New Page 3

Občinski svet občine Cerkno je na seji dne 23. 2. 1995 na podlagi 50. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) in 4. člena začasnega Statutarnega sklepa Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 7/95) sprejel

 

Z A Č A S N I  N A Č R T
delovnih mest v občinskem uradu Občine Cerkno

 

1. člen

 

S tem načrtom se začasno določa:
– organizacijo in delovna področja občinske uprave, ki je organizirana kot urad, organiziran po funkcionalnem principu,
– naziv in razpored delovnih mest,
– opis delovnih mest,
– pogoje, ki so potrebni za zasedbo posameznega delovnega mesta,
– število potrebnih delavcev za posamezno delovno mesto,
– znanja, ki so potrebna za opravljanje del in nalog,
– pogoje za sprejemanje pripravnikov,
– poskusno delo,
– odpovedne roke,
– dela, ki se opravljajo po pogodbi,
– dela, ki se opravljajo v krajšem delovnem času od polnega.

 

2. člen

 

Delovna mesta, določena s tem načrtom, so podlaga za sprejem delavcev na delo.
Za zasedbo posameznih delovnih mest morajo delavci izpolnjevati splošne pogoje, določene z zakonom ter posebne pogoje, določene s tem načrtom.

 

3. člen

 

O pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev iz tega načrta odloča župan.

 

4. člen

 

V okviru občinskega urada delujejo naslednje službe:
– služba za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo,
– služba za družbene dejavnosti,
– finančno računovodska služba.

 

5. člen

 

Razporeditev nalog na posamezna delovna mesta z opredelitvijo vseh zahtev za zasedbo posameznega delovnega mesta ter s koeficienti za vrednotenje posameznih delovnih mest so določeni v prilogi I, ki je sestavni del tega načrta.

 

6. člen

 

Opisi posameznih delovnih mest so določeni v prilogi II, ki je sestavni del tega načrta.

 

7. člen

 

Do sprejema statuta Občine Cerkno in načrta delovnih mest v občinskem uradu Občine Cerkno se smiselno uporabljajo naslednje določbe pravilnika o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v upravnih organih in strokovni službi Skupščine občine Idrija z dne 30. 10. 1991 št. 021-9/91: 6. in 7. člen, od 9. do 16. člena, 19. člen in določila 4. poglavja.

 

8. člen

 

Ta načrt začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

Cerkno, dne 26. februarja 1995.

 

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Cerkno

 

Jurij Kavčič l. r.