Na podlagi 38. In 40. Člena Zakona o cestah (prečiščeno besedilo Uradni list, RS, št. 2/88) in 24. Člena Statuta občine Rače – Fram (MUV, št. 11/95) je občinski svet občine Rače – Fram na seji dne 24.10.1997 sprejel
 
SPREMEMBO ODLOKA
 
 
O določitvi višine letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za traktorje, njihova priklopna vozila ter specialna vozila na območju Občine Rače – Fram
 
 
  1. člen
 
Spremeni se naslov predmetnega odloka, objavljenega v MUV 23/96 tako, da spremenjen glasi:
 
Odlok o povračilih za uporabo cest za traktorje in njihova priklopna vozila v občini Rače – Fram.
 
  1. člen
 
Drugi člen omenjenega odloka se spremeni tako, da glasi:
 
Lastniki traktorjev in njihovih priklopnih vozil plačujejo za uporabo cest letna povračila v naslednjih višinah:
 
Traktorji do 18 kW 1.280,00 SIT
 
Traktorji nad 18 do 28 kW 1.930,00 SIT
 
Traktorji nad 28 do 46 kW 2.420,00 SIT
 
Traktorji nad 46 kW 2.900,00 SIT
 
Prikolice 1.280,00 SIT
 
  1. člen
 
V členih 1.,3. in 4. se vsepovsod izpustita besedi ˝specialno vozilo˝ ostalo besedilo ostane nespremenjeno.
 
  1. člen
 
Te spremembe začnejo veljati v petnajstih dneh po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije.
 
 
Številka: 061-28/97
 
 
Datum: 24.10.1997
 
 
Predsednik
 
 
občinskega sveta
 
 
Frido Krneža, s.r.