New Page 1

Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popravek ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 35/13 – sklep US, 86/14 – odločba US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in 19. člena Statuta Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/16) je Občinski svet Občine Zreče na 18. redni seji dne, 16.05.2018 sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH

ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ZREČE

 

1. člen

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 64/15, 24/16 in 28/16 - popravek; v nadaljevanju: odlok), ki jih je izdelal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., pod številko naloge: 17019.

 

2. člen

Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na:

·   opredelitev določil, ki dopuščajo gradnjo majhne stavbe na funkcionalnih zemljiščih k obstoječim objektom, ki niso opredeljena kot stavbna zemljišča;

·   redakcijsko ureditev odloka, t.j. odpravo tehničnih napak, dvoumnosti in neskladij med besedilnim in grafičnim delom izvedbenega dela akta;

·   odpravo napake v grafičnih prikazih izvedbenega dela akta, karta št. 3, list št. 3.20 - H2634 (Sl. Bistrica 34)

·   razveljavitev sprememb in dopolnitev akta, sprejetih v letu 2016.

 

3. člen

V 70. členu se v tretjem odstavku:

·   na koncu alineje »h)« črta pika in se nadomesti s podpičjem;

·   za alinejo »h)« doda nova alineja z naslednjim besedilom:

»i) majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave, na zemljišču, določenem kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu razpršene gradnje oziroma v oddaljenosti največ 15 metrov od legalno zgrajenega stanovanjskega objekta razpršene gradnje. Oddaljenost se meri kot najmanjša razdalja skrajnih točk obeh objektov«.

 

4. člen

V 82. členu se v prvi koloni tabele:

·   v vrstici »IK« črta besedilo »IK« in nadomesti z besedilom »IG«;

·   v vrstici »IG« črta besedilo »IG« in nadomesti z besedilom »IK«.

 

5. člen

V 87. členu se v tretjem odstavku:

·   v drugi alineji za besedo »etažah« doda vejica in besedilo, ki se glasi: », razen za neprofitna stanovanja«;

·   doda nova tretja alineja, ki se glasi: »neprofitna stanovanja: 1,2 PM na stanovanje;

·   prejšnje alineje od tretje do desete postanejo alineje od četrte do enajste.

 

6. člen

V 132. členu se v zadnji alineji drugega odstavka za besedo »prebivajo« doda besedilo, ki se glasi:

»ter pravnih oseb, ki so lastniki zemljišč na teh območjih«.

 

7. člen

V 134. členu se v tabeli v vrstici »BT«:

·   v besedilu, ki govori o dopustnih objektih, se za besedo »pomena« doda besedilo »razstavno prodajni objekti;«;

·   v besedilu, ki govori o dopustnih vrstah gradenj in posegov, se pred besedo »odstranitev« doda besedilo, ki se glasi: »gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava k obstoječemu objektu, rekonstrukcija,«.

 

8. člen

V 141. členu se v prvi koloni tabele:

·   v vrstici »UN1/055, UN1/056, UN1/057, UN1/058, UN1/066« črta besedilo », UN1/058, UN1/066«;

·   v vrstici »UN1/062« doda vejica in besedilo », UN1/058, UN1/066«.

 

9. člen

 V 143. členu se v prvi koloni tabele v vrstici »RO1/012« črta besedilo »RO1/012« in se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi »RO2/012«.

 

10. člen

V 145. členu se:

·   v drugi alineji drugega odstavka črta besedilo »od 1000 m2«;

·   dopolni besedilo zadnjega odstavka tako, da dopolnjeno glasi:

»Kljub naštetim pogojem in omejitvam so dovoljeni vsi objekti in posegi iz projekta Vizija Pohorje 2030 (zgradba NICR z info točko, razstaviščem, multivizijo, trgovinico, servisnimi prostori, eko parkirišče, Parkovni center z otroškim igriščem za malčke, Rozalkin zeliščni vrt in Jezernikove igrarije, razpršena vas-kako domujejo živali, barje poligon, Pohorske igrarije Rogla, pradavninska naselbina, Alpinetum Pohorica Rogla, objekt Hoje med krošnjami z razglednim stolpom, …).«.

 

11. člen

V 154. členu se v tabeli v vrstici »SP v EUP VP3/001-del, VP3/002-del, VP3/004, VP3/005« v besedilu, ki govori o dopustnih vrstah gradenj in posegov, se pred besedo »odstranitev« doda besedilo, ki se glasi: »gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava k obstoječemu objektu, rekonstrukcija,«

 

12. člen

V 173. členu se v tabeli v drugi koloni zadnje vrstice »A« črta besedilo »ostala območja A znotraj OP7, OP8 in OP9« in se nadomesti z novim, ki se glasi:

»OP7/027-del ter vsa  območja A znotraj OP7, OP8 in OP9«.

 

13. člen

V 176. členu se v prvem odstavku v tabeli:

·   v peti vrstici črta besedilo »OP7/012« in nadomesti z novim, ki se glasi: »OP7/023«;

·   v deveti vrstici črta besedilo »OP8/008« in nadomesti z novim, ki se glasi: »OP8/-«.

 

14. člen

V grafičnih prikazih izvedbenega dela akta se popravi prikaz osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora na karti št. 3, list št. 3.20 - H2634 (Sl. Bistrica 34) tako, da se zemljišča parc. št. 401-del, 399-del, 405/1-del, 397/1-del, 398-del, vse k.o. Škalce opredelijo kot stavbna zemljišča s podrobnejšo namensko rabo A – površine razpršene poselitve, manjši deli zemljišča parc. št. 401-del in 405/1-del, obe k.o. Škalce pa kot K2 – druga kmetijska zemljišča.

 

15. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Zreče (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 24/16).

 

16. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 3505-0002/2017-75

Datum: 17. 5. 2018

 

 

Občina Zreče

 

Boris Podvršnik, župan