekti morajo biti izvedeni med 1. 1. 2024 in 30. 11. 2024,

– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta,

– prijavitelji lahko z istim projektom kandidirajo samo na en javni razpis v Mestni občini Murska Sobota,

– prijavitelji se lahko prijavijo z največ dvema vsebinsko različnima projektoma. Če prijavitelj pripravi dva projekta, ju mora oddati ločeno,

– pri podaji vloge je treba upoštevati določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri),

– da se na povabilo Mestne občine Murska Sobota brezplačno vključijo v promocijske aktivnosti, ki jih organizira Mestna občina Murska Sobota.

Do sredstev iz tega razpisa niso upravičeni prijavitelji:

– s projekti, ki so za isti namen 100 % sofinancirani iz drugih sredstev državnega, lokalnega ali EU proračuna,

– zoper katere je s pravnomočno odločbo sodišča ali dokončno odločbo drugega pristojnega organa začet sodni ali izvensodni stečajni postopek, postopek prisilne poravnave ali likvidacije,

– ki imajo neporavnane obveznosti do Mestne občine Murska Sobota.

5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja strokovna komisija, ki jo imenuje župan Mestne občine Murska Sobota. Prijav prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo razpisanih pogojev za sodelovanje, komisija ne bo obravnavala.

6. Višina razpisanih sredstev: okvirna vrednost razpoložljivih sredstev v letu 2024 znaša 9.000,00 €. Razpisana sredstva bodo razdeljena glede na dejansko realizacijo proračuna iz postavke 18052002 Sofinanciranje programov za mladino.

7. Upravičeni stroški

Upravičeni stroški v okviru razpisa so stroški, ki so:

– nujno potrebni za izvedbo projekta in so vezani izključno na izvedbo projekta,

– opredeljeni v prijavi prijavitelja,

– skladni z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne ustreznosti ter stroškovne učinkovitosti,

– dejansko nastali s strani upravičencev v času izvajanja projekta,

– podprti z izvirnimi dokazili,

– za isti namen niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta.

Neupravičeni stroški v okviru razpisa so:

– stroški za pripravo vloge,

– drugi stroški, ki niso predvideni v prijavi na javni razpis,

– stroški, ki so financirani iz drugih virov.

8. Prednostni razpisani kriteriji

Prednostno bodo obravnavane prijave, ki bodo zadostile naslednjim kriterijem:

– prijavitelj kandidira z največ enoletnimi projekti za otroke in mlade do vključno 29. leta starosti,

– projekt presega splošno kakovostno raven svojega okolja in kaže aktualni in inovativni pristop,

– število vključenih v projekt,

– prijavitelj ima večletne izkušnje in reference,

– stroškovna učinkovitost,

– sodelovanje v aktivnostih projekta je za udeležence brezplačno oziroma je njihov prispevek le simboličen.

Kriteriji so ovrednoteni s točkami in so dostopni v razpisni dokumentaciji. Izbrani bodo tisti projekti, ki jih bo Mestna občina Murska Sobota na predlog strokovne komisije uvrstila na seznam odobrenih projektov za leto 2024.

9. Način prijave in razpisni rok

Za sodelovanje na javnem razpisu prijavitelj odda vlogo v elektronski obliki na spletnem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi, področje: Mladina. Razpis je odprt od 22. 3. 2024 do 22. 4. 2024. Elektronska vloga se šteje za pravočasno, če je izpolnjena in oddana na spletnem obrazcu do vključno 22. 4. 2024. do 23:59. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

Prijava na razpis mora biti oddana izključno preko elektronskega sistema in mora biti izpolnjena v slovenskem jeziku. Vloge, oddane v vložišču mestne občine ali po pošti, se ne bodo upoštevale in bodo zavržene.

Vloge prijaviteljev, ki so oddane prepozno, vloge, ki ne ustrezajo vsem pogojem sodelovanja, vloge, ki niso skladne z namenom razpisa in vloge, ki niso dopolnjene v določenem roku, se zavržejo.

Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen dispozicije projekta, so javni. Prijavitelj zagotavlja, da so vsi podatki, podani v vlogi na javni razpis, vključno z vsemi prilogami, resnični in točni. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.

10. Dopolnitev vloge: komisija bo najkasneje v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala vse upravičence, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih upravičenci ne bodo dopolnili v določenem roku, bodo zavržene. Rok za dopolnitev vloge je 8 dni od prejema pošte. Upravičenci bodo prejeli obvestilo o dopolnitvi.

11. Odpiranje vlog: odpiranje vlog je zaprto za javnost. Komisija bo vloge odpirala v sejni sobi Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota predvidoma dne 24. 4. 2024. Odpirajo se samo v roku oddane, pravilno izpolnjene vloge, in sicer v vrstnem redu, v katerem so bile predložene.

12. Obvestilo o dodelitvi sredstev: vsi prijavitelji bodo v roku 60 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

13. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev in rok izvedbe: dodeljena proračunska sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v proračunskem letu 2024. Rok za predložitev zahtevkov in poročil je najpozneje 30 dni po izvedbi projekta. Skrajni rok za izvedbo in predložitev zahtevka s poročilom je 30. 11. 2024.

14. Seznanjanje javnosti: o prejetem sofinanciranju mora upravičenec primerno obveščati javnost, na primer v vseh svojih projektnih poročilih, ob izidu publikacij, ki so nastale kot rezultat projekta ter ob dogodkih ali razstavah, ki so povezane z aktivnostmi projekta.

15. Nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev: izbrani prijavitelji, s katerimi bo Mestna občina Murska Sobota podpisala pogodbo, morajo strokovni službi občine vedno, kadar to zahteva, dovoliti nadzor nad izvajanjem pogodbe in koriščenjem sredstev ter v skladu z rokom, določenim v pogodbi, brez poziva občino obvestiti o realizaciji projekta s poročili in dokazili.

16. Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Mestne občine Murska Sobota www.murska-sobota.si, rubrika: Javni razpisi, področje: Mladina. Razpisna dokumentacija obsega:

– besedilo javnega razpisa,

– prijavni obrazec s prilogami v spletni aplikaciji,

– merila za ocenjevanje vlog,

– vzorec pogodbe,

– vzorec poročila o opravljenih aktivnostih.

17. Dodatne informacije: dodatne informacije so na voljo tudi vsak delovni dan po tel. 02/525-16-30, kontaktna oseba Lidija Horvat. Morebitna vprašanja je mogoče posredovati tudi po elektronski pošti na elektronski naslov lidija.horvat@murska-sobota.si.

18. Objava rezultatov javnega razpisa: rezultati javnega razpisa bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Murska Sobota.

 

Mestna občina Murska Sobota