New Page 3

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA) in 16. člena Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 3/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) je Občinski svet Občine na svoji 3. redni seji dne 17.12.2014 sprejel

 

LETNI PROGRAM

ŠPORTA OBČINE GORJE ZA LETO 2015

 

1.      Uvodna določila

 

1.    člen

(uporaba izrazov)

V letnem programu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2.    člen

(vsebina letnega programa)

S tem letnim programom se določa programe športa, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje in obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu Občine Gorje v letu 2015.

 

3.    člen

(pomen izrazov)

V letnem programu uporabljeni izrazi imajo enak pomen kot izrazi uporabljeni v zakonu, ki ureja šport in nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji.

 

2.      Programi športa, ki se financirajo iz sredstev proračuna

 

4.    člen

(programi športa)

Iz javnih sredstev občine se sofinancirajo programi športa na področju:

·      športne vzgoje,

·      športne rekreacije,

·      kakovostnega športa,

·      vrhunskega športa,

·      športa invalidov.

 

3.      Obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje programa športa

 

  1. člen

(obseg in vrsta dejavnosti, potrebnih za uresničevanje programa športa)

Letni program športa se uresničuje z naslednjim obsegom in vrsto dejavnosti:

 

1.       Interesna športna vzgoja otrok in mladine:

 

1.1     Interesna športna vzgoja predšolskih otrok:

V občini se izvajajo programi Zlati sonček, Naučimo se plavati, Ciciban planinec in druge športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci. Iz javnih financ občine se financira: propagandno gradivo, strokovni kader, najem 60 ur objekta na skupino, v kateri je največ 20 otrok.

 

1.2     Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok:

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnost otrok, ki so prostovoljno vključeni v športne programe. Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti. V občini se izvajajo programi Zlati sonček, Krpan, Naučimo se plavati, drugi 80-urni programi.

Iz javnih financ občine se financirajo: propagandno gradivo, organizacija in izpeljava občinskih šolskih prvenstev, strokovni kader za izvedbo 20-urnih tečajev plavanja na skupino, v kateri je največ 10 otrok, in 80-urnih programov na skupino, v kateri je največ 20 otrok, objekt.

1.3     Interesna športna vzgoja mladine:

Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko izpeljujejo vsi izvajalci športne dejavnosti.

Iz javnih financ občine se sofinancira: strokovni kader za 80-urne programe na skupino, v kateri je največ 20 mladih, objekt.

 

2.       Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

 

2.1     Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:

V programe se lahko vključijo otroci, ki imajo interes, sposobnosti, ustrezne osebnostne značilnosti in visoko motivacijo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina programov je prilagojena posebnostim posameznih skupin otrok in športne zvrsti. Programi so lahko razdeljeni v tri stopnje. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 1. cicibani, cicibanke: 240 ur; 2. mlajši dečki in deklice: 240 do 400 ur; 3. starejši dečki in deklice: 300 do 800 ur.

Iz javnih financ občine se financira: objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.

 

2.2     Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport

Programi športne vzgoje zajemajo načrtno vzgojo mladih športnikov, ki so usmerjeni v doseganje vrhunskih rezultatov, primerljivih z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu. Programi so lahko razdeljeni v več stopenj. Obseg treninga je odvisen od specifičnosti športne zvrsti: 400 do 1100 ur.

Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira: objekt, strokovni kader.

 

3.       Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju):

 

3.1     Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju):

V te programe se glede na interes lahko vključujejo otroci s posebnimi potrebami.

Iz javnih financ se sofinancira: strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je 10 otrok, objekt.

 

3.2     Športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju):

športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami je v tem obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za vključevanje v vsakdanje življenje. Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira: strokovni kader za 80-urni program na skupino, v kateri je največ 10 mladih, objekt.

 

4.       Športna rekreacija:

Cilj športne rekreacije odraslih so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa. Programi na ravni občine so 80-urni programi vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic, v različnih športnih panogah.

Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira: najemnina objekta, za socialno in zdravstveno ogrožene ter občane, starejše od 65 let, pa tudi strokovni kader.

 

5.       Kakovostni šport:

V kakovostni šport sodijo priprave in športna tekmovanja ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.

Iz javnih financ občine se sofinancira predvsem najemnina objekta za 320 ur programa.

 

6.       Vrhunski šport:

Vrhunski šport je priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda. Na ravni občine se sofinancira:

·      za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah največ 1200 ur programa,

·      v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katerih člani so kategorizirani vrhunski športniki, 1200 ur programa,

·      štipendije vrhunskim športnikom – dijakom in študentom.

 

7.       Šport invalidov:

Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

V občini se izvajajo 80-urni programi na skupino, v kateri je največ 10 invalidov. Iz javnih financ občine se sofinancira uporaba objekta in strokovni kader.

 

Letni program športa se uresničuje z naslednjim obsegom razvojnih in strokovnih nalog v športu:

1.       Spremljanje pripravljenosti športnikov in svetovanje treninga:

Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti športnikov ter svetovanje pri pripravi treninga pomeni humanizacijo pri delu s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu. Dejavnosti:

·      svetovanje pri vključevanju otrok v šport,

·      ugotavljanje zdravstvenega statusa športnikov in spremljanje njihovega razvoja,

·      ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje njihovega razvoja,

·      razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri pripravi treninga,

·      razvijanje tehnologije procesa treniranja in merilih postopkov,

·      pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega znanja v prakso,

·      spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja udeležencev v športni rekreaciji.

Iz javnih financ občine se sofinancira izvedba navedenih storitev.

 

4.      Merila za finančno ovrednotenje občinskega programa

 

6.  člen

(merila za finančno ovrednotenje občinskega programa)

(1) Občina uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki se nanaša na lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa iz proračuna občine.

(2) Izbor programov, določenih s tem letnim programom, se izpelje na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan, na podlagi meril. Merila sprejme občinski svet s pravilnikom ob upoštevanju izhodišč za pripravo meril, določenih z nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji.

 

5.      Obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu

 

7.  člen

(obseg sredstev, ki se zagotovijo v proračunu)

V proračunu občine za leto 2015 se zagotovijo sredstva v skupni višini 31.000 EUR, in sicer za sofinanciranje programov športa na področju:

 

Proračunska

postavka

Naziv

Višina sredstev

20040307

Sofinanciranje programov športa – osnovna šola

7.000 €

20080103

Šport otrok in mladine

6.000 €

20080104

Športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

9.000 €

20080106

Športna rekreacija in šport invalidov

2.000 €

20080107

Sofinanciranje profesionalnih trenerjev v športnih društvih

5.000 €

20080204

Nabava opreme za športna društva

2.000 €

 

6.      Objava in začetek veljavnosti

 

8.  člen

 (objava in začetek veljavnosti)

Ta letni program se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati petnajsti (15) dan po objavi.

Številka: 9000-10/2014-18

Gorje: 17.12.2014

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan