New Page 1

 

Na podlagi 9. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06, ZMed-UPB1) in 16. člena Statuta občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 01/2007) je Občinski svet občine Cirkulane na 8. seji, dne 26. 04. 2007, sprejel

 

 

ODLOK

 

 

o javnem glasilu občine Cirkulane

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(1) S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila občine Cirkulane (v nadaljevanju: glasilo), kot informativnega časopisa občine.

 

 

2. člen

 

 

(1) Ime glasila je »Glasilo občine Cirkulane«.

 

 

3. člen

 

 

(1) Ustanovitelj in izdajatelj glasila je Občina Cirkulane.

 

 

(2) Sedež izdajatelja glasila je: Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane.

 

 

4. člen

 

 

(1) Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.

 

 

(2) Glasilo izhaja praviloma trikrat letno, in sicer enkrat na štiri mesece.

 

 

(3) Glasilo lahko izide tudi kot izredna številka ali kot dvojna številka.

 

 

(4) Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.

 

 

(5) Glasilo izhaja hkrati v tiskani in elektronski obliki.

 

 

(6) Glasilo v tiskani obliki prejmejo vsa gospodinjstva na območju občine Cirkulane brezplačno, časopis v elektronski obliki pa se objavi na spletnih straneh občine Cirkulane.

 

 

 

 

 

(7) Osebe s prebivališčem oziroma sedežem izven občine Cirkulane se lahko naročijo na glasilo. Stroški glasila in pošiljanja izvodov se jim zaračunavajo na podlagi veljavnega cenika, ki ga na predlog urednika sprejme župan.

 

 

II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA

 

 

5. člen

 

 

(1) Glasilo obvešča občane in občanke o delu organov občine Cirkulane, njenih krajevnih skupnosti, javnih zavodov, podjetij in skladov, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je občina Cirkulane, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.

 

 

(2) Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnosti odgovornega urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin.

 

 

III. UREDNIŠTVO GLASILA

 

 

6. člen

 

 

(1) Glasilo ureja uredništvo glasila, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.

 

 

7. člen

 

 

(1) Naslov uredništva glasila je Cirkulane 40a, 2282 Cirkulane.

 

 

Uredniški odbor

 

 

8. člen

 

 

(1) Uredniški odbor šteje pet članov.

 

 

(2) Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet na predlog župana za mandatno dobo štirih let.

 

 

(3) Župan lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega odbora pred potekom mandatne dobe, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.

 

 

9. člen

 

 

(1) Uredniški odbor skupaj z odgovornim urednikom sooblikuje programsko zasnovo glasila, katero potrdi občinski svet. Člani uredniškega odbora so v okviru sprejete programske zasnove in uredniške politike pri svojem delu neodvisni in samostojni.

 

 

(2) Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi, najmanj pa pred izdajo vsake številke glasila sklicuje in vodi odgovorni urednik.

 

 

(3) Uredniški odbor mora o svojem delu najmanj enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.

 

 

10. člen

 

 

(1) Naloge uredniškega odbora so:

 

 

-         sooblikuje programsko zasnovo glasila in jo predlaga v potrditev občinskemu svetu,

 

 

-         skrbi in odgovarja za uresničevanje programske zasnove glasila,

 

 

-         obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,

 

 

-         obravnava finančna in druga vprašanja v zvezi z glasilom,

 

 

-         obravnava vse spremembe v zvezi z izdajanjem glasila, periodiko izdajanja in razširjanja glasila ter svoje predloge posreduje v odločanje občinskemu svetu.

 

 

Odgovorni urednik

 

 

11. člen

 

 

(1) Odgovornega urednika imenuje župan za mandatno dobo štirih let.

 

 

(2) Župan lahko razreši odgovornega urednika pred potekom mandatne dobe, če s svojim delom deluje proti vsebinski zasnovi in uredniški politiki glasila.

 

 

(3) Pred razrešitvijo odgovornega urednika mora župan pridobiti mnenje uredniškega odbora.

 

 

12. člen

 

 

(1) Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki        ima najmanj visokošolsko izobrazbo in poleg splošnih pogojev izpolnjuje še pogoje, ki jih določa 19. člen Zakona o medijih.

 

 

(2) Za odgovornega urednika je praviloma imenovana oseba, zaposlena v občinski upravi, lahko pa je tudi zunanji izvajalec, ki delo opravlja pogodbeno.

 

 

13. člen

 

 

(1) Naloge odgovornega urednika so:

 

 

vodi uredniški odbor,

 

 

sooblikuje programsko zasnovo glasila,

 

 

odgovarja za uresničevanje uredniške politike,

 

 

zagotavlja redno izhajanje glasila,

 

 

naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,

 

 

angažira zaposlene v občinski upravi, krajevnih skupnostih, javnih zavodih, podjetjih, skladih in društvih za pripravo posameznih vsebin in kontinuirano sodelovanje pri nastajanju glasila,

 

 

pripravlja letni finančni načrt za izdajanje glasila,

 

 

skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,

 

 

opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o medijih.

 

 

(2) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo, vendar je o tem in konkretnih razlogih za zavrnitev dolžan pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora in to najkasneje sedem (7) dni pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek izdelan.

 

 

IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA IZDAJANJA GLASILA

 

 

14. člen

 

 

(1) Viri financiranja glasila so:

 

 

-         proračunska  sredstva,  ki  se  predvidijo  v  proračunu  občine  Cirkulane  na  podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik,

 

 

-         sredstva od oglaševalskih sporočil,

 

 

-         druga sredstva.

 

 

(2) Glasilo  sme  izhajati  samo  v  okviru  zagotovljenih  sredstev.

 

 

15. člen

 

 

(1) Sredstva iz 14. člena se smejo nameniti za:

 

 

-         stroške priprave in tiska glasila,

 

 

-         stroške dostave glasila,

 

 

-         materialne stroške uredništva,

 

 

-         avtorske honorarje,

 

 

-         druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.

 

 

(2) Sredstva v okviru koledarskega leta po posameznih postavkah razporeja odgovorni urednik.

 

 

(3) Porabo sredstev odreja odgovorni urednik, potrjuje pa jih odgovorna oseba izdajatelja.

 

 

V. OGLAŠEVANJE IN ORGANIZACIJA

 

 

 

 

 

Izdajanje glasila

 

 

16. člen

 

 

(1) Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju:

 

 

oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba.

 

 

(2) Za oglase se po tem odloku ne štejejo:

 

 

-         brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij,

 

 

-         brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev  kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, ki jih v javnem interesu organizirajo različni posamezniki in organizacije s sedežem oziroma bivališčem v občini Cirkulane ali pa vključujejo v veliki meri občane občine Cirkulane

 

 

17. člen

 

 

(1) Cene oglaševanja določi župan na predlog urednika.

 

 

18. člen

 

 

(1) Opravljanje posameznih tehničnih, strokovnih ali organizacijskih opravil povezanih z glasilom se lahko naroči zunanjim izvajalcem in za posamezna dela sklene pogodbo.

 

 

VI. KONČNE DOLOČBE

 

 

19. člen

 

 

(1) Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila obvezno navedeni še naslednji podatki:

 

 

-         ime in sedež izdajatelja glasila,

 

 

-         kraj in datum izdaje ter številka glasila,

 

 

-         ime in sedež tiskarne ter naklada,

 

 

-         ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,

 

 

-         podatki o vpisu v razvid medijev.

 

 

20. člen

 

 

(1) Izdajatelj glasila je dolžan pred začetkom izdajanja prijaviti glasilo pristojnemu organu, zaradi vpisa v razvid medijev, prav tako pa je dolžan pristojni organ obveščati o vseh spremembah.

 

 

21. člen

 

 

(1) Uredniški odbor in odgovorni urednik se imenujeta najkasneje v roku treh mesecev po sprejetju tega odloka.

 

 

22. člen

 

 

(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

 

 

 

Št.: 007-05/2007

 

 

 

 

 

 

Občina Cirkulane

 

Župan Janez Jurgec